скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на приклади Вінніцької області) скачать рефераты

2. Податкові канікули у перехідній економіці можуть відігравати суттєву допоміжну роль на даному етапі створення бази ринкової діяльності у країні.

3. Ступінь передбачених податкових пільг за інвестований капі-тал і кредити потрібно обмежити.

4. Інвестиції, що дають право на стимулюваня, мають бути чітко визначені, а правила - максимально прості.

5. Стимули повинні вводитися тільки на обмежений період.

6. Податкові канікули слід використовувати лише на відповідні їхньому призначенню цілі. Інакше вони можуть призвести до зло-вживань.

7. Країни з перехідною економікою будуть імпортувати капітал. Тому податкова політика повинна забезпечити країнам-джерелам справедливу частку прибутку підприємств, що функціонують на їхній території.

8. Мережа податкових угод є важливою частиною податкової політики, спрямованої на залучення іноземних інвестицій. Існує дві категорії таких угод, розрахованих на стратегічні перспективи. Пер-ша - угоди між країнами регіону й іншими країнами, друга - угоди між країнами регіону.

9. Податкова конкуренція - важливий чинник роботи з податко-вими стимулами.

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України від 28.06.1996р., №254к/96-ВР.

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91р., №873-ХІІ.

Закон України "Про власність" від 07.02.1991р., №697-XII.

Закон України "Про вступ України в Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію, Міжнародну асоціацію розвитку і Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій" від 03.06.92р., №2402-ХІІ.

Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991р., №1576-ХІІ.

Закон України "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" від 17.12.93р., №3744а-ХІІ.

Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10.12.91г., №1953-ХІІ.

Закон України "Про економічну незалежність України" від 30.08.90р., №143-ХІІ.

Закон України "Про заставу" від 02.10.1992р., №2654-ХІІ.

Закон України "Про захист іноземних інвестицій" від10.09.91р., №1540а-ХІІ.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91р., №960-ХІІ.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91р., №1560-ХІІ.

Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.04.1992р., №2114-ХІІ.

Закон України "Про концесії" від 16.07.1999р., №997-ХІV.

Закон України "Про міжнародні договори України" від 22.12.93р., №3768-ХІІ.

Закон України "Про обмеження моно-полізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18.02.1992 р., №2132-ХІІ.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р., №335/94-ВР.

Закон України “Про оренду землі” від 16.10.1998р., №161-ХІV.

Закон України "Про підприємництво" від 07.02.1991р., №698-ХІІ.

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991р., №887-ХІІ.

Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19.02.1997р., №89-97-ВР.

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94р., №185/94-ВР.

Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996р., №93/96-ВР.

Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91р., №1251-ХІІ.

Закон України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” від 19.09.1997р., №535/97-ВР.

Закон України "Про форми власності на землю" від 30.01.1992р., №2073-ХІІ.

Закон України "Про ціни і ціноутворення" 03.12.1990р., №507/90-ВР.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991р., №1201-ХІІ.

Указ Президента України “Про залучення іноземних інвестицій в економіку України” від 28.06.1999р., №759/99.

Указ Президента України “Основні напрямки інвестиційної політики на 1999-2001 р.” від 18.08.1999р., №1004/99.

Указ Прези-дента України “Про Положення про Агентство координації міжнародної технічної до-помоги” від 26 червня 1995 р., № 488/95.

Указ Президента України “Питання Націо-нального агентства України з реконструкції та розвитку” від 30 серпня 1996 р., № 771/96 із змінами від: 23.04.1998р., №357/98; 10.08.1998р., №866/98; 21.02.2000р., №271/2000; 31.07.2000р., №935/2000.

Указ Президента України “Про стимулювання виробництва телевізорів кольорового зображення” від 04.07.1998р., №737/98.

Указ Президента України “Про утворення Націо-нального агентства України з реконструкції та розвитку” від 2 липня 1996 р., № 493/96.

Указ Президента України “Про Українську державну кредитно-інвестиційну компанію” від 8 серпня 1995 р., № 719/95.

Розпорядження Президента Ук-раїни “Про заходи щодо координації роботи органів державної виконавчої влади з міжнародними фінансовими організаціями у питаннях економічного співробітництва” від 7 лютого 1995 р., №28/95-рп.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і пра-вил та відповідальність за їх порушення" від 8 квітня 1993 р., №30-93.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдності вимірювань" від 26 квітня 1993 р., № 40-93.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 р., № 46-93.

Постанова Кабінету Міністрів Ук-раїни “Про затвердження переліку підприємств, приватизацію майна яких, що перебуває у за-гальнодержавній власності, доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій” від 2 березня 1994 р., № 126/94.

Постанов Кабінету Міністрів Ук-раїни “Про затвердження переліку підприємств, приватизацію майна яких, що перебуває у загаль-нодержавній власності, доцільно здійснити із залученням іно-земних інвестицій” від 17 січня 1995 р., № 32/95.

