скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Управління Державного казначейства скачать рефераты

1) здійснює контроль за повним поступленням платежів до Державного бюджету, правильним розподілом платежів до бюджетів усіх рівнів;

2) приймає безпосередню участь у відкритті рахунків Державного бюджету згідно бюджетної класифікації;

3) приймає участь у перевірці правильності оплати за розрахунково-касове обслуговування органів державної влади підприємств та організацій, які використовують кошти Державного бюджету;

4) у своїй роботі керується розпорядженнями та вказівками своїх керівників та керівників органів виконавчої влади.

Працівники відділу зобов'язані зберігати державну таємницю, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи та підвищувати свій професійний рівень, сумлінно виконувати свої службові обов'язки.

У зв'язку з переходом єдиного казначейського рахунку по видатках Державного бюджету та рахунків по позабюджетних коштах на обслуговування в НБУ м. Ужгород по системі «Клієнт-Банк» на працівників відділу покладені ще й такі функції:

- забезпечення конфіденційності та зберігання інформації, що проводиться через систему «Клієнт-Банк» НБУ м. Ужгород;

- здійснення постійного фінансового контролю за обігом документів,

особливо тих, що стосуються платіжно-розрахункових операцій, а також документів, що пов'язані з рухом грошових коштів в особливо великих розмірах (вище 10,0 тис.грн.);

- виконання всіх умов договору № 8 від 13 червня 2000р. «Про банківське обслуговування з використанням програмного забезпечення технічного комплексу «Клієнт-Банк».

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом начальника управління Державного казначейства України встановлені графіки документообігу, в яких зазначена дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача на опрацювання до архіву [11, ст. 38].

Графік документообігу в управлінні Державного казначейства забезпечує оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через яких проходить кожен первинний документ, визначається мінімальний термін його перебування в підрозділі, а також графік сприяє поліпшенню облікової роботи, посилює контрольні функції бухгалтерського обліку, підвищує рівень його автоматизації. Графік документообігу оформлений у вигляді переліку робіт зі створення, перевірки та опрацювання документів, що виконується кожним з відділів, а також усіма виконавцями із зазначенням їхнього взаємозв'язку і термінів виконання робіт.

Працівники кожного з відділів створюють і подають первинні документи, які належать до сфери їхньої діяльності, за графіком документообігу.

Так, графіком документообігу у відділі обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, оперативно-аналітичного обліку державних доходів з початку року є план їхньої роботи на 1-й квартал 2007 року (Додаток 4).

1.2. Контроль Державного казначейства за надходженням і використанням коштів державного бюджету

У зв'язку з набуттям Державного казначейства України статусу учасника системи електронних платежів НБУ і розгортанням роботи розрахункових палат Державного казначейства, змінюються функції органів ДКУ і порядок відкриття рахунків для обліку доходів бюджету.

У процесі виконання державного бюджету за доходами органи Державного казначейства здійснюють таку функції:

- установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях ДКУ для зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів;

- ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету;

- здійснюють розподіл платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань;

- готують розрахункові документи і проводять повернення надміру або помилково сплачених платежів до бюджету та відшкодування ПДВ на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів тощо;

- складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів.

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік є доходами до загального фонду бюджету, зараховуються безпосередньо на аналітичні рахунки, відкриті в управлінні ДКУ за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету» Плану рахунку бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходжень та повернення надміру або помилково сплачених платежів до бюджету одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6111 «Доходи загального фонду державного бюджету».

Кредитовий залишок за рахунком 6111 дає інформацію про надходження з урахуванням відшкодування ПДВ та повернення платежів до загального фонду державного бюджету з початку року.

Для щоденного перерахунку платежів, які надійшли до загального фонду державного бюджету з обласного управління до ДКУ, в обласному управлінні Державного казначейства України за балансовим рахунком 3112

« Загальний фонд державного бюджету» відкриваються два рахунки.

В управлінні ДКУ відкриваються аналогічні рахунки за балансовим рахунком 3112.

Суми коштів, зарахованих на перший рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, обласні управління Державного казначейства розподіляють за нормативами, встановленими законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та цього самого дня у регламентований час перераховують суми дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів. Дебетовий залишок за рахунком 8311 дає інформацію про перераховану з початку року суму дотацій місцевим бюджетам.

Облік розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державного казначейства України у Великоберезнянському районі здійснюється за допомогою інформаційної системи АС «Казна». В цій програмі ведеться реєстр всіх існуючих розпорядників, відкриті рахунки по кожній установі та організації. Інформація про всіх клієнтів відображається у пункті меню «Мої клієнти». Реєстр розпорядників бюджетних коштів здійснюється після того, як остані заповнюють і передають до відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, оперативно-аналітичного обліку державних доходів реєстраційну картку (Додаток 5), в якій міститься вся необхідна інформація про них. Так формується мережа розпорядників коштів бюджету. Детальніше про порядок формування мережі розпорядників бюджетних коштів йтиметься в розділі 2.

Порядок відкриття рахунків регламентує взаємовідносини між органами ДКУ і клієнтами. Відкриваються тільки спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які надійшли як за послуги, що надаються бюджетними установами згідно чинного законодавства [3,ст.2]. Для відкриття цих рахунків до управління Державного казначейства подаються такі документи:

а) заява про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності (Додаток 6);

б) копія довідки про включення до Єдиного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копія належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє;

г) копія документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік, засвідчена податковим органом, у випадках, передбачених чинним законодавством;

д) картка із зразками підписів і відбитка печатки (Додаток7), засвідчена нотаріально або підписом керівника установи/організації, до складу якої входить відокремлений підрозділ. До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством України і відповідними документами установи/організації надано право розпоряджатися рахунком та підписання розрахункових документів;

Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено, то управління Державного казначейства має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта.

