скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на приклади Вінніцької області) скачать рефераты

У Єгипті закон щодо залучення та гарантування інвестицій, прийнятий у 1997 році, виділяє 16 секторів економіки, інвестиції в які отримують пільги та гарантії автоматично.

В Ізраїлі діє закон про заохочення інвестицій 1957 року, який є частиною державної програми з залучення інвестицій у ізраїльські підприємства. Пільги, передбачені законом, включають вилучення від сплати податків, надання урядових кредитів, тощо. Види пільг відрізняються в залежності від місця знаходження підприємства. Території на яких містяться підприємства, куди направляються інвестиції, поділяються на дві категорії: зона розвитку А і зона розвитку Б. Відповідно до змін до закону про заохочення інвестицій 1957 року, які були прийняті у 1997 році, підприємства, що розташовані у зоні розвитку А, повністю вилучаються від сплати податків на прибуток протягом перших двох років своєї діяльності, а також мають право на зменшену ставку податку на прибуток протягом певного пільгового періоду.

У Саудівській Аравії відповідно до актів з правового регулювання іноземних інвестицій 1997 року, податкові пільги отримують підприємства з інвестиціями, які виробляють електроенергію. Наприклад, період звільнення від оподаткування прибутків таких підприємств може сягати 10 років.

Україна відноситься до категорії країн, в яких діє досить обмежене коло пільг для іноземних інвесторів. Закон про режим іноземного інвестування 1996 року закріплює рівні податкові умови для всіх інвесторів, як резидентів так і нерезидентів, встановлюючи для іноземних інвесторів на території України національний режим інвестиційної та іншої господарчої діяльності. Одночасно цей закон не виключає можливості надання пільг іноземним інвесторам на основі законодавства України, міжнародних угод України, в рамках реалізації інвестиційних проектів що здійснюються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій . Більш того, він гарантує застосування таких пільг, якщо вони надані після набрання чинності цього закону, протягом 10 років з дати вступу в дію спеціального законодавства України про іноземні інвестиції, яке може змінювати гарантії захисту іноземних інвестицій.

Ще одним кроком на шляху створення однакового правового режиму для всіх суб'єктів підприємницької діяльності в Україні стало прийняття у 1997 році Верховною Радою України змін до закону “Про оподаткування прибутку підприємств", в результаті чого були ліквідовані податкові пільги для іноземних інвесторів. Дії законодавчої влади України викликали незадоволення іноземних інвесторів, які звернулися до Конституційного Суду України із скаргами на порушення наданого їм права на звільнення від оподаткування протягом 5 років. При цьому вони посилались на набравший чинності з 1 січня 1995 року закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", якій закріплював податкові пільги для тих іноземних інвесторів, які зареєстрували свою кваліфіковану інвестицію до 1 січня 1995 року. Відповідні положення цього закону, які стосувались надання пільг, і були відмінені в результаті прийняття Верховною Радою зазначених змін до нього.

Прийняття закону "Про режим іноземного інвестування" та змін до закону "Про оподаткування прибутку підприємств" ознаменували зміщення акцентів у правовій політиці України до діяльності іноземних інвесторів. Відтепер надання перш за все податкових пільг відповідно до національного законодавства стало можливим тільки для окремих категорій інвесторів, окремих суб'єктів підприємницької діяльності, або на окремих територіях в межах України.

Виразом такої політики стали прийняття Верховною Радою у 1997 році закону "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", а в 1998 указу Президента України "Про стимулювання виробництва кольорових телевізорів".

Відповідно до закону "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" будь-який інвестор, який вкладає в виробництво автомобілів в Україні суму, еквівалентну 150 мли. дол. США, отримує протягом 10 років такі види пільг:

об'єкт оподаткування зменшується на суму, яка реінвестується підприємством в розвиток виробництва автомобілів;

підприємство звільняється від сплати земельного податку;

операції підприємства, пов'язанні з ввезенням на митну територію України товарів, необхідних для його діяльності, які не виробляються підприємствами розташованими в Україні, звільняються від оподаткування;

операції підприємства з продажу автомобілів власного виробництва звільняються від ПДВ;

підприємство звільняється від сплати податків на дивіденди, які реінвестуються у власне виробництво;

підприємство звільняється від зборів до інноваційного фонду України;

не справляється мито за імпортовані товари, які використовуються для цілей виробництва та на будівництво.