Постанов Кабінету Міністрів Ук-раїни “Про затвердження Положення про порядок держаної реєстрації іноземних інвестицій” від 18.08.1996р., №928/96.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про концепцію регулювання інвестиційної діяль-ності в умовах ринкової трансформації економіки” від 1 червня 1995 р., № 384/95.

Постанова Кабінету Міністрів Ук-раїни “Про створення Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій” від 2 вересня 1993 р., № 695/93.

Лист Державної Податкової адміністрації “Про податкове стимулювання інвестиційної діяльності” від 29.01.1998р., №15-2218.

Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації “Про створення Постійно діючої інвестиційної конференції” від 13.04.1999р., № 168.

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента.- М.: Финансы и статистика, 1998.

Батура А.В., Дедиков О.І. Інвестиції як чинник оптимізації відтворювальних процесів в Україні. // Природа людини і динаміка соціально-економічних процесів: Зб. статей, вип.1,- Д.: Наука і освіта, - 1998. - С. 45.

Бачевська Ж. Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності.// Економіка, фінанси, право. - 1997. - №8. - С. 16-20.

Безуглий А.А. Вплив амортизаційної політики на прибуток і доходи бюджету // Фінанси України. - 2000. - №1. - С.13-19.

Біла С. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату в процесі структурних перетворень економіки України // Вісник УАДУ. - 1999. - №2. - С. 95-106.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995.

Богатырев А.П. О регулировании иностранных инвестиций в национальном и международном праве // Сов. государство и право, 1992. - №1. - С. 103-108.

Богачевич П. Селективне заохочення прямих іноземних інвестицій // Розбудова держави. - 1998. - №3/4. - С. 40-50.

Богиня Д., Волинський Г. Структурна перебудова економіки і проблема інвестицій. // Економіка України. - 1998. - №12.

Бондарчук І. Державні пріоритети у сфері залучення зарубіжних інвестицій // Збірник наукових праць УАДУ.- 1999.- Вип. 2. Ч.1.- С. 3-5.

Бондарчук І. Економічна мотивація іноземного інвестування в Україні // Вісник УАДУ.- 1999. - № 3. - С. 85-90.

Бондарчук І. До питання щодо проблем залучення інвестицій в економіку України // Вісник УАДУ.- 1999.- №2.- С. 46-52.

Бонненберг Г. Думки з приводу інвестицій // Економіст. - 1999. - №5.- С. 23-25.

Бутко М.С., Мурашко М. Проблеми реформування системи залучення інвестицій // Командор.- 1999.- №2.- С. 5-9.

Бутко М. Розв'язання проблеми регіонального розвитку // Економіка України. - 2000. - №1. - С. 12-16.

Бучарський Ю. Це солодке слово “інвестиція”. // Діло. - 1998. - №2. - С. 28.

Вакарин О.И. Инвестиции в Украине. - К.: Конкорд,1996.

Вашека Г. Статегія відновлення інвестиційного процесу // Вісник УАДУ. - 2000. - №3. - С.247-250.

Вінницька область в цифрах: Статистичний довідник.1999 рік. - Вінниця,2000. - 290с.

Гаврилюк О. Умови здійснення іноземного інвестування // Економіка України. - 1997. - №8. - С. 9-16.

Галайда В. Критичний аналіз співвідношення між заощадженнями та інвестиціями // Економіка України.- 1999. - № 6. - С. 58-63.

Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Бизнес и биржи, ЮНИТИ, 1995. - С.208.

Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997.

Головатюк В.М., Чечелюк О.А. Вплив економічних і політичних факторів та привабливість інвестиційного середовища // Фінанси України. - 2000. - № 5.- С. 111-128.

Головатюк В. Моніторинг інвестиційного клімату в Україні // Місцеве самоврядування.- 1997. - № 5/6. - С. 118-122.

Гончарук Т. Проблеми інвестиційного забезпечення конкурентоспроможності економіки в умовах ринкової трансформації // Банківська справа. - 2000. - №1. - С.31-34.

Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах // Економіка України. - 1999. - №4. - С. 4-14.

Губський Б.В. Інвесиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наукова думка,1998. - 390с.

Державне управління: теорія і практика / Під ред Авер'янова В.Б., К.: Юрінком Інтер,1998. - 432с.

Державний комітет статистики України. // WELCOM. - 1999. - №12. - С.10.

Дэниэлс Джон Д., Радеба Лн. Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - М: Дело Лтд, 1994.

Эклунд К.Эффективная экономика: Шведская модель: Экономика для начинающих и не только для них. - М.: Экономика, 1991. - 348с.

Загородній Л., Стадницький Ю. Менеджмент реальних інвестицій. - К.: Знання, 2000. - С. 21-22.

