скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Товарна біржа.Ринок цінних паперів. скачать рефераты

Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

Зміст

Вступ

Глава 1. Товарна біржа як особливий об'єкт господарювання

1.1. Біржа, її суть функції і права

1.2. Організація товарної біржі, її створення і порядок реєстрації

1.3. Біржовий товар

1.4. Біржові угоди і біржові операції на товарній біржі

Глава 2. Ринок цінних паперів, фондові біржі та їх роль в господарській діяльності

2.1. Ринок цінних паперів, його структура і класифікація

2.2. Фондова біржа, її суть ознаки й операції

2.3. Цінні папери їх поняття, види і класифікація

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Ефективне функціонування сучасного ринку знаходиться в прямій залежності від постійно змінної ринкової середи. Одним з головних елементів є ринкова інфраструктура, яка являє собою систему підприємств і організацій, забезпечуючи рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів і т.п. До таких закладів відносять товарні та фондові біржі.

Найбільш масштабнішим завданням економічної активності держави в слабкому нестабільному ринковому господарстві України є діяльність по стабілізації економічного розвитку суспільства. Формою її реалізації виступає фактичний образ діяльності держави , перетворений в економічну політику, яка охоплює усі сфери економічних відносин в країні. Одним із найважливіших напрямків її діяльності є регулювання збалансованості попиту і пропозиції на національному ринку України.

Мета курсової роботи - найбільш ширше розкриття теми правового регулювання фондової та товарної бірж, бо існують деякі актуальні проблеми, пов'язані з регулюванням ринка. Їх корені - у відсутності сильної, розвиненої нормативної бази, та інших проблемах, які посилюються на складній, іноді провокуюче суперечливій політико-соціальній атмосфері нашого молодого демократичного суспільства, яке знаходиться під гнітом напівкримінальної ситуації політичних подій сьогодення, що підсилюється кризою державної влади. Важливість наукової розробки теми була помічена спеціалістами вчасно, тому мені було цікаво працювати з достатньою кількістю теоретичного матеріалу, представленого в підручниках господарського права для вищих начальних закладів, а особливо хочу виділити таких авторів: «Правове й организаційно-економічне регулювання господарської діяльності» за ред. Жука Л. А. та «Господарське право»: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.К. Неживець.

При підготовці курсової роботи мою увагу захопив світовий досвід, накопичений промислово-розвиненими країнами у процесі становлення і розвитку фондової та товарної бірж як одного з найважливіших сегментів національного ринку. Була зроблена спроба розглянути аспекти діяльності бірж, їх сутність, значення, складові та їх місце в національному господарстві.

Глава 1. ТОВАРНА БІРЖА ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1. Біржа, її суть, функції і права

Ефективне функціонування сучасного ринку знахо-диться в прямій залежності від постійного відтворен-ня ринкового середовища. Важливим його елементом с ринкова інфраструктура, які являє собою систему підприємств і організацій, що забезпечують рух това-рів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. До таких установ належать товарна і фондова біржі.

Біржа -- це постійно діючий ринок масових вза-ємозамінних товарів (цінних паперів, перевезень), що передбачає свободу товарного виробництва, кон-куренції і цін.

Виникнення біржового співтовариства у нас пов'я-зано з необхідністю певної централізації операцій об-міну. Формування ринкових відносин посилило роль одного з елементів інфраструктури ринку -- бірж.

Поява біржі пов'язана розвитком таких форм оп-тового ринку, як базари (локальний ринок), ярмар-ки й аукціони.

Локальний ринок -- ринок, властивий даному місцю, що не виходить за визначені межі.

Ярмарок -- великий торг, якому характерні такі ознаки: організовується періодично, але, як правил, в одному і тому ж місці; гласність проведення торгів; покупцем виступає посередник, а не кінце-вий споживач.

Аукціон -- публічна торгівля товарами або май-ном у попередньо обумовленому місці, угода на аукціоні викладена в письмовій або усній формі, але з покупцем, який запропонував найбільшу ціну.