Також між клієнтом та управлінням державного казначейства обов'язково укладається договір (Додаток 8);

е) дозвіл на відкриття рахунка від розпорядника бюджетних коштів із зазначенням його місцезнаходження та ідентифікаційного коду;

є) документ за формою кошторису про суми власних надходжень відокремленого підрозділу та напрямки його використання.

1.3. Прогнозування та касове планування коштів держбюджету

Під бюджетним прогнозуванням розуміють визначення основних показників бюджету на перспективу. У процесі цієї роботи управління Державного казначейства (відділ обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів) визначає концепцію, основну мету, головні напрямки розвитку й основні цілі, які мають бути досягнуті. Основними методами прогнозування є екстраполяція, моделювання та експертні оцінки.

Бюджетне планування являє собою комплекс організаційно-технічних, методичних заходів з визначення доходів і видатків бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу. До методів бюджетного планування входять:

- метод коефіцієнтів, який базується на застосуванні відповідних коефіцієнтів; за основу беруться показники, які було досягнуто в минулий період, і коригуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів, які відображають зміни, що передбачаються в плановому році;

- нормативний метод. За основу беруться нормативи, які регламентують види надходжень і видатків. При цьому враховується економічний стан підприємств, організацій, установ, галузей народного господарства, фізичних осіб. Цей метод дає змогу сповна виявити бюджетні резерви і сприяє їх економії;

- балансовий метод, за допомогою якого вдається досягти узгодженості між джерелами надходжень та джерелами видатків за видами та регіонами, установити взаємозв'язок із загальною величиною фінансових ресурсів у державі по міністерствах, відомствах, регіонах і відповідними потребами, які можуть бути забезпечені;

- предметно-цільовий метод використовується при фінансуванні окремих державних програм економічного і соціального розвитку, а також дає змогу виявити джерела покриття і визначити ефективність цих програм. Цей метод використовується як основний при формуванні Державного і місцевих бюджетів.

Система бухгалтерського обліку повинна також надавати можливість прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету шляхом порівняння показників балансу з показниками, затвердженими в бюджетах та аналізу їх динаміки тощо.

Управління Державного казначейства України, яке ми розглядаємо у своїй роботі здійснює відшкодування податку на додану вартість відповідно до Порядку відшкодування ПДВ, затвердженого спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Головного управління Державного казначейства України від 02.07.1997р. №209/72 зі змінами у реєстрації від 21.05.2001р. №200/86. Роботу по відшкодуванню ПДВ проводить начальник відділу лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, оперативно-аналітичного обліку державних доходів.

Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до загального фонду державного бюджету здійснюється обласним управління Державного казначейства в місті Ужгороді на підставі висновків органів податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням і сплатою платежів. У разі надходження до управління Державного казначейства рішення судових органів копія рішення передається до Великоберезнянського відділення Ужгородської міжрайонної державної податкової інспекції, в якому зареєстровані платники податків.

Відділення Ужгородської міжрайонної державної податкової інспекції передає районному управлінню державного казначейства висновки на повернення надміру та/або помилково сплачених коштів. В свою чергу управління Державного казначейства готує Реєстр висновків про повернення надміру або помилково сплачених платежів до бюджету, про відшкодування ПДВ та щоденно засобами електронного зв'язку передає його до обласного управління Державного казначейства, яке платіжними дорученнями перераховує кошти із свого рахунку на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, в яких зазначені платники обслуговуються. Повернення платежів здійснюється в межах поточних надходжень за день. У разі недостатності абр відсутності коштів на відповідному аналітичному рахунку повернення здійснюється за рахунок поточних надходжень на балансовий рахунок 3111 за день. У разі якщо повернення здійснюється за такими видами доходів, від яких проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, то сума, яка повертається не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день за всіма аналітичними рахунками, з яких відраховується дотація.

У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому в області повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється на підставі рішення Державного казначейства України. У цьому разі з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, розрахунковим документом Державного казначейства України кошти перераховуються на відповідний рахунок обласного управління, відкритий за балансовим рахунком 3112, з наступним зарахуванням на аналітичний рахунок, з якого здійснюється повернення .

1.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету за рахунками управлінь Державного казначейства

Бухгалтерський облік в органах Державного казначейства - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення зберігання та обміну інформації про операції в органах та передачі її зовнішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік виконання бюджетів є основою інформаційної системи органів Державного казначейства, за допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними рахунками в автоматичному режимі.

Активи і зобов'язання мають бути відображені таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу бюджету, на наступні звітні періоди. Активи і зобов'язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення.

Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого відділу управління Державного казначейства, якщо це не передбачено їх функціональними обов'язками. Бухгалтерський облік виконання бюджетів в управлінні Державного казначейства ведеться безперервно.

Підставою для бухгалтерського обліку операцій по виконанню бюджетів в управлінні Державного казначейства є первинні документи, які мають бути складені під час здійснення операцій, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Списання коштів з рахунку клієнта за розпорядженням його власника здійснюється за дорученням клієнта протягом 10-ти календарних днів з дня його виписки. День заповнення не враховується.

Розрахункові документи, на підставі яких в управлінні Державного казначейства здійснюється перерахування коштів з одних рахунків на інші, повинні мати дату проведення та підписи посадових осіб управління ДКУ,

які оформили та перевірили документ; документи, що підлягають додатковому контролю - підпис виконавця, на якого покладено обов'язок здійснювати первинний контроль операцій.

На розрахунковому документі у день його отримання управлінням Державного казначейства і не прийнятого ним до виконання, на зворотній стороні документа робиться напис про причину повернення без виконання за підписами головного бухгалтера (його заступника) та виконавця з проставленням штампу управління Державного казначейства.

Прийом та оплата документів здійснюється за наступною схемою:

- перевірка первинного документу на правильність складання;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5