скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Управління Державного казначейства скачать рефераты

- повідомлення особи, що надала первинний документ про його прийом до виконання або відхилення;

- виконання дій, вказаних у первинному документі із записами в облікових регістрах;

- складання звіту про виконання операцій;

- отримання, при необхідності, повідомлення від ініціатора операції про прийом ним звіту (протокол підтвердження).

Якщо підписи, відбиток печатки на документі викликають сумнів, управління Державного казначейства не приймає до виконання платіжне доручення та не несе ніякої відповідальності за такий документ.

Орган Державного казначейства приймає документи від клієнтів протягом операційного дня, час якого регламентується режимом його роботи в договорі на розрахункове обслуговування. В управлінні Державного казначейства, яке ми розглядаємо в своїй роботі операційний час триває з 900 до 1500к.ч.

Загалом бухгалтерський облік повинен забезпечувати виконання таких основних функцій:

- запис інформації про операції по виконанню бюджетів, що здійснюються органами Державного казначейства та можливість відображення їх в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу та управління;

- відображення детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметрів самих операцій для складання внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю.

На підставі розглянутих інструктивних матеріалів, ми дійшли висновку, що основними нормативними документами, які регламентують ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету є: нова редакція кодів економічної класифікації, затверджена наказом ДКУ від 08.12.2006р. №330; План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів, затверджений наказом ДКУ від 28.11.2000р. №119 зі змінами та доповненнями тощо.

Ведення агрегованого обліку забезпечується за допомогою синтетичного обліку з використанням балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів. Синтетичний облік здійснюється на рівні класів, розділів, груп та балансових рахунків четвертого порядку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету та забезпечує отримання інформації про операції, які виконуються управлінням Державного казначейства і відображаються у фінансовій звітності.

План рахунків розроблено для забезпечення потреб бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та місцевого бюджетів за касовим методом та складання фінансової звітності. План рахунків дає змогу здійснювати детальний і повний облік операцій, пов'язаних з виконанням бюджетів.

В своїй роботі відділ бухгалтерського обліку та звітності користується також Інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів.

1.5. Збирання, контроль, зведення та подання вищим органом Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету регіонів

Фінансова звітність - це система взаємопов'язаних узагальнювальних показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. Метою її складання є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень.

Основними формами фінансової звітності є: баланс, звіт про виконання бюджету, звіт про рух грошових коштів і примітки до звітів.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною [2, ст.49]. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів.

Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються Державним казначейством України з урахуванням вимог МФУ відповідно до особливостей процесу виконання бюджету у поточному бюджетному році.

Так у 2007р. управління Державного казначейства у Великоберезнянському районі складало на підставі наказу ДКУ від 15.01.2007р. №7 та згідно Інструкції про порядок заповнення форм річної звітності звіти в такому обсязі:

- форма №1-1 «Сальдовий баланс рахунків»;

- форма №2дб «Звіт про виконання державного бюджету України»;

- форма №7дб «Звіт про бюджетну заборгованість»;

- Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України за 2007 рік;

- Довідка про перераховані кошти державного бюджету транзитивним управлінням Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 2007 рік;

- Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства за 2007 рік;

- Пояснювальна записка до річного звіту тощо.

Для виконання повноважень по контролю за дотриманням чинного законодавства Державне казначейство України: здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень і витрат Державного бюджету України; встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з питань та здійснює контроль за їх дотриманням; здійснює контроль за відповідністю платежів взятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням [2, ст.93].

З метою дотримання чинного законодавства Головне управління Державного казначейства України здійснює перевірки територіальних органів Державного казначейства. В разі виявлення порушень Головне управління Державного казначейства України надсилає начальникам управлінь Державного казначейства роз'яснення в залежності від виду порушення. Так, в управлінні Державного казначейства у Великоберезнянському районі після проведеної перевірки було виявлено ряд порушень щодо «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». В результаті Державне казначейство України надіслало до управління Роз'яснення від 12.12.2007 №1.3.-07/519-12906, в якому пояснювався порядок приймання готівки в каси, порядок правильного заповнення прибуткових касових ордерів і квитанцій до них, а також висвітлювалися деякі інші проблемні питання.

Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в дохід державного та місцевих бюджетів з моменту зарахування їх на єдиний казначейський рахунок державного бюджету [2, ст.43]. Тобто інформацію про надходження до державного та місцевих бюджетів Державної податкової адміністрації та інші органи адміністрування податків і зборів у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів можуть отримати лише від органів ДКУ.

Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами затверджено спільним наказом ДКУ та ДПА від 25 квітня 2002 року за № 74/194 [12, ст. 172].

Для забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів відділення Ужгородської МДПІ до 1 грудня щороку подає управлінню Державного казначейства в електронному вигляді списки платників податків, які перебувають на податковому обліку у Великоберезнянському районі, за:

- юридичними особами та їхніми філіями;

- фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, затвердження місцевих бюджетів та відкриття в установленому порядку рахунків з обліку доходів Державного та місцевих бюджетів управління Державного казначейства передає до відділення Ужгородської міжрайонної державної податкової інспекції у Великому Березному інформацію про реквізити відкритих рахунків. Після того, відділення Ужгородської міжрайонної державної податкової інспекції повідомляє реквізити аналітичних рахунків платникам.