Біржа -- вища форма оптового ринку, що також має специфічні риси:

наявність певної системи постійно діючих органів і правил. Це дозволяє вважати біржу організова-ним оптовим ринком;

біржові торги відбуваються без пред'явлення тих товарно-матеріальних цінностей, що є предметом біржової угоди;

регулярність поновлення торгів;

біржа є барометром цін, на ній у результаті сфор-мованого співвідношення пропозиції та попиту формуються реальні ринкові рівноважні ціни;

біржа -- об'єднання торговців і біржових посеред-ників, які спільно оплачують витрати щодо організації торгів, установлюють правила торгівлі, ви-значають санкції за їх порушення;

* абсолютна більшість бірж -- це неприбуткові ор-ганізації, члени біржі отримують вигоду не від її функціонування, а від участі в торгах.

Основне завдання біржі -- не постачання економі-ки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.

Біржа (від лат. слова -- гаманець) -- установа, в якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів, валюти, масових товарів, що продаються за стандар-тами або зразками.

Біржа має організаційну, економічну і юридичну основу.

Біржа, з погляду організаційної основи -- це добре обладнане ринкове місце, надане брокерам і диле-рам, тобто професіоналам біржової справи.

З економічної точки зору -- це організований у визначеному місці, регулярно діючий за встановле-ними правилами оптовий ринок, на якому відбува-ється торгівля цінними паперами, оптова торгівля за зразками і стандартами, за договорами і контрак-тами на їхнє постачання в майбутньому, а також продаж валюти і рідкісноземельних металів за ціна-ми, офіційно встановленими на основі попиту та пропозиції.

З юридичного боку біржа с юридичною особою, що володіє відособленим майном вона може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському (третей-ському) державному суді.

Згідно з Законом України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року, товарна біржа -- організація, що поєднує юридичних і фізичних осіб, які займаються виробничою, комерційною й іншими вида-ми діяльності з метою надання послуг при укладанні біржових угод, установлення товарних цін, попиту та пропозиції товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям, яка є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.

Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання зацікавлених суб'єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комуналь-ні підприємства, установи та організації, що повніс-тю або частково утримуються за рахунок Державно-го бюджету України або місцевих бюджетів.

Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає поря-док її створення, склад засновників, їх обов'язки,

розмір і строки сплати пайових, вступних та періодич-них внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.

Товарна біржа діє на підставі статуту, що затверджується засновниками біржі і не може займатися комерційним посередництвом, не має на меті одержання прибутку і здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін. На початку 90-х років у країнах, де функціонує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трильйонів доларів, що складає 25% їх валового національного продукту. На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвинутою ринковою економі-кою товарні біржі здебільшого функціонують як без-прибуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їх доходу є: засновницькі, пайові внески і відрахування організацій, що утворюють біржу; доходи від надання послуг членам біржі й інших організацій.

Товарна біржа України діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має своє майно, самостійний баланс, власні розрахункові, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням.

Товарні біржі України не займаються комерцій-ним посередництвом, не отримують прибуток. Метою їх діяльності є надання послуг від свого імені.

Регламентується діяльність товарної біржі Законом України «Про товарну біржу», чинним законодавством України, статутом біржі, правилами бір-жової торгівлі і біржовим арбітражем. Закон України «Про товарну біржу» спрямований на врегулювання відношень щодо створення і діяльності товар-них бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах.

Функції товарної біржі:

* організація ринку сировини за допомогою біржо-вого механізму. Біржа створює необхідні умови учасникам біржових торгів у їх проведенні;

регулювання оптового товарообігу на основі рин-кових законів;

забезпечення концентрації попиту та пропозиції в єдиному місці;

товаропровідна функція, тобто купівля і продаж реального товару;

здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями і покупцями товарів;

зближення продавців і покупців у просторі і часі;

формування і регулювання біржових цін. Біржова ціна встановлюється в процесі її котирування, що розглядається як найбільш важлива функція бір-жі.

