скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на приклади Вінніцької області) скачать рефераты

Моліна О.В. Регулювання інвестиційної діяльності у регіоні // Праці Одеського політехнічного університету. Вип. 1 (10). - Одеса: ОДПУ. - 2000.

Москалюк Н. Напрямки державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Зб. наук. праць УАДУ. - К.. - 1998. - Вип. 2. - С. 280-284.

Москвін С.О. Сприяння тривалому і стійкому вдосконаленню інвестиційного клімату України. // WELCOME. - 1999. - №6-7. - С. 28.

Москвін С.О. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності інвесторів в Україні. // WELCOM. - 1999. - №6-7. - С. 30.

Мочерний С., Плотников О. Економічна безпека в контексті державного суверенітету України // Економіка України. - 1992. - №4. - С.7.

Муравйов В. Заходи заохочення іноземних інвестицій (порівняльний аналіз) / Програма TACIS Європейського Союзу,1999. - 7с.

Муравйов В. Система міжнародних угод, що регулюють сферу інвестицій / Програма TACIS Європейського Союзу,1999. - 7с.

Наврузов Ю., Полінець О. Інвестиції як шлях до економічного зростання // Вісник УАДУ. - 1998. - № 3. - С. 257-261.

Науменков С. Роль банківських установ в інвестуванні розвитку економіки. // Банківська справа. - 1997. №5. - С. 46 -55.

Немчинов Н. Местные законы: налоговое благоприятствование инвестициям // Законность. - 1998. - № 4. - С. 28-30.

Одинець В. Головні чинники здійснення іноземних інвестицій: узагальнені на основі теоретичних розробок та світової практик // Вісник УАДУ. - 1998. - № 3. - С. 127-130.

Омельченко А.В. Державне управління іноземного інвестування в Україні (організаційно-правові питання). Автореф.дис.канд. юрид. Наук. 12.00.07. - К.,1996. - 25с.

Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч. Посібник. - К.: Атіка,1999. - 176с.

Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні: Довідник з правових питань. - К.: Юрінком,1997. - 416с.

Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.- Юрінком.- Київ, 1996.- 288 с.

Опорін В.М. Фінанси (загальна теорія): - К.: КНЕУ, 1999. - С. 143-144.

Панасюк Б., Панасюк О. Інвестування за рахунок внутрішніх резервів // Економіка України. - 1997. - №3. - С. 4-17.

Пащенко Т. Управление информационным процессом инвестирования // Бизнес-информ. - 1998. - № 21-22. - С. 55-56.

Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998. - 388с.

Пересада А.А. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Лібра,1996. - 344с.

Пересада А., Степанова Т. Україна на перехідному етапі: політика, економіка, культура. - К.: Академія, 1997.

Петруся Ю. Е. Індивідуальні інвестори на ринку акцій України: мотиви діяльності. // Фінанси України. - 1999. - №5. - С. 17.

Приходько М. Інвестиції приходять у державу не на гастролі, а працювати // Персонал. - 1999. - № 5. - С. 31-35.

Податай В. Поняття інвестиції як правової категорії // Право України. - 1999. - №9. - С. 39-41.

Прямі інвестиції у 1999 році // Welcome. - 2000. - № 1. - С. 13-14.

Пурыгина О. Совершенствование инвестиционного процесса как условие трансформации экономики Украины. // Персонал. - 1999. - №5. - С.29.

Романюк С. Методичний підхід до визначення рейтингу інвестиційної привабливості території // Регіональна економіка. - 1999. - № 3. - С. 108.-113.

Ротаєнко С. Стимулювання інвестиційної активності за допомогою амортизаційної політики держави // Збірник наукових праць УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ. - 2000. - Вип.2. - Ч.4. - 516.

Рудинская Е., Гаев А. Инвестиционный менеджмент в Украине. // БИЗНЕСИНФОРМ. - 1999. - №3-4. - С. 136.

Рут, Френклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. - К.:Основи,1998. - С.664-694.

Савчук В.П. Джерела фінансування українських підприємств і аналіз ризику // WELCOME. -2000. - №5/6. - С.76-77.

Сенчук Б., Юрчишин В. Про керованість припливу капіталів в Україну // Вісник УАДУ. - 1997. - № 1. - С. 63-67.

Сенчук Б. Шляхи пом'якшення інвестиційного клімату в Україні // Зб. наук. праць УАДУ.- 1998.- вип. 1.- С. 385-388.

Сітон Е. ЄБРР в Україні // Інвестиції. - 2000. - №1. - С.18-21.

Симоненко Л.И. Інвестиційний процес в Україні в умовах перехідної економіки. // Фінанси України. - 1998. - №8. - С. 112.

Статистичний щорічник України за 1998 рік. Держкомстат України / За ред. О.Г.Осауленко, Відп. За вип. В.А.Головко. - К.:Техніка,1999. - 576с.

Статистичний бюллетень за 1999 рік. - К.: Держкомстат України,2000.

Структурно-інвестиційна політика / М.Герасимчук, З.Борисенко, О.Задорожна та ін.; Ред. М.Герасимчук. - К.: Ін-т економіки НАН України,1996. - 138с.

