скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Податкова політика та її економічна оцінка скачать рефераты

Необхідно звернути увагу на забезпечення раціонального освітлення на робочому місті, використання сучасних дисплеїв з покращеними характеристиками, встановлювати на екрани старої конструкції заземлені приекранні фільтри, не переобтяжувати приміщення значною кількістю робочих місць з ПК, вимикати ПК, що не працюють дотримуватись режимів праці та відпочинку, а також профілактичної гімнастики.

Отже, застосування комп'ютера, як свідчать вітчизняні та зарубіжні медики-гігієністи, несе із собою ряд небезпек. Хоча комп'ютерна техніка постійно розвивається та удосконалюється, з'являються все нові менш шкідливі комп'ютери, але вони мають велику вартість ($ 1.000 - 10.000), а враховуючи скрутне фінансове становище в Україні навряд чи можна сподіватись на швидке переоснащення новою технікою.

У професійних операторів комп'ютерів, які використовують відеодисплейні термінали, частіше зустрічаються порушення органів зору, опорно-рухового апарату, центральної нервової, серцево-судинної, імунної та статевої систем, захворювання шкіри.

Висновки

Отже, реалізація стратегічних функцій бюджетно-податкової політики вимагає докорінного реформування податкової та бюджетної систем. Проте ні проект Податкового кодексу, прийнятий у другому читанні Верховною Радою України, ні Програма діяльності Уряду, передбачаючи косметичне поліпшення фіскального механізму, не вирішують проблем структурних диспропорцій національної економіки. З року в рік триває практика недофінансування нагальних потреб бюджетної сфери та фіскалізація податкової політики.

Усунення системних недоліків податково-бюджетної політики неможливе без здійснення принаймні середньострокової стратегії перетворень. З огляду на це, видається доцільною розробка концептуального документа -- Основних напрямів реформування податково-бюджетної політики Бюджетна політика як засіб стимулювання економічного розвитку в Україні / Я. А. Жаліло, О. І. Барановський, В. В. Головко та ін. // «Бюджет розвитку» як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні: Зб. матеріалів «круглого столу». -- К.: Сатсанга, 2001. -- С. 41-51., який ґрунтувався б на зазначених вище засадах і передбачав на першому етапі внесення першочергових змін до чинного податкового законодавства, на наступному -- доопрацювання і поетапне введення в дію Податкового кодексу. Така стратегія повинна, в свою чергу, бути органічно вписаною в стратегію соціального та економічного розвитку України до 2011 року, яка розробляється на виконання розпорядження Президента України, та бути узгодженою з рештою напрямів економічної політики держави на сучасному етапі.

Подальший розвиток наукових досліджень у зазначеній сфері має здійснюватися щодо вивчення можливостей податкового стимулювання економічного розвитку та інноваційних процесів, зарубіжного досвіду в цьому напрямі, визначення шляхів оптимального поєднання фіскальних та регуляторно-стимулюючих функцій податків.

Аналіз здійсненого Урядом розрахунку прогнозного показника податку з доходів фізичних осіб на 2004 рік свідчить про його завищення на майже 1,9 млрд. гривень, зокрема за наступними параметрами:

- прогнозний показник фонду оплати праці на 2004 рік завищено порівняно з врахованим у макропоказниках на 2004 рік на 8,1 млрд. гривень (до 10 відсотків обсягу);

- можливі втрати від застосування соціальної податкової пільги можуть скласти 1564,5 млн. гривень, що на 570,6 млн. гривень більше показника, розрахованого Урядом;

- викликає сумнів додаткове залучення до бюджету 525 млн. гривень за рахунок виведення із тіньового сектору частки ФОП (майже 4 млрд. гривень доходів фізичних осіб);

- додаткове розширення податкової бази та інші можливості щодо збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб за експертною оцінкою є не суттєвими і не дозволяють покрити виникаючий розрив між показниками, що запропонований Урядом та розрахований Групою фіскального аналізу.