Першим практичним результатом (хоча і не досить вдалим) реалізації цієї правової політики по заохоченню іноземних інвестицій, а також окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які приймають участь у проектах з залученням іноземних інвестицій до пріоритетних галузей економіки стало підписання угоди між ВАТ "АвтоЗаЗ" та корейською компанією "Деу" про створення СП з виробництва та складання автомобілів. Корейська сторона зобов'язалась інвестувати у виробництво автомобілів в Україні в рамках СП "Автозаз-Деу" 150 млн.грн. дол. США, а також залучити через кредити або реінвестиції 1.3 млрд. дол. США для їх вкладення в українську економіку.

З іншого бону, надання великих пільг під окремі інвестиційні проекти, або окремим суб'єктам підприємницької діяльності може негативно позначитися на діяльності тих інвесторів, які не можуть, або не бажають робити великі інвестиції в країну. Про це свідчить, зокрема, реакція деяких іноземних інвесторів, а також виробників автомобілів за кордоном України, які вважають, що українські автомобілі вироблені, або зібрані СП "АвтоЗаЗ-Деу" можуть витіснила їх з частин ринків як в середині України, так і за її межами. Комісія ЄС, яка є виконавчим органом Європейського Союзу, вважає, що положення законів "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" та Указу Президента України "Про стимулювання виробництва кольорових телевізорів" порушують вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

Слід відмітити, що для інтенсифікації залучення капіталу до виробництва у законо-давстві розвинутих країн є чимало спеціальних механізмів регулювання грошових потоків. Особливої жорсткості таке регулювання набуває в періоди криз, коли стає необхідною політика активного виходу з кризо-вої ситуації. Так, у Франції, ФРН та Голландії в такій ситуації цент-ральні банки зобов'язували комерційні банки направляти З0--35 % ка-піталів у пріоритетні сфери економіки (продовольство, житло, електро-енергетика, експортні виробництва). У США комерційні банки, що на-правляли кошти на довгострокове інвестування, автоматично отримува-ли пільги від Федеральної резервної системи у вигляді зменшення об-лікової ставки. В Японії половина інвестиційних ресурсів комерційних банків примусово направлялася на фінансування довгострокових проек-тів. Там же застосовувалося заморожування депозитів з наступним інвестиційним орієнтованим використанням. В інші роки, коли ситуація поліпшувалася, уряд Японії робив те ж саме, але у більш м'яких формах. Банки зобов'язувалися зберігати значну частину коштів у Центрально-му інвестиційному банку, де їх активно використовували як інвестиції [73,с.10].

У Франції та Італії, а також у країнах Азіатсько-тихоокеанського ре-гіону було використано досвід Федеральної резервної системи США у цільовому визначенні кредитних ставок, що забезпечувало диференцію-вання процентних ставок залежно від значущості проекту. Загальна спрямованість таких заходів -- створення для інвестицій вигідніших, порівняно з короткостроковими фінансовими вкладеннями, умов, а та-кож створення для використання коштів у реальному секторі вигідні-ших, порівняно з вкладеними у спекулятивний оборот, умов. Багато ро-билося й для тог, щоб заощадження населення трансформувалися у довгострокові вкладення. Стимули для комерційних банків - зниження резервних вимог і зменшення податку з прибутку - діяли в тому само-му напрямі.

Додаток 10.

Динаміка прямих іноземних інвестицій у Вінницьку область

Країна інвестора

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

Всього інвестицій (дол. США)