Талько В.Л. Деякі аспекти вдосконалення регулювання відносин України з міжнародними економічними організаціями у світлі положень Конституції України // Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства: Збірник наукових праць. -Київ, 1997. - С. 307-317.

Україна на роздоріжжі. Уроки міжнародного досвіду економічних реформ. За ред. А.Зіденберга і Л.Гоффмана. - К.: Фенікс,1998. - С.143.

Фенон Т. Перещкоди іноземним інвестиціям в Україні / Програма TACIS Європейського Союзу,1999. - 32с.

Череда М.А. Американский бюджет 2000 страдет от профицита // Зеркало недели. - 3.02.1999. - №5. - С.5.

Чередниченко В.А. Фінансово-промислові групи як чинник розвитку регіональної економіки // Збірник наукових праць УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ. - 2000. - Вип.2. - Ч.4. - С. 262-266.

Чередниченко Л. та ін. Макромоделі управління інвестиційними процесами // Вісник УАДУ. - 1996. - № 3. - С. 88-95.

Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999.- 1028с.

Шумський П., Табалюк Г. Форми захисту інтересів інвестора // Право України. - 2000. - №7. - С.29-31.

Яковлєв А.І. Управління інвестиційною та інноваційною діяльністю на основі проектного аналізу. - К.: УАДУ, 1998.

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Рис. Структура інвестицій

Додаток 2.

Інвестиції

Матеріальні інвестиції

Фінансові інвестиції

Нематеріальні інвестиції

Будівлі

Цінні папери

Підготовка персоналу

Споруди

Корпоративні права

Дослідницькі роботи

Інші об'єкти нерухомості

Інші фінансові інструменти

Реклама

Інші матеріальні ресурси

Інші нематеріальні цінності

Рис. Класифікація інвестицій за об'єктами вкладення

Додаток 3.

Ознаки класифікації інвестицій

За об'єктами вкладення

За характером участі в інвестуванні

За періодом інвестування

За формами власності інвестиційних ресурсів

За регіональною ознакою

реальні

фінансові

прямі

непрямі

короткострокові

довгострокові

приватні

державні

іноземні

спільні

в середині країни

за рубежем

Рис. Класифікація форм інвестицій за окремими ознаками

Додаток 4.

Рис. Форми інвестицій

Додаток 5.

Валові

інвестиції

На 1 січня Річний обсяг ВНП На 31 грудня

а) Зростаюча

економіка

Валові

інвестиції

На 1 січня Річний обсяг ВНП На 31 грудня

б) Статична економіка

Валові

інвестиції

На 1 січня Річний обсяг ВНП На 31 грудня

в) стагнаційна

економіка

Рис. Зростаюча, статична і стагнаційна економіка

Додаток 6.

Форми державного регулювання інвестиційної діяльності

Регулювання сфер та об`єктів інвестування

Податкове регулювання інвестиційної діяльності

Проведення відповідної аморти-заційної політики

Надання фінансової допомоги, проведення відповідної кредитної політики

Додержання державних норм і стандартів

Проведення антимонопольної політики

Регулювання участі інвесторів у приватизації

Регулювання фінансових інвестицій

Визначення умов користування землею, водою і природними ресурсами

Здійснення політики ціноутворення

Експертиза інвестиційних проектів

Забезпечення захисту

інвестицій

Здійснення інвестицій за межі держави

Інші заходи

Рис. Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності на сучасному етапі

Додаток 7.

Рис. Поліпшення інвестиційного клімату через реформування економіки

Додаток 8.

Рис. Напрями покрашення інвестиційного клімату в Україні

Додаток 9.

Порівняльний аналіз заохочення іноземних інвестицій

в різних країнах

Проблему заохочення іноземних інвестицій треба розглядати у двох площинах: у широкому сенсі - це створення нормальних загальних економічних, політичних та правових умов для надходження іноземних інвестицій в економіку країни; у вузькому сенсі - це використання правових важелів для створення правового режиму, який би базувався на наданні додаткових (особливих) пільг іноземному інвестору і тим самим заохочував його до капіталовкладень у вітчизняну економіку.

На вибір того чи іншого підходу значною мірою впливають такі чинники, як рівень економічного розвитку країни, інтенсивність її міжнародних зв'язків, національні правові традиції, тощо.

У першому випадку не робиться різниці між іноземним та національним капіталом: усі інвестори мають однакові правові умови для своєї діяльності в країні. Віддзеркаленням такої політики в юридичному плані є, як правило, відсутність яких-небудь спеціальних національних законодавчих актів, які регулюють іноземні інвестиції. Єдиними спеціальними правовими інструментами, які регулюють діяльність іноземних інвесторів в країні, залишаються міжнародні угоди з іноземних інвестицій, які можуть надавати на основі взаємності деякі додаткові пільги іноземним інвесторам. До країн, для яких характерним є такий підхід до регулювання іноземних інвестицій належать США, більшість країн Західної Європи, Японія. Усі вони, як правило, мають надлишки національного капіталу для інвестування [117, с.3].

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18