скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Товарна біржа.Ринок цінних паперів. скачать рефераты

На стихійному ринку правила укладання угод, ви-моги до цінних паперів і учасників не встановлені,торгівля здійснюється довільно у приватному кон-такті продавця і покупця.

Аукціонні ринки характеризуються публічними гласними торгами з відкритим змаганням покупців і продавців у визначенні цінових і інших умов угод щодо цінних паперів, при наявності механізму зістав-лення заявок на купівлю, продаж і встановлення задо-вольняючих один одного заявок, які можуть служити підставою для укладання угод. Аукціонні ринки по-діляються на: простий, голландський і подвійний.

Простий аукціонний ринок -- ринок, на якому конкурують тільки покупці, пряма конкуренція продавців відсутня. Перед початком торгів, на під-ставі заявок на купівлю і продаж, складається віль-ний котирувальний лист. Аукціон відбувається шля-хом публічного послідовного оголошення списку пропозицій, за кожною з яких проводиться гласне змагання покупців шляхом призначення нових цін. Простий аукціон лежить в основі діяльності біль-шості бірж і фондових відділів товарних бірж, часто використовується для організації позабіржових аук-ціонів цінних паперів, що проводяться інвестицій-ними інститутами.

При голландському аукціоні відбувається попе-реднє нагромадження заявок покупців, що заочно розглядаються емітентом або посередником, який працює в його інтересах. Установлюється єдина ці-на, яка дорівнює найнижчій ціні в заявках на купів-лю, що дозволяє продати весь випуск. Усі заявки на купівлю, представлені за цінами вище офіційних, задовольняються за офіційною ціною. За такою схе-мою проводяться аукціони казначейських векселів у СІЛА.

Подвійні аукціонні ринки -- на таких ринках між собою конкурують і продавці, і покупці. Ринок цін включає онкольні і безперервні аукціонні ринки.

На онкольних ринках до початку торгів накопичу-ються заявки на купівлю і продаж, що потім ранжируються за ціновими пропозиціями, послідовністю надходження і кількістю. Заявки і пропозиції, що збігаються, порівнюються, установлюється певний курс, за яким можна задовольнити найбільшу кіль-кість заявок на купівлю і пропозицій на продаж. Та-кі ринки широко використовуються на Заході в ор-ганізації подвійного режиму роботи фондових бірж. Подібні ринки почали функціонувати в Україні, на-приклад, у діяльності валютної біржі.

За схемою безперервних аукціонних ринків орга-нізована робота найбільших фондових бірж на Захо-ді. У період торгів на такому ринку виникає безпе-рервний потік заявок на купівлю і пропозицій про продаж, що реєструються спеціально уповноважени-ми особами, які зводять між собою всі доручення продавців і покупців. Заявки, що знову надходять, порівнюються з зареєстрованими раніше і, якщо во-ни збігаються, то задовольняються в порядку надхо-дження, а при одночасному надходженні викону-ються найбільші за сумою надходження. Безперерв-ний аукціонний ринок можливий лише при значних обсягах щоденної пропозиції цінних паперів (понад 10000 лотів щодня).

На цих дилерських ринках продавці привселюдно повідомляють про ціни пропозиції і порядок доступу до місць купівлі цінних паперів. Покупці, які згодні з ціновими пропозиціями й іншими умовами інвесту-вання, заявляють про свої наміри і набувають цінні папери. Продавці зобов'язані укладати угоди за ці-нами, які вони оголосили. Прямої відкритої конку-ренції між продавцями або між покупцями немає.

Дилерські ринки використовуються при первин-ному розміщенні цінних паперів і в тендерних про-позиціях (публічній пропозиції вагомого інвестора щодо купівлі цінних паперів).

Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку й в умовах розвинутої ринкової економіки ви-конує ряд найважливіших макро-- і мікроекономічних функцій. Можна виділити такі основні функції ринку цінних паперів:

1. Ринок цінних паперів виконує роль регулю-вальника інвестиційних потоків, що забезпечує оп-тимальну для суспільства структуру використання ресурсів. Саме через цей ринок здійснюється основ на частина процесу вкладання капіталів у галузі, що забезпечують найбільшу рентабельність вкладень.

Ринок цінних паперів забезпечує масовий ха-рактер інвестиційного процесу, даючи змогу будь-яким економічним агентам, які мають вільні грошо-ві кошти, здійснювати інвестиції у виробництво шляхом придбання цінних паперів. Концентрація обороту цінних паперів на фондових біржах або в професійних посередників дозволяє інвесторові по-легшити процедуру здійснення інвестицій.

Ринок цінних паперів дуже чуйно реагує на змі-ни, що відбуваються або очікуються в політичній, соціально-економічній, зовнішньоекономічній і іншій сферах життя суспільства.

4. За допомогою цінних паперів реалізуються принципи демократизму в управлінні економікою на мікрорівні, коли рішення приймається шляхом голосування власників акцій, причому один голос до-рівнює одній акції, тому, чим більше акцій, тим більший вплив має той або інший співвласник на
прийняття управлінських рішень.