Більш складним питанням у зв'язку з реформуванням оподаткування доходів громадян може стати посилення диференціації між доходами бюджетів окремих регіонів. В регіонах, де сконцентроване промислове виробництво, за рахунок легалізації заробітної плати доходи бюджетів зростатимуть більшими темпами, ніж на депресивних територіях, де можливе загострення бюджетних проблем. Тому першочергового значення набуває задіяння механізму надання дотацій вирівнювання.

Реформування оподаткування доходів громадян не може здійснюватися автономно, а повинно реалізовуватись одночасного з просуванням реформ в системі державних видатків, системі пенсійного та соціального страхування.

За розрахунками Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, податкове навантаження внаслідок запровадження запропонованого у проекті Закону порядку оподаткування доходів громадян знизиться більш, ніж у 3 рази. Коливання розміру такого зниження залежатиме від величини сукупного оподатковуваного доходу громадянина, введення, чи не введення соціальної пільги щодо не оподаткування доходу у розмірі мінімальної заробітної плати (розрахунок прибуткового податку за чинними ставками та за ставками, які буде введено, додається).

Економічно недоцільним передбачене проектом Закону України запровадження оподаткування процентів. Це може негативно вплинути на залучення банками коштів фізичних осіб, тобто призвести до відтоку коштів населення з банківської системи та збільшення тіньового сектору, кредитних ставок та загального погіршення стану економіки.

Необхідно застосовувати комплексний підхід до розв'язання проблеми зниження податкового навантаження на заробітну плату, оскільки тільки за таких умов дійсно може відбутися зростання реальної заробітної плати та її легалізація. Загальна ставка нарахувань на фонд заробітної плати не повинна перевищувати 25 відсотків.

Поряд з позитивними наслідками реформування оподаткування доходів громадян та пенсійної реформи можливі у короткотерміновому періоді і негативні моменти, які, в першу чергу, проявляться у зростанні цін та посиленні диференціювання регіонів за рівнями доходів, адже прибутковий податок є основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів.

У світлі проголошеної податкової реформи, яка має на меті зниження податкового тягаря і створення сприятливих умов для економічного росту, відхід від попередньо проголошених ставки та розміру соціальної пільги не сприятиме зростанню довірі до уряду з боку платників податків та потенційних інвесторів. Натомість, головним учасникам бюджетного процесу - уряду та Верховній Раді, слід, на нашу думку, переглянути планові показники надходжень податку з доходів фізичних осіб, які закладаються в бюджеті на наступний рік, з метою їх зменшення.

Під час розгляду показників міжбюджетних трансфертів, що є складовою Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, зменшити показник доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 1,9 млрд. гривень та здійснити їх перерахунок.

Список використаних джерел

1. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. -- 2002. -- № 8. -- С. 11-19.

2. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. -- 2002. -- № 8. -- С. 11-19.

3. Білостоцька В. О., Островецький В. І. Податкове навантаження в Україні //Фінанси України. -- 2002. -- №12. -- С. 75-80.

4. Бобоев М., Кашин В. Налоговая политика России на современном этапе // Вопр. экономики. -- 2002. -- № 7. -- С. 54-70.

5. Бобоев М., Кашин В. Налоговая политика России на современном этапе // Вопр. экономики. -- 2002. -- № 7. -- С. 57.

6. Бюджетна політика як засіб стимулювання економічного розвитку в Україні / Я. А. Жаліло, О. І. Барановський, В. В. Головко та ін. // «Бюджет розвитку» як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні: Зб. матеріалів «круглого столу». -- К.: Сатсанга, 2001. -- С. 7-51.

7. Бюджетна політика як засіб стимулювання економічного розвитку в Україні / Я. А. Жаліло, О. І. Барановський, В. В. Головко та ін. // «Бюджет розвитку» як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні: Зб. матеріалів «круглого столу». -- К.: Сатсанга, 2001. -- С. 41-51.

8. Вишневский В., Липницкий Д. Оценка возможности снижения налогового бремени в переходной экономике // Вопр. экономики. -- 2000. -- № 2. -- С. 107-117.

9. Вишневский В., Липницкий Д. Оценка возможности снижения налогового бремени в переходной экономике // Вопр. экономики. -- 2000. -- № 2. -- С. 108.

10. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова та ін. -- К., 2000. -- 50 с.

11. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова та ін. -- К., 2000. -- 50 с.

12. Кучма Л . Д. Європейський вибір: Послання Президента України до Верховної Ради України. -- К.: Преса України, 2002. -- 96 с.

13. Кучма Л . Д. Європейський вибір: Послання Президента України до Верховної Ради України. -- К.: Преса України, 2002. --С. 49-50

14. Лисюк В. С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря // Фінанси України.-- 2000. -- № 11. -- С. 79-86.

15. Лондар С., Чугунов І. Динаміка податково-бюджетного навантаження на економіку України // Економіст. -- 2000. -- № 7-8. -- С. 15-18.

16. Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України. -- 2000. -- № 9.

17. Милль Дж. Основы политической экономии /Т 3 -- М -- Прогресс -- 1981 -- С 455

18. Налоговые системи зарубежных стран (під ред. В. Г. Князева, Д. Г. Черника). М., "Закон й право", 1997, 128 с.

19. Смит А. Исследованпе о природе й причинах богатства народов. -- М. - Соизкгиз. -- 1962 - С. 565-589.

20. Соколов А. Теория налогов. -- М -- 1928 -- С 66

21. Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення. -- К.: НДФІ, 2001. -- С.344

22. Твердоліебов В.Н. Новейшие финансовые проблеми (1914--1923 гг ) -- Петроград -- 1923. - С 49

23. Тривус А.А. Налоги как орудие зкономической политики. -- Баку. РИО АС ПС. -- 1925. -- С. 52

24. Шаблиста Л. М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. -- К.: Ін-т економіки НАНУ, 2000. -- 219 с.

25. Эрхард Л. Благосостояние для всех. -- М.: Начала-Пресс, 1991. -- 352 с.

26. Bovos French farmers return to Mcdonald's. "The Guardian" від 13 серпня 2001 року.

27. Chossudovsky M. The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms, 1997, 280 р.

28. J. Wagner A. Finanazw / В 2. - 1883 -- S. 304

29. Marty Logan. High-tech “gold” fever grips poor Malaysians. “Reuters BUTTERWORTH” від 2 травня 2001 року.

30. Myanmar Emphasizes Importance of Trade Sector in Economic Plan. February 09, 2001 YANGON Xinhua News Agency.

Додатки

Додаток 1

Таблиця 2.1.1.

Розрахунок надходження прибуткового податку з громадян на 2004 за ставкою 13% та 15%

Додаток 2

Розрахунок соціальної пільги за ставкою 15%

Додаток 3

Додаток 4

Таблиця 3.2.1

Оподаткування типу sales tax (приклад українського ПДВ ставки 20% моделі 90-х років): вплив на технологічні переділи

Технологічні

переділи

Ціна

матеріалів + ПДВ

"на вході"

Ціна енергії

+ ПДВ

"на вході"

Ціна послуг + ПДВ

"на вході"