Котирування цін -- це реєстрація біржових цін за біржовими правилами з їх наступною публі-кацією;

стабілізація цін на біржовий товар через механізм біржової спекуляції або гри на підвищення і зни-ження цін;

вироблення товарних стандартів, установлення со-ртів, реєстрація марок фірм, допущених до біржо-вої торгівлі;

арбітражна діяльність -- врегулювання всіляких суперечок і розбіжностей між сторонами -- учас-никами біржової торгівлі;

біржове страхування учасників бірж, торгівлі (хеджування) від несприятливих коливань цін;

інформаційна діяльність -- біржа здійснює збір і обробку ринкової інформації, є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового това-ру, динаміки попиту на товар, цін на біржових та інших ринках;

* боротьба з проявами монополізму на товарному ринку.

Згідно з викладеними функціями товарні біржі діють за певними принципами, користуються права-ми і мають установлені законом зобов'язання.

Товарна біржа мас право (ст. 280 ГКУ):

* встановлювати згідно з чинним законодавством
пісні правили біржової торгівлі і біржового арбіт-ражу, що є обов'язковими для всіх учасників торгів;

* створювати підрозділи біржі і затверджувати по-ложення про них;

розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

зупинити на якийсь час біржову торгівлю, якщо ціни біржових договорів протягом дня відхиля-ються більше, ніж на визначену біржовим коміте-том (радою біржі) величину;

встановлювати вступні і періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, надані біржею, інші грошові збори;

встановлювати і стягувати згідно із статутом біржі плату за реєстрацію договорів на біржі, штрафи й інші санкції за порушення статуту біржі і біржо-вих правил;

створювати арбітражні комісії для вирішення спо-рів щодо торговельних договорів;

укладати міжбіржові договори з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розміщених за межами України;

вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

видавати біржові бюлетені, довідники й інші інформаційні і рекламні видання;

здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Товарна біржа зобов'язана:

створювати умови для проведення біржової торгівлі;

регулювати біржові операції;

регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі;

надавати членам і відвідувачам біржі організацій-ні, інформаційні та інші послуги;

* забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що стосується кон'юнктури ринку.

Стаття 4 Закону України «Про товарну біржу» визначає обов'язки цієї організації: створення необхідних умов для біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, регулювання цін на підставі співвідношення пропозиції та попиту на товари, що обертаються на біржі. Також біржа зобов'язана надавати організаційні й інші послуги членам і відвідувачам біржі, здійснювати збір, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.

Правовий режим Правил біржової торгівлі регулює стаття 17 Закону «Про товарну біржу». Правила біржової торгівлі розробляються згідно з чинним законодавством і є основним документом, що регла-ментує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі і вирішення суперечливих питань. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або орга-ном, ними уповноваженим.

Правила біржової торгівлі визначають: термін і місце проведення біржових операцій; склад учасни-ків біржових торгів і сукупність вимог, що пред'яв-ляються до них; порядок здійснення і реєстрації бір-жових операцій; порядок визначення і розмір плати за користування послугами біржі; відповідальність учасників і працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі; інші положення, встановлені органами управління біржі.

Правила біржової торгівлі розробляються відпо-відно до законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань, які затверджуються загальними зборами товарної біржі або органом, ними уповно-важеним.

Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.

Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам громадянам, зареєст-рованим на біржі відповідно до її статуту для вико-нання доручень членів біржі, яких вони представля-ють, щодо здійснення біржових операцій.

На товарній біржі забороняються: купівля-продаж товарів і контрактів з метою впливу на динаміку цін (тобто навмисна їх скупка) як однією особою безпосередньо, так і через підставних осіб; які-не-будь узгодження дій учасників біржової торгівлі з метою зміни або фіксації поточних біржових цін; по-ширення неправдивих відомостей, що можуть приз-вести до штучної зміни кон'юнктури.

Не підлягає розголошенню зміст біржового дого-вору (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і терміну виконання). Ця інформація може бути надана тільки при письмовому запиті су-дам, органам прокуратури, служби безпеки, госпо-дарського суду й аудиторським організаціям у ви-падках, передбачених законодавством України.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5