скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансове право скачать рефераты

Одноразові видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою

праці, окремим особам проводяться, як правило, за видатковими

касовими ордерами.

9. Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних

з оплатою праці за видатковими відомостями, касир зобов'язаний:

у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено

виплату, поставити відбиток штампа або зробити напис "Депоновано";

скласти реєстр депонованих сум;

у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену

суму та недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню,

звірити ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і

засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися

не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться

напис "Готівку за відомістю видав (підпис)";

здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з

виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично

видану суму за видатковою відомістю.

Бухгалтер робить перевірку записів, зроблених касирами у

видаткових відомостях, та здійснює підрахунок виданих і

депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в

банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового

касового ордера.

10. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також

видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися

бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою

ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи

іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів

протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і

перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і

видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують

готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може

проводитися тільки в день їх складання.

Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях

забороняються.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму

проведених підприємством касових операцій (видача готівки за

видатковими відомостями, платіжними картками, здавання готівки до

банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в

касі тощо), реквізит "Одержав" або "Прийнято від" не заповнюється.

11. Касові ордери до передавання в касу реєструються

бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових

документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі

видаткових відомостей на виплати, пов'язані з оплатою праці,

реєструються після здійснення цих виплат.

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може

здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують

формування і роздрукування потрібних касових документів. Водночас

у документі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і

видаткових касових ордерів", який формується і роздруковується за

відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку

руху коштів за цільовим призначенням.

12. Під час одержання касових ордерів або видаткових

відомостей касир зобов'язаний перевірити:

наявність і справжність на документах відповідних підписів, а

на видатковій відомості - дозвільного напису керівника

підприємства або осіб, які ним уповноважені;

правильність оформлення документів, наявність усіх

реквізитів;

наявність перелічених у документах додатків.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир

повертає документи для відповідного оформлення.

Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після

одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на

доданих до них документах ставиться відбиток штампа або напис

"Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік).

13. Касові документи після складання касиром звіту та

оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку,

нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються

відповідно до законодавства матеріально відповідальною особою, на

яку покладено обов'язок зберігання документів, в окремому сейфі

або спеціальному приміщенні, що передається під охорону.

Виносити з приміщення підприємства касові документи

дозволяється тільки за наявності письмового дозволу керівника або

головного бухгалтера. У цьому разі до кінця робочого дня зазначені

документи обов'язково мають бути повернуті до приміщення

підприємства.

14. У касових документах під час позначення сум

національної грошової одиниці гривні може використовуватись її

графічний знак - "г".

15. Довідки за касовими документами (підписані керівником і

головним бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу

у випадках, передбачених законодавством України.

Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених

законодавством України.

Розділ 6. Правовідносини у сфері фінансового контролю.

Питання 7. Система контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Згідно з Розділом V Бюджетного Кодексу України, контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу належить до повноважень Верховної Ради України.

Також контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють: Комітети Верховної Ради України, Рахункова палата, Міністерства фінансів України, Державне казначейство України, органи Державної контрольно-ревізійної служби України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад.

Комітети Верховної Ради України беруть участь у підготовці до розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України, готують і попередньо розглядають питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету України в частині, що віднесена до компетенції комітетів.

До повноважень Верховної Ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:

1) заслуховування звітів про стан виконання Державного

бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників

бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету

України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду

державного бюджету.

До повноважень Комітету Верховної Ради України з питань бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:

1) контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів

України проекту закону про Державний бюджет України Основним

напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та

підготовка відповідного висновку;

2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на

розгляд Верховної Ради України, бюджетному законодавству.

До повноважень Рахункової палати по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю за:

1) використанням коштів Державного бюджету України відповідно

до закону про Державний бюджет України;

2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу

України;

3) ефективністю використання та управління коштами Державного

бюджету України;

4) використанням бюджетних коштів у частині фінансування

повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих

місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по

доходах і видатках.

Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Державне казначейство України:

1) здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат

Державного бюджету України;

2) встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та

складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає

інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням;

3) здійснює контроль за відповідністю платежів взятим

зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.

Органи Державної контрольно-ревізійної служби України

здійснюють контроль за:

1) цільовим та ефективним використанням коштів державного

бюджету та місцевих бюджетів;

2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів,

одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України;

3) порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю

звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих

бюджетів, кошторисів.

Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно надає Верховній Раді України та Міністерству фінансів України узагальнені результати звітів про проведені перевірки.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:

1) контроль за виконанням рішення відповідної ради про

бюджет;

2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законом про

Державний бюджет України.

Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ здійснюється:

1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно

бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів

Автономної Республіки Крим;

2) обласними державними адміністраціями - стосовно районних

та міських (міст обласного значення) бюджетів;

3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та

Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів;

4) районними державними адміністраціями - стосовно міських

(міст районного значення), сільських, селищних та їх об'єднань

бюджетів;

5) виконавчими органами міських рад - стосовно бюджетів

районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення,

що входять до складу цих міст.

Розділ 7. Основи валютного регулювання та контролю.

Питання 7. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Валютні операції, у яких беруть участь резиденти та нерезиденти, а також уповноважені банки та інші фінансові установи, підлягають валютному контролю. Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" визначає повноваження державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю, включаючи до їх складу Національний банк України, який є головним органом валютного контролю, а також уповноважені банки, органи державної податкової служби України, Міністерство зв'язку України та Державну митну службу України.
Компетенція зазначених органів розмежовується так:
Національний банк України:

- здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених цим Декретом до компетенції інших державних органів;

- забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки. Державна податкова служба України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України.
Міністерство зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України.
Державна митна служба України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
Нормативною базою, що регулює валютні відносини і передбачає можливість застосування заходів відповідальності, є закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та інші закони, Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", нормативно-правові акти Національного банку України та інших органів державної влади, що уповноважені здійснювати валютний контроль, у першу чергу Державної податкової служби України.

Зокрема, Положення про валютний контроль визначає основні засади здійснення Національним банком України функцій головного органу валютного контролю згідно з повноваженнями, наданими йому Законом України "Про Національний банк України" та Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". Чинне законодавство передбачає такі санкції за порушення валютного законодавства.
Здійснення комерційними банками або фінансово-кредитними установами операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, із виключення банку з Державного реєстру банків або без такого виключення.
Здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії НБУ згідно з вимогами законодавства, без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, за винятком:

- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами - резидентами іноземної валюти на суму, що визначається НБУ;
- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами -резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

Страницы: 1, 2, 3, 4