Норма та обсяг амортизації

Технологічні витрати + ПДВ "на вході" + зарплата = собівартість

Собівартість + прибуток = проміжна ціна

Норма

прибутку

1. Боксити

-

6,65+1,33

5,5+1,1

10% 0,01

12,16+2,43+0,1 = 14,69

14,69+1,81

= 16,5

11%

2. Глинозем

32,73*+ 6,55

76+15,2

57+11,4

11%

1,03

166,76+33,15+ 3,16=203,07

203,07+26,93 =230

11,7%

3. Алюміній

460* +92

285+57

292+58,4

12%

8,7

1015,7+207,4+ 125=1348,1

1348,1+211,9 = 1560

13,6%

4. Прокат

1638* + 327,6

120+24

190+38

13% 20,6

1968,6+389,6+ 140=2498,2

2498,2+91,8 =2590

3,5%

5. Деталь

3108*+ 621,6

95+19

168+33,6

14% 41,2

3412,2+674,2+ 330,3=4416,7

4416,7-86,7 =4330 6844,2-144,2 =6700

збиток

б. Вузол

4849,6*+ 969,9

40+8

358+71,6

15% 67,1

5314,7+1049,5+480=6844,2

6844,2-144,2=6700

збиток

7. Блок

7169*+ 1433,8

28+5,6

550+110

16% 99,6

7846,6+1549,4+270=9666

9666-166 =9450

збиток

8. Модуль

9884,7*+ 1976,9

40+8

505+101

17% 142,9

10572,6+2085,9+160=12818,5

12818,5-468,5=12350

збиток

9. Літак

12720,5* +2544, 1

36+7,1

455,9+ 91,2

18%

192,5

13404,9+2642,4+76=16123,3

16123,3+ 292,5+3283,2 =19699

1,5%

Собівартість ± прибуток + ПДВ "на виході" = ціна продажу літака

*Споживання "на вході" тут скрізь є більшим, ніж "на виході", оскільки кожний технологічний переділ для виробництва 1 т продукції споживає понад 1 т сирцю (з урахуванням відходів, аварійних втрат, неповноти і дорожнечі утилізації).

Додаток 5

Таблиця 3.2.2

Оподаткування типу consumption tax (приклад західноєвропейського КОН ставки 76%): вплив на технологічні переділи*

Технологічні переділи

Ціна матеріалів + КОН*

Ціна енергії + КОН "на вході"

Ціна послуг + КОН "на вході"

Норма та обсяг амортизації

Технологічні витрати + КОН + зарплата = собівартість

Собівартість + прибуток = проміжна ціна

Норма

прибутку

1. Боксити

--

6,65+5,05

5,5+4,18

10% 0,01

12,16+9,23+0,1 =21,49

21,49-4,99 = 16,5

збиток

2. Глинозем

32,73+0

76+57,76

57+43,32

11% 1,03

166,76+101,08 +3,16=271

271-41=230

збиток

3. Алюміній

460+0

285+216,6

292+221,9

12% 8,7

1015,7+438,5 + 125=1579,2

1579,2-19,2=1560

збиток

4. Прокат

1638+ 123,5

120+91,2

190+144,4

13% 20,6

1968,6+359,1

+ 140=2467,7

2467,7+122,3 =2590

4,7%

5. Деталь

3108+ 608,7

95+72,2

168+127,7

14% 41,2

3412,2+808,6 +330,3=4551,1

4551,1-

221,1=4330

збиток

6. Вузол

4849,6+ 509,2

40+30,4

358+272,1

15% 67,1

5314,7+811,7 +480=6606,4

6479,7+93,6 =6700

1,4%

7. Блок

7169+ 843,4

28+21,3

550+418

16% 99,6

7850,3+1282,7 +270=10955,7

10955,7-1505,7=9450

збиток

8. Модуль

9884,7+ 649,8

40+30,4

505+383,8

17% 142,9

10572,6+1064 + 160=11796,6

11796,6

+553,4=12350

4,5%

9. Літак

12720,5+ 932,4

36+27,4

455,9+ 346,5

18% 192,5

13404,9+1306,3 +76=14787,2

14787,2 -6166,6 + 11078,4 =19699

збиток

Собівартість + прибуток + КОН "на виході" = ціна продажу літака

* Розраховано за формулою: додана вартість у межах даного технологічного переділу = вихідна вартість - вхідна вартість. Тобто додана вартість є повною ціною реалізації з вирахуванням витрат на товари і послуги, куплені в інших підприємств (але Ј й 0).

Додаток 6

Таблиця 3.2.3

МПП ставки 84%: вплив на технологічні переділи

Технологічні переділи

Ціна матеріалів

Ціна енергії + МПП "на вході"

Ціна послуг + МПП "на вході"