Загороднюк А.П. Практические аспекты привлечения стратегических инвесторов и организации финансирования проэктов // WELCOM. -2000. - №5/6. - С. 40-43.

Загороднюк А. П. Практические рекомендации по вопросам поиска стратегических инвесторов и организации финансирования проэктов // WELCOM. - 1999. - №6/7. - С. 69-72.

Інтереси та потенціал прямих інвесторів в Україні / Перспективні дослідження. - 2000. - №11(червень). - 68с.

Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Филин, 1996.

Йохна М. Бізнес-інкубатор на Поділлі // Економіст. - 2000. - №1. -С.54-55.

Камински Б. Внешняя торговля и прямые инистранные инвестиции в экономике Венгрии и Словении: разные подходы - различные результаты // Трансформация. - 1999. - №6. - С.25.

Карандакова І. Оцінка інвестиційного клімату в Україні та напрямки його покращання. // Економіка, фінанси, право. - 1999. - №1. - С. 8-12.

Кізін С. Проблемні питання емісії акцій під конкретного інвестора // Право України. - 2000. - №10. - С.32-33.

Ковалишин П.В., Старостін А.А. Проблеми іноземного інвестування // Фінанси України. - 1999. - № 11. - С. 79-87.

Колосов А. Гранты как форма иностранного инвестирования в Украине // Бизнес-информ. - 1998. - № 13. - С. 38-40.

Колосов О. Державне регулювання процесу залучення і використання вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні // Вісник УАДУ. - 1997.- № 3-4.- С. 83-98.

Колосов О. Деякі аспекти державно-інвестиційної політики у сфері залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні // Вісник УАДУ. - 1997. - № 11. - С. 82-92.

Колосов О. Інвестиційна перебудова і трансформація сутності та змісту економічної категорії “інвестиція” за умов перехідної економіки // Вісник УАДУ. - 1998. - № 3.- С.131-147.

Колосов О. Особливості державного управління залученням іноземних інвестицій в економіку України // Зб.наук. праць УАДУ.- 1999. - Вип. 2, ч.1.- С. 109-111.

Кузьменко В.П. Инвестиционная политика в регионе / Отв.ред. В.А.Поповкин. - К.: Наукова думка,1992. - 249с.

Кульчицький М.І. Інвестиційне забезпечення розвитку виробничої сфери // Фінанси України. - 1998. - №5.- С. 11-15.

Лашко О. Макроекономічна концепція державної інвестиційної політики для країн з перехідною економікою // Зб. наук. праць УАДУ .- 1999. - Вип. 2. ч. 1. - С. 254-258.

Лашко О. Проблеми інвестиційної діяльності акціонерних товариств в Україні // Вісник УАДУ. - 1999. - №3. - С. 131-138.

Лашко О. Форми, методи та інструментарій здійснення державної інвестиційної політики // Вісник УАДУ. - 1999. - № 2. - С. 107-116.

Лещенко І. Державне регулювання інвестиційного клімату в умовах ринкових перетворень // Зб. наук. праць УАДУ .- 1999. - Вип. 2 ч.2.- С. 119-122.

Лисяк Л.В., Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 74-78.

Лиховид О. Без захисту немає їх залучення // Цінні папери України. - 1999. - №5. - С5.

Луцевич О., Остапенко С. Перешкоди для припливу іноземних інвестицій в Україну: проблеми і рекомендації економічної стратегії // Економіст. - 2000. - № 3. - С. 38-45.

Лысый И. Инвестиционный климат в Украине. // БизнесИНФОРМ. - 1998. - №3. - С. 44.

Мартиненко В. До питання про визначення інвестиційного потенціалу економіки України // Збірник наукових праць УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ,2000. - Вип.2. - В 4 ч. Ч.IV. - 516.

Мерзляк А. Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури - чинники інвестиційної привабливості // Вісник УАДУ. - 2000. -№3. - С.181-184.

Мертенс А.В. Инвестиции. - К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. - С. 3-4.

Мокій А. Основні напрями політики формування інвестиційного клімату в регіоні // Регіональна економіка. - 1999. - №3. - С.31-39.

Мокій А. Регіональні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні // Регіональна економіка. - 1999. - №2. - С.50-59.

Мокій А. Спеціальні (вільні) економічні зони як форма регіонально-секторальної моделі зовнішньоекономічної інтеграції // Регіональна економіка. - 1999. - № 4. - С. 106-111.

Моліна О.В. Задачі удосконалення інвестиційної політики у регіоні та координація інвестиційної діяльності // Економічні іновації. Вип. 5: Структурні та інституційні перетворення у перехідній економіці. - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - 1999. - С.54-65.

Моліна Е.В. Региональные факторы активизации рынка инвестиций // Экономические инновации . Вып. 4: Международное и межрегиональное экономическое сотрудничество в Чорноморском басейне. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. - 1999. - С.78-80.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18