Всього об'єктів інвестування

Австрія

775 512.8

1 919 002.2

7 714 019.5

10 308 534.4

4

Невизначені*

3 655 567.8

1

Іспанія

887 311.6

853 431.7

589 061.1

2 329 804.4

1

Чехія

1 570 243.5

1 570 243.5

1

Люксембург

1 216 000.0

1 216 000.0

1

Німеччина

63 203.0

7 959.7

400 243.2

92 136.6

563 542.5

3

Голландія

556 697.0

556 697.0

1

США

149 973.5

172 768.5

199 357.7

522 099.7

4

Угорщина

100 000.0

286 341.3

386 341.3

2

Польща

55 383.3

123 492.0

40 000.0

158 897.0

377 772.3

6

Канада

352 750.0

352 750.0

1

Ліхтенштейн

240 000.0

240 000.0

1

Молдова

29 625.6

36 351.6

61 730.8

61 730.8

189 438.8

3

Румунія

110 000.0

110 000.0

1

Англія

39 190.8

39 190.8

1

Італія

31 306.2

31 306.2

1

Сирія

20 949.5

20 949.5

1

Туреччина

15 309.0

15 309.0

1

Естонія

15 000.0

15 000.0

1

Росія

6 672.9

6 672.9

1

Багамські острови

4 000.0

4 000.0

1

Литва

280.0

280.0

1

Всього

1 754 185.4

2 805 399.3

1 907 513.5

2 019 923.8

10 368 910.3

22 511 500.0

38

*Іноземні інвестиції зареєстровані до 1996 року

Додаток 11.
Опитувальний лист щодо інвестиційної політики в регіоні
Чи існує на Ваш погляд регіональна інвестиційна політика, її цілі, основні положення, направлення, заходи?
Чи існує координація інвестиційної політики в регіоні (якщо розглядати інвестиції як засіб реалізації пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіону)?
Охарактеризуйте обласну мережу державних, напівдержавних, приватних організацій, які сприяють залученню іноземних інвестицій в область.
Яка на ваш погляд потреба області в інвестиціях?
Яким чином формується попит на інвестиції та ведеться його облік?
Яка структура інвестиційного попиту? Яким чином формується інвестиційний пакет області, чи проводиться при цьому аналіз інвестиційних пріоритетів?
З якого принципу відбираються проекти?
Яким чином формується пропозиція для регіонального ринку інвестицій?
Яка структура джерел інвестицій? Назвіть реальні джерела інвестицій (власних та позичених) в Вінницькій області на цей час.
Охарактеризуйте рівень розвитку інвестиційної інфраструктури області, її можливості з обслуговування інвестиційної діяльності.
Чи є у м.Вінниця та Вінницькій області інвестиційні банки або спеціальні інвестиційні відділи в банках?
Яким чином здійснюється стимулювання банків в інвестиційній активності та стимулюванні підприємств у пошуці та одержанні необхідних коштів?
Назвіть основні інформаційні джерела про характер інвестиційної діяльності в регіоні. Чи може йти мова про створення єдиної інформаційної системи інвестиційної діяльності в регіоні?
Чи існують спеціальні форми звітності про характер та обсяги інвестиційної діяльності в регіоні?
Назвіть найбільш цікаві проекти в області за останні три роки. Які критерії відбору?
Яка частка здійснених інвестиційних проектів з числа представлених?
Які найбільш часті терміни інвестиційних проектів? Їх капіталоємність.
Чи є проекти у сфері реалізації інфраструктурних об'єктів?
Чи є зв'язок інвестиційної діяльності в регіоні з покращенням ситуації у сфері зайнятості (нові робочі місця, їх соціально-економічна характеристика, сприяння процесам ефективності зайнятості)?
Охарактеризуйте роль приватизації у формуванні інвестиційного ринку в області на цей час.
Охарактеризуйте роль регіональних органів управління у формуванні фондового ринку.
Становлення ФПГ в регіоні. Їх реальна роль в активізації інвестиційної діяльності в регіоні.
Назвіть базисні фактори інвестиційної привабливості регіону. Їх структура. Тенденції у зміні.
Найбільш вагомі фактори, які знижують інвестиційну привабливість регіону. Погіршення інвестиційного клімату в процесі реформ (наприклад, протистояння законодавчих та виконавчих органів влади).
Назвіть приклади впливу інвестиційної стратегії (принципів) на формування галузевої та регіональної структури на території Вінницької області.
Чи можете ви назвати приклади пільгового режиму інвестиційної діяльності для підприємств з іноземними інвестиціями (підстава: державні програми пріоритетного розвитку галузей економіки, соціальної сфери, територій)? Ваше ставлення до таких спеціальних умов господарської діяльності.
Додаток 12.

1999

2000

2001

Загальний обсяг інвестицій

100

100

100

У тому числі:

1. Бюджетні інвестиції

12,3

15,7

20,9 -

У тому числі:

Держбюджет

12,3

14,2

18,6

місцевий бюджет

-

1,5

2,3

2. Власні кошти підприємств і

63,6

60,9

57,3

Організацій

У тому числі:

Прибуток

30,2

28,4

26,1

Амортвідрахування

33,4

32,5

31,2

3. Інші засоби

24,1

23,4

21,8

У тому числі:

Кошти громадян

11,6

12,2

12,5

Кошти громадських організацій

1,9

2,0

1,9

кредити банків України

1,6

1,9

2,1

іноземні інвестиції

1,6

1,6

1,6

зовнішні держпозики

7,4

5,7

3,7

Таблиця. Прогноз джерел і структури інвестицій на 1999-2001 р. (%).
Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18