скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Податкова політика та її економічна оцінка скачать рефераты

Джерелом небезпеки для життя людини при роботі з комп'ютером є:

напруга живлення 220-380 В;

іонізоване опромінення, що створює електронно-променева трубка;

електромагнітне опромінювання, що створюють блоки живлення електронно-променевої трубки напругою 16-25 Кв.

Під час роботи з комп'ютером, на працюючого діють такі небезпечні та шкідливі фактори:

фізичні

підвищена напруга електричного кола 220, 380, 16000 або 25000 В;

підвищений рівень електромагнітного випромінювання та створення торсіонних полів;

підвищений рівень статичної електрики;

підвищений рівень іонізації повітря.

психофізіологічні

статичне та динамічне перенавантаження;

розумове перенавантаження;

перенапруження зору при роботі за екранами приладів.

Рекомендації щодо організації робочого місця працюючого з ком-п'ютером та захисту від шкідливого впливу комп'ютера на здоров'я людини:

до роботи з комп'ютерами допускаються особи, які засвоїли відповідний практичний курс, склали іспит та отримали посвідчення на право роботи за комп'ютерами;

ознайомились з інструкцією щодо роботи з ЕОМ і отримали інструктаж на робочому місці;

перед вмиканням ЕОМ у мережу необхідно переконатись у наявності заземлення приладів, у справності шнура живлення, шнура зв'язку клавіатури з блоком живлення;

категорично забороняється включати ЕОМ у розетку при несправному шнурі живлення, проводити будь-який ремонт під година роботи ЕОМ, вмикати та вимикати роз'єми кабелів при поданій напрузі, залишати комп'ютер під живленням без нагляду;

після закінчення роботи на ЕОМ необхідно відключати живлення, пам'ятаючи, що частина схеми залишається під напругою 220 В;

у разі виникнення пожежі використовувати всі наявні засоби гасіння пожежі, крім води і пінних вогнегасників (ОХП-Б), при необхідності викликати пожежну команду за телефоном 01;

положення тіла повинно відповідати погляду, неправильна поза призводить до виникнення захворювання;

нижній край екрана винний бути на 20 см нижче рівня очей, рівень верхньої крайки екрана винний бути на висоті чола;

екран встановлюють на відстані 75-120 см від очей працюючого;

висота клавіатури винна бути встановлена таким чином, щоб кість руки користувача розміщувалась прямо, щоб не було необхідності далеко витягу-вати руку;

спинка стільця винна підтримувати спину користувача, кут між стегнами і хребтом має становити 90;

відстань між столами з комп'ютерами винна бути не менше 1,5м, між моніторами - 2,2 м;

якщо під час роботи доводитися дивуватися на документи, те підставку з оригіналом документа треба встановлювати в одній площині з екраном і на одній висоті з їм;

уникати яскравого освітлення екрану, щоб не втомлювати очі різкою зміною потужності світлового потоку;

екран комп'ютера треба розміщувати під прямимо кутом до вікон, самі вікна під година роботи доцільно завішувати або закривати жалюзями;

у робочому приміщенні доцільно збільшувати вологість повітря (оптимальна вологість - 60% при температурі 21оС, розміщувати квіти, акваріум у радіусі 1,5м від комп'ютера;

при введенні даних, редагуванні програм, читанні інформації з екрана безперервна робота за екраном монітора не винна перевищувати 4-х часів при восьмигодинному робочому дні;

через кожну час праці необхідно робити перерву на 5-10 хвилин. Під час перерви доцільно використовувати комплекс вправ виробничої гімнастики та проводити сеанс психофізіологічного розвантаження.

Аналіз пожежної безпеки та засобів пожежегасіння.

Пожежа - це стихійне розповсюдження вогню, який вийшов з-під контролю людей і призводить до матеріальної шкоди, наносити шкоду здоров'ю людей, а іноді до їх загибелі.

Головна небезпека, яка травмує людей та приводити до їх загибелі - це дим і гаряче повітря. У задимленому приміщенні потрібно дихати тільки через мокру тканину.

Виходячи із приміщення, де виникла пожежа, потрібно зачинити щільно двері, позбавивши полум'я кисню.

Необхідно пам'ятати, що основними причинами пожежі є:

необережне поводження з увігнемо, газом, бензином, несправність електрообладнання та електропроводки;

аварії та катастрофи на підприємствах;

недотримання правил техніки безпеки;

природні явища.

