скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Хозяйственные общества скачать рефераты

товариства зобов'язані компенсувати збитки, заподіяні товариству цими

діями.

Учасника повного товариства, який систематично не виконує чи

неналежним чином виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями

досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства в порядку,

передбаченому установчими документами.

Учасник повного товариства, що було створено на невизначений строк,

може в будь-який час вийти з товариства, попередивши про це не пізніш як за

3 місяці.

Вихід із товариства, що було створено на визначений строк,

допускається лише при наявності поважних причин та за умови, що

попередження про це надійшло не пізніш як за 6 місяців. Якщо при виході

учасника з повного товариства це товариство

зберігається, то учаснику виплачується вартість його внеску

відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу учасника

та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або

частково в натуральній формі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частина

прибутку, одержаного товариством у даному році. Майно, передане

учасникам товариства тільки для користування, повертається в

натуральній формі без винагороди.

Звернення стягнення на частку учасника в повному товаристві за

його власними зобов'язаннями не допускається. При недостатності

майна учасника для покриття боргів за зобов'язаннями

кредитори можуть вимагати у встановленому порядку ліквідації товариства

або виділення частки учасника-боржника.

Решта учасників вправі з метою збереження товариства виділити частку

учасника-боржника в грошовій або натуральній формі відповідно до

балансу, складеного на день вибуття такого учасника з товариства.

Якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявного майна

не вистачає для сплати всіх боргів, за товариство у недостатній

частині несуть солідарну відповідальність його учасники усім своїм

майном, на яке відповідно до законодавства України може бути

звернено стягнення. Учасник товариства відповідає за борги товариства

незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до товариства.

Учасник, який сплатить повністю борги товариства, вправі

звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до решти

учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїй частці у

майні товариства.

Командитне товариство

Командитним товариством визнається товариство, яке включає поряд з

одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за

зобов'язаннями товариства всім своїм майном, також одного або більше

учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні

товариства (вкладників).

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше

учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну

відповідальність за боргами товариства.

Установчий договір про командитне товариство, крім загальних умов

до господарських товариств, передбачених статтею 4 Закону України “ Про

господарські товариства”, повинен включати розмір часток кожного з

учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення

ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.

В установчому договорі стосовно вкладників вказуються тільки сукупний

розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок

внесення ними вкладів.

Щодо командитного товариства застосовуються норми статей 67-74 з

урахуванням особливостей командитних товариств, передбачених Закону

України “ Про господарські товариства”.

Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення

грошових або матеріальних вкладів.

Вкладники командитного товариства мають право:

діяти від імені командитного товариства тільки у разі

наявності доручення і згідно з ним;

вимагати першочергового повернення вкладу (ніж учасникам з повною

відповідальністю) у разі ліквідації товариства;

вимагати подання їм річних звітів і балансів, а також

забезпечення можливості перевірки правильності їх складення.

Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади і

додаткові внески у розмірі, способами і у порядку, передбаченими

установчим договором.

Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50

відсотків майна товариства, зазначеного в установчому договорі.

На момент реєстрації командитного товариства кожний з

вкладників повинен внести не менше 25 відсотків свого внеску.

Управління справами командитного товариства здійснюється тільки

учасниками з повною відповідальністю.

У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною

відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником

самостійно.

Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною

відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.

Якщо вкладник командитного товариства укладає угоду від імені і

в інтересах товариства без відповідних повноважень, то у разі схвалення

його дій командитним товариством він разом з учасниками з повною

відповідальністю відповідає за угодою перед кредиторами усім своїм

майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Якщо схвалення не буде одержано, вкладник відповідає перед

третьою особою самостійно усім своїм майном, на яке відповідно до

законодавства може бути звернено стягнення.

Вкладник командитного товариства відповідає за борги

товариства, які виникли до його вступу у товариство, перед третіми особами

в тому ж порядку, як і інші вкладники.

Командитне товариство, крім підстав, загальних підстав щодо

господарських товариств, припиняється також у разі вибуття всіх учасників

з повною відповідальністю. При вибутті усіх вкладників учасники

з повною відповідальністю вправі замість ліквідації товариства

перетворити його в повне товариство. У цьому випадку, як і у

випадку ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до

установчого договору і державного реєстру.

Наявні у командитного товариства грошові кошти, включаючи і виручку

від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті

праці найманих працівників товариства і виконання обов'язків перед

банками, бюджетом, іншими кредиторами у першу чергу розподіляються

між вкладниками для повернення їм їх вкладів, а потім між

учасниками з повною відповідальністю у порядку і на умовах,

передбачених цим Законом та установчим договором. У разі недостатності

коштів товариства для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні

кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх долі у майні

товариства.

Відмінність та специфіка деяких товариств

З метою реформувати управління державним сектором економіки,

підвищити відповідальність державних підприємств за результати економічної

діяльності та підготувати їх до приватизації було проведено

корпоратизацією. Корпоратизацією є перетворення державних підприємств,

закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статутного фонду

яких перебуває у державній власності, а також виробничих і науково-

виробничих об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у

відповідність з чинним законодавством (далі - підприємства), у

відкриті акціонерні товариства.

Корпоратизації підлягають підприємства, балансова вартість

основних фондів за станом на 1 січня 1993 року становила не менш як

20 млн. карбованців.

Дія цього Указу не поширюється на підприємства, які не підлягають

приватизації відповідно до законадавства, по яких прийняте рішення про

приватизацію, а також на природні монополії та підприємства, які

підлягають під дію Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня

1993 року N 51 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому

комплексі" та Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N

57 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та

їхніх стуктурних підрозділів, зданих в оренду". Засновниками відкритих

акціонерних товариств, що створюються відповідно до цього Указу

на базі загальнодержавної власності, з боку держави є міністерства

та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної

виконавчої влади, уповноважені управляти цим майном. Персональний склад

спостережної ради відкритого акціонерного товариства, до якого входять

його