Також управління Державного казначейства у Великоберезнянському районі щомісячно, не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним, проводить з відділенням Ужгородської міжрайонної державної податкової інспекції звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів і відомостей розподілу коштів станом на 1 число місяця, наступного за звітним. За результатами складаються акти звірки, які в подальшому передаються до органів вищого рівня.

Ми ознайомилися з порядком взаємодії управління Державного казначейства з органами державного податкової служби. Проте, у своїй роботі управління Державного казначейства співпрацює також з фінансовим відділом, Національним Банком України (СЕП НБУ), установами інших банків тощо. Детальніше порядок взаємодії управління Державного казначейства з цими органами ми розглядатимемо в наступних розділах.

РОЗДІЛ 2. КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

2.1. Організація роботи по виконанню державного бюджету за видатками

Організація роботи по виконанню державного бюджету за видатками розпочинається із формування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів. Наказом Державного казначейства України від 20.05.2004р. №89 визначено, що починаючи з 2007р. внесення мережі розпорядників коштів та змін до неї здійснюється на рівні управління Державного казначейства в Закарпатській області.

Головні розпорядники бюджетних коштів до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів за територіями чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується в управлінні Державного казначейства. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. До мережі розпорядників бюджетних коштів (Додаток 9) можуть бути включені установи чи їх відокремлені підрозділи які, розташовані на різних адміністративних територіях, включені до реєстраційної справи суб'єкта господарювання та занесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку визначеному законодавством.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають на паперових і електронних носіях до управління Державного казначейства дані про розташування мережі установ та організацій, погоджені з фінансовим відділом.

Про зміни в територіальному розташуванні мережі підвідомчих установ, які виникли в процесі виконання місцевих бюджетів, головні розпорядники коштів та розпорядники коштів нижчого рівня повідомляють про це на паперових та електронних носіях управління Державного казначейства тощо.

Міністерство Фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству на паперових та електронних носіях затверджений розпис асигнувань державного бюджету, помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету, річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету.

Державне казначейство України реєструє дані зазначених документів, про що на оригіналі документів ставиться відбиток штампа. Дані річного розпису асигнувань державного бюджету, помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету Державне казначейство України протягом 3-х робочих днів після отримання від МФУ зазначених документів доводить до головних розпорядників коштів витяги з річного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету, з розподілом за видами надходжень. Отримані головними розпорядниками від Державного казначейства витяги є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів асигнувань спеціального фонду державного бюджету та планів використання бюджетних коштів одержувачів.

Головні розпорядники протягом 3-х робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають управлінню ДКУ розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових та електронних носіях. Показники зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, а також відповідні дані розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обліковуються в управлінні Державного казначейства України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Розпорядники бюджетних коштів подають до управління Державного казначейства затверджені кошториси, плани асигнувань загального та спеціального фонду державного бюджету. Одержувачі бюджетних коштів подають до управління Державного казначейства плани використання бюджетних коштів. Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського обліку.

Унесення змін до розпису Державного бюджету України можливе у випадках та порядку, установлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та іншими нормативно - правовими актами.

Державне казначейство України отримує від МФУ в установленому порядку оригінал та одну копію довідок про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду державного бюджету. Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників. Зміни до річного та помісячного розпису асигнувань оформлені іншими документами, ДКУ не приймає.

Державне казначейство України здійснює реєстрацію довідок та відображає інформацію про суми змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі, про що на оригіналі та копії довідки ставиться відбиток штампа. Копія довідки протягом одного робочого дня з моменту реєстрації надсилається головному розпоряднику і є підставою для внесення в установленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань, зведених кошторисів та зведених планів асигнувань, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Управління Державного казначейства щоденно формує базу даних уточнених показників річного розпису асигнувань державного бюджету , уточненого помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду державного бюджету з урахуванням отриманих від Міністерства фінансів України довідок. Протягом 3-х робочих днів після отримання довідок головні розпорядники надають ДКУ реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань в розрізі розпорядників коштів на паперових та електронних носіях. Дані про зміни подаються управлінням Державного казначейства не пізніше ніж за 10 днів до закінчення звітного місяця. Подані реєстри змін Державне казначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даних позабалансового обліку та мережі. У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів подає в установленому порядку до управління Державного казначейства України інформацію щодо внесення змін до обліку зобов'язань.

2.2. Фінансування розпорядників коштів органами Державного казначейства

Відповідно до статей 73 та 74 Бюджетного кодексу України Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради АРК чи відповідної ради можуть отримувати короткострокові позички на покриття тимчасово касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевих бюджетів, та здійснювати запозичення до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Короткострокові позички, отримані Радою міністрів АРК, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад за рішеннями Верховної Ради АРК чи відповідної ради для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3252 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів». У регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5