Відповідно до Закону України “Про пожежну безпеку” забезпечення безпеки на підприємствах, установах покладено на керівників або уповно-важених осіб. Згідно статті 5 цього закону керівник підприємства зобов'язаний:

розробляти комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

розробляти та затверджувати положення, інструкції, схеми евакуації при виникненні пожежі, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати контроль за їх виконанням;

організовувати навчання працівників щодо пожежної безпеки;

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не використовувати його не за призначенням;

проводити службове розслідування.

Посадові та фізичні особи, що винні в порушенні цих правил, несуть адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства.

У всіх установах слід організувати вивчення всіма працівниками правил пожежної безпеки і дій на випадок пожежі.

Кожний працівник зобов'язаний:

знати місце розташування первинних засобів пожежегасіння і вміти ними користуватися;

знати правила поведінки при пожежі та шляхи евакуації;

легкозаймисті та горючі рідини дозволяється зберігати в спеціально відведених місцях відповідно до норм та потреб;

у разі виникнення пожежі, негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 01 та керівництво;

розпочати евакуацію людей та розпочати ліквідацію пожежі всіма наявними засобами.

Нагляд за додержанням законності пожежної охорони здійснює без-по-середньо прокурор України.

Правила пожежної безпеки для установ та організацій:

Адміністративні приміщення в установах та організаціях повинні перебувати в чистоті, не закривати робочі кімнати, коридори.

Всі двері запасних і основних виходів повинні утримуватися в такому стані, щоб у випадку пожежі вони можуть бути використані для евакуації людей.

Якщо двері зачиняються, то ключі повинні знаходитися в шафу замків, або зачинятися на внутрішні засуви.

В місцях де дозволено палити повинні бути встановлені урни заповнені на 1\4 об'єму водою.

Згідно з класифікацією приміщення поділяються на два класи:

- пожеженебезпечні;

- вибухонебезпечні.

Для припинення пожежі застосовуються такі методи:

- припинення надходження опалювача;

- зменшення температури горючої речовини нижче температури займання;

- зменшення надходження горючої речовини до зони горіння;

- механічний відрив полум'я сильними струменями газу чи води.

Пожежна сигналізація є 2 видів: променева і кільцева.

Пожежна небезпека в навчальних майстернях, фізико-хімічних та електротехнічних лабораторіях, кабінетах навчальних закладів зумовлена властивостями матеріалів-реагентів, які застосовуються.

Пожежна безпека - це стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.

Протипожежний режим - це комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

До організаційних заходів належать:

розробка правил, інструкцій, інструктажів протипожежної безпеки;

організація інструктування і навчання робітників та службовців;

здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працюючими;

організація добровільних пожежних дружин та пожежетехнічних комісій;

організація щоденної перевірки протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;

розробка і затвердження плану евакуації і розпорядку оповіщення людей на випадок виникнення пожежі;

організація дотримання належного протипожежного нагляду за об'єктами;

організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю.

До технічних заходів належать:

дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів;

підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання;

улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автома-тич-ного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;

заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та ін-стру-ментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;

правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожеженебезпечних інструментів приладів, технологічних установок.

Види протипожежних інструктажів:

вступний;

первинний;

повторний;

позаплановий.

Вступний інструктаж проходять усі робітники, інженерно - технічні працівники та службовці перед допуском їх до роботи. Його проводить спеці-альна особа, відповідальна за протипожежну безпеку підприємства, організації. При проведенні цього інструктажу працівників знайомлять з основами вимог Закону України “Про пожежну безпеку”, з установленими на підприємстві протипожежним режимом, з найбільш пожеженебезпечними ділянками, де забороняється палити, використовувати відкритий вогонь, з практичними діями на випадок виникнення пожежі, з можливими причинами виникнення пожеж і вибухів та заходами щодо їх запобігання.

Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий робітник прохо-дить на робочому місці перед початком роботи, а також при переміщенні з одного цеху до іншого, на іншу посаду, спеціальність або виробничу операцію.

Під час первинного інструктажу:

знайомлять з пожежною безпекою цеху, ділянки, правилами та ін-струкціями з пожежної безпеки;

показують запасні виходи, пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби пожежегасіння;

перевіряють практичні дії особи, що інструктується на випадок пожежі.

Повторний інструктаж проводять безпосередньо в цеху двічі на рік у строки, встановлені керівником підприємства згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при зміні пожежної безпеки технологічного процесу, використанні нових пожеженебезпечних матеріалів, при самозайманні, та пожежах.