Через купівлю-продаж цінних паперів окремих підприємств держава реалізує свою структурну полі-тику, здобуваючи акції «потрібних» підприємств і роблячи, таким чином, інвестиції у виробництва, важливі з погляду розвитку суспільства взагалі.

Ринок цінних паперів є важливим інструмен-том державних цінних паперів, за допомогою якого держава впливає на грошову масу і, отже, на розши-рення або скорочення рівня ВНП.

2.2. Фондова біржа, її суть, ознаки й операції

Фондова біржа являє собою організаційно оформ-лений, постійно діючий ринок, на якому здійснюєть-ся торгівля цінними паперами. Фондова біржа -- це спеціальна організація, що поєднує професійних учасників ринку цінних паперів в одному приміщен-ні для проведення торгів, створює умови для кон-центрації попиту та пропозиції і збільшення ринку.

Концентрація означає, що всім торговцям цінними паперами дається доступ до всіх пропозицій купівлі-продажу, які на даний момент є на ринку. І все-таки між торговцями йде конкурентна боротьба за ту або іншу пропозицію.

Біржа суворо стежить за тим, щоб ніхто з продав-ців або покупців не міг диктувати ціни. Нарешті, всі угоди укладаються методом відкритого торгу і за кожною з них надається повна інформація. Спочат-ку вона надходить на електронне табло біржі, а по-тім публікується в пресі.

Фондова біржа виступає в якості торговельного, професійного і технічного ядра ринку цінних папе-рів.

Усього у світі близько 150 фондових бірж, най-більшими з яких є Нью-Йоркська, Лондонська, То-кійська, Франкфуртська, Тайванська, Сеульська, Цюріхська, Паризька і Гонконгська.

У міжнародній практиці існують різні організа-ційно-правові форми бірж. Серед них:

неприбуткова корпорація (Нью-Йоркська біржа);

неприбуткова членська організація (Токійська біржа);

товариство з обмеженою відповідальністю (Лон-донська і Сіднейська біржі);

напівдержавна організація (Франкфуртська біржа).

В Україні прийнятий і діє ряд нормативних актів, які заклали основу для функціонування цінних па-перів. Одним з головних нормативних актів, що ре-гулюють взаємини між всіма учасниками, є Закон України «Про цінні папери і фондову біржу».

Фондова біржа -- організація, що створюється без мсти одержання прибутку і займається винятково ор-ганізацією укладання угод купівлі і продажу цінних паперів. Вона не може здійснювати операції з цінни-ми паперами від власного імені і за дорученням клі-єнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Фондова біржа створюється у формі акціонерного товариства, що зосереджує попит та пропозицію цін-них паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу і здійснює свою діяльність згідно з вказаним зако-ном, іншими актами законодавства України, стату-том і правилом фондової біржі.

Фондова біржа створюється не менше як 20 заснов-никами -- торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами за умови внесення ними в статутний фонд не менше як 10000 неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян.

Фондові біржі України ґрунтуються на безприбут-кових засадах і повинні діяти на принципах ліквід-ності, тобто вільного перетворення цінних паперів у гроші без фінансових втрат для власника, стабіль-ності ринку, широкої гласності і довіри. Усе це до-зволяє їй виконувати такі функції:

залучення грошових сум для інвестицій у вироб-ничу і соціальну сферу;

перерозподіл капіталів між різними галузями і підприємствами;

акумуляція вільних заощаджень представників різних прошарків населення;

створення умов для розвитку в країні підприєм-ницької діяльності;

створення постійно діючого ринку;

підтримка професіоналізму торговельних і фінан-сових посередників;

індикація стану економіки, її товарних сегментів і фондового ринку.

Усі зазначені функції фондова біржа може викону-вати тільки при розвинутому ринку цінних паперів. Варто зауважити, що в Україні функціонують такі організатори торгівлі цінними паперами: Українська фондова біржа (УФБ), Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ), Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), Донецька фондова біржа (ДФБ), При-дніпровська фондова біржа (ПФБ), Позабіржова фон-дова торговельна система (ПФТС), Південноукраїн-ська торгово-інформаційна система (м. Миколаїв).

Першою виникла УФБ. Перші торги на ній відбу-лися 6 лютого 1992 р. Нині відкрито 25 її філій по всій Україні. З 1995 р. її конкурентами стали КМФБ, УМВБ, ДФБ і ПФТС.

На УФБ згідно з чинним законодавством можуть випускатися і бути в обігу як державні, так і недер-жавні цінні папери, укладатися касові угоди й угоди на термін.

Основними ознаками фондової біржі є:

1) фондова біржа -- централізований ринок з фіксо-ваним місцем торгівлі, тобто наявністю торговельної площадки;

процедура добору найкращих товарів (цінних паперів), що відповідають визначеним вимогам (фі-нансова стійкість і великі розміри емітента, масо-вість цінного паперу як однорідного і стандартного товару, масовість попиту тощо);

існування процедури добору кращих операторів ринку як членів біржі;

наявність тимчасового регламенту торгівлі цін-ними паперами і стандартними торговельними про-цедурами;

централізація реєстрації угод і розрахунків по них;

встановлення офіційних (біржових) котирувань;

нагляд за членами біржі (з позиції їх фінансової стійкості, безпечного ведення бізнесу і дотримання етики фондового ринку).