Норма та обсяг амортизації

Технологічні витрати + МПП + зарплата = собівартість

Собівартість ± прибуток = проміжна ціна

Норма прибутку

Боксити

-

6,65+ 5,59

5,5+4,62

10% 0,01

12,16+10,21

+ 0,1-22,47

22,47-5,97= 16,5

збиток

Глинозем

32,73

76+ 63,8

57+47,88

11% 1,03

166,76+111,68 + 3,16=281,6

281,6- 51,6=230

збиток

Алюміній

460

285+ 239,4

292+245,3

12% 8,7

1015,7+484,7 + 125= 1625,4

1625,4-

65,4=1560

збиток

Прокат

1638

120+100,8

190+159,6

13% 20,6

1968,6+260,4 + 140=2369

2369+221 = 2590

8,5%

Деталь

3)08

95+ 79,8

168+141,1

14% 41,2

3412,2+220,9 + 330,3= 3963,4

3963,4+368,5 = 4330

8,5%

Вузол

4849,6

40+ 33,6

358+300,7

15% 67,1

5314,7+334,3 + 480=6129

6129+571 = 6700

8,5%

Блок

7169

28+23,5

550+462

16% 99,6

7850,3+485,5 + 270=8605,8

8605,8+844,2 = 9450

8,9 %

Модуль

9884,7

40+ 33,6

505+424,2

17% 142,9

10572,6+457,8 + 160=11190,4

11238,7+1159,6 = 12350

9,4%

Літак

12720,5

36+ 30,2

455,9+ 383

18% 192,5

13404,9+413,2 + 76=13894,1

13894,1-5870,9+11675,8 = 19699

збиток

Собівартість ± прибуток + МПП "на виході" = ціна продажу літака

Додаток 7

Таблиця 3.2.4

СіТі: вплив на технологічні переділи

Технологічні переділи та ставка міжпередільного СіТі*

Ціна матеріалів

+ міжпередільний СіТі

Ціна енергії + СіТі

30% "на вході"

Ціна

послуг + СіТі

10% "на вході"

Норма

та обсяг

амортизації

Технологічні витрати + СіТі + зарплата = собівартість

Собівартість + прибуток = проміжна ціна

Норма

прибутку

90% з прибутку

Боксити 77%

*

6,65+ 1,995

5,5+ 0,55

10% 0,01

12,16+2,545+0,1 = 14,805

14,805+ 0,169+

1,526=16,5

1%

Собівартість ± прибуток + СіТі = проміжна ціна бокситів

Глинозем 44%

32,73 + 25,2

76+ 22,8

57+ 5,7

11% 1,03

166,76+53,7 + 3,16=223,62

223,62+6,38 = 230

2,8%

Алюміній 25%

460+202,4

285+85,5

292+29,2

12% 8,7

1015,7+317,1 + 125=1457,8

1457,8+102,2 = 1560

6,6%

Прокат 14%

1638

+ 409,5

120+36

190+19

13% 20,6

1968,6+464,5 + 140=2573,1

2573,1+16,9 = 2590

0,7%

Деталь 8%

3108+ 435,1

95+ 28,5

168+16,8

14% 41,2

3412,2+480,4 + 330,3=4222,9

4222,9+107,1 = 4330

2,5%

Вузол 5%

4849,6 + 388

40+12

358+35,8

15% 67,1

5314,7+435,8 + 480=6230,5

6230,5+469,5 = 6700

7%

Блок

3%

7169 + 358,5

28+ 8,4

550+55

16% 99,6

7850,3+421,9 + 270=8542,2

8542,2+957,8 ^9450

10,1й/

Модуль 1,5%

9884,7 + 296,5

40+12

505+ 50,5

17% 142,9

10572,6+359 + 160=11091,6

11091,6+1258,4 = 12350

10,2°/

Літак 10%

12720,5 + 190,8

36+ 10,8

455,9 + 45,6

18% 192,5

13404,9+247,2 + 76=13728,1

13728,1+5373,8 + 597,1*19699

Ї7,3°/

Собівартість ± прибуток + СіТі "на виході" = ціна продажу літака

*Для збереження природних ресурсів та розвитку технологій поглибленої переробки встановлено таку систему ставок: 90% - на нульовому технологічному переділі, 10% - на останньому, 77% - на першому переділі, з подальшим розрахунком для інших проміжних переділів за формулою (%): ставка міжпередільного СіТі з попереднього технологічного переділу : 7 х 4 = ставка міжпередільного СІТІ з даного технологічного переділу сировини та енергоносіїв.

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15