Навчання правил пожежної безпеки робітників і службовців проводиться на виробництві раз на два роки з метою підвищення рівня їх знань. Перелік професій робітників та посад службовців, з якими мають проводитись заняття за протипожежною програмою, визначає головний інженер підприємства.

Для гасіння пожежі використовують первинні засоби пожежегасіння, які спеціально заготовлюються в підприємстві: пісок, вода, азбестові споруди, вогнегасники.

У лабораторіях необхідно використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники, які встановлюють на видному та доступному місці (не менше 2 штук).

4.4. Профілактика травматизму та профзахворювань в ДПІ Оболонського району м. Києва.

Організаційні причини - неякісне проведення навчання з питань охорони праці, відсутність контролю, порушення правил експлуатації транспортних засобів, невиконання заходів щодо охорони праці та правил протипожежної безпеки.

Технічні причини - несправність електрообладнання, з яким працюють працівники органів ДПС України; автомобільні аварії, в які можуть потрапити співробітники ДПС України при досить частих поїздках у службовому або особистому автомобільному транспорті.

Санітарно-гігієнічні причини - недостатнє чи нераціональне освітлення робочих місць, незадовільні мікрокліматичні умови праці, наявність різноманітних випромінювань з боку працюючих комп'ютерів, копіювальної техніки, мобільних засобів зв'язку, порушення правил особистої гігієни.

Психофізіологічні причини - фізичні та психологічні перевантаження організму людини, викликані напруженістю роботи (що характерно для окремих категорій співробітників ДПС України -інспекторів, службовців податкової міліції), невідповідність психофізіологічних даних працівників виконуваній роботі.

В окрему групу для співробітників органів ДПС України необхідно віднести травми, нанесені працівникам цих органів кримінальними елементами, їх розглядають та розслідують органи міліції та прокуратури.

Одним з основних факторів, що попереджує виникнення професійних захворювань є попередній та періодичний медичні огляди працівників. Згідно законодавства України “Про охорону праці” контроль за проходженням медичних оглядів покладається на служби з питань охорони праці, а їх проведення здійснюється медичними закладами, працівники яких несуть повну відповідальність згідно законодавства за невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника.

З метою зниження втоми та профілактики професійних захворювань рекомендується проведення комплексу вправ, які знімають втому очей, поліпшують кровообіг, знімають втому рук та хребта.

Комплекси нескладних фізичних вправ, які щоденно виконуються в процесі роботи, сприяють покращенню функціонального стану організму, підтриманню високого рівня працездатності та збереженню здоров'я працівників. Такий комплекс вправ має профілактичне значення у попередження захворювань. Розроблені спеціальні комплекси вправ для очей, для зняття розумового і м'язового напруження, психофізичного розвантаження, дихальна гімнастика й ін.

Нахили і повороти голови справляють механічні дії на стінки шийних кровоносних судин, підвищуючи їх еластичність. Тренування вестибулярного апарату сприяє розширенню кровоносних судин головного мозку, а дихальні вправи, особливо дихання через ніс, збільшують їх кровонаповнення. Усе це підсилює мозковий кровообіг, тим самим полегшуючи розумову діяльність.

Спеціальні вправи для тренування і розслаблення хребта поліпшують периферійний кровообіг, сприяють збереженню правильної постави, оптимальному перерозподілу м'язового навантаження при роботі, цілюще впливають на функціональний стан внутрішніх органів, нервової системи, органів зору, допомагають подолати наслідки гіподинамії.

Виконуючи вправи не слід роботи різких рухів. Треба весь час зважати на свої фізичні можливості. Амплітуду збільшувати поступово. Спочатку кожну вправу потрібно виконувати 2-5 разів, поступово збільшуючи навантаження до 10 разів. Комплекс вправ необхідно роботи щодня до помітного поліпшення самопочуття. Надалі - досить 2 разів на тиждень.

З метою захисту працівників від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань необхідно застосовувати персональні комп'ютери, прилади радіозв'язку новітніх конструкцій, які відповідають сучасним вимогам стосовно захисту від випромінювання.

Захист від електростатичної електрики та її небезпечних прояв досягається наступними заходами:

застосуванням іонізації повітря нейтралізаторами статичної електрики;

періодично при вимкненому комп'ютері протирати ледве змоченим мильним розчином бавовняною ганчіркою пил з поверхонь апаратури. Екран та захисний екран протирати ватою, змоченою спиртом.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15