Фондова біржа отримує права юридичної особи від дня її реєстрації Державною комісією з цінних папе-рів і фондового ринку.

Статут і правила фондової біржі затверджуються її вищим органом. У статуті фондової біржі містять-ся такі дані:

найменування і місцезнаходження фондової біржі і засновників;

розмір статутного фонду;

умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;

права й обов'язки членів фондової біржі;

організаційна структура фондової біржі;

компетенція і порядок створення керівних органів;

порядок і умови відвідування фондової біржі;

порядок і умови застосування санкцій, установле-них фондовою біржею;

порядок припинення діяльності фондової біржі.

У статуті можуть передбачатися інші положення стосовно створення і діяльності фондової біржі. Правила фондової біржі повинні передбачати:

види угод, які укладаються на фондовій біржі;

порядок торгівлі на фондовій біржі;

умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

умови і порядок підписки на цінні папери, що ко-тируються на фондовій біржі;

порядок формування цін, біржового курсу і їх публікації;

перелік цінних паперів, що котируються на фон-довій біржі;

обов'язки членів фондової біржі щодо ведення об-ліку й інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх діяльності;

систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

види послуг, надані фондовою біржею, розмір пла-ти за них;

правила ведення розрахунків на фондовій біржі тощо.

Позначення «фондова біржа» або таке, у якому міститься вираз «фондова біржа», може використо-вувати у своєму фірмовому найменуванні або рекла-мі тільки та організація, яка створена в порядку, визначеному статтею 34 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу».

Особливістю державного регулювання роботи бір-жі є те, що Міністерство фінансів призначає своїх представників, уповноважених стежити за дотриман-ням положень статуту і правил фондової біржі і які мають право брати участь у роботі її керівних орга-нів. Така практика має місце в країнах з розвинутою економікою: наприклад, в Англії, США функціо-нують державні комісії з нагляду за фондовими бір-жами. Уряд має намір йти на визнання правонаступництва стосовно цінних паперів і здійснювати ком-пенсацію втрат від їх знецінювання.

Закон передбачає також особливі умови припи-нення діяльності фондової біржі. Одним з них є ви-никнення ситуації, коли в біржі залишається менше 10 членів і протягом 6 місяців у її склад не будуть прийняті нові члени. У такий спосіб законодавство намагається не допустити виникнення монополістів у сфері фондового ринку.

На фондовій біржі здійснюються певні операції й угоди, що поділяються на касові і термінові.

За касовими операціями відбувається негайний розрахунок і оформлення.

Найбільш цікаві операції на термін, оскільки во-ни мають завжди спекулятивний характер, тому в деяких країнах подібні угоди заборонені.

Угоди з преміями передбачають, що одна із сторін має право відмовитися від своїх зобов'язань, а в ре-зультаті платить «відступні» іншій стороні.

Продаж без покриття в термін полягає в наступно-му: гравець бере в борг певну кількість акцій з вида-чею боргового зобов'язання. Потім продає їх за бір-жовим курсом, а через термін, очікуючи зниження курсу, він купує їх знову за низькою ціною і повер-тає власникові, одержавши свій дохід.

Організаційна структура фондових бірж відобра-жає виконувані біржами функції, що в узагальнено-му виді виглядає таким чином.

Вищий орган фондової біржі складається з Кон-сультативної Ради (апарат порадників) і Виконавчо-го органу фондової біржі, що містить апарат фондо-вої біржі, який складається з таких підрозділів:

організація ринку -- встановлення правил торгів-лі й організації діяльності ринку, допуск нових членів на біржу, виключення членів, допуск на ринок цінних паперів (листинг);

поточне управління біржовим ринком -- організа-ція поточної роботи ринку (трейдинг);

організація і нагляд за поточною роботою обліково-операцій-них, клірингових і депозитарних систем; збір, аналіз і поширення поточної біржової інформації; організація і нагляд за поточною роботою ринків окремих видів цінних паперів (ф'ючерсні й опціонні секції тощо);

нагляд за станом ринку -- контроль стану і тен-денцій розвитку біржового ринку, зовнішнє спосте-реження й оцінка фінансово-господарського стано-вища компаній-членів фондової біржі, дисциплі-нарне спостереження й адміністративні санкції;

зовнішні зв'язки і послуги -- міжнародні зв'язки; зв'язки з громадськістю; послуги публіці, компаніям-емітентам, компаніям-членам фондової біржі.

розвиток -- маркетинг і управління стратегічним розвитком; розробка нових технологічних й інфор-маційних систем для торговельної, обліково-адміністративної й інформаційної діяльності фондової біржі.

Поряд з торгівлею цінними паперами на фондовій біржі існує позабіржовий ринок, що охоплює ринок операцій з цінними паперами, який функціонує поза фондовою біржею.

Через цей ринок проходить більшість первинних розміщень і торгівля паперами гіршої якості (порів-няно з зареєстрованими на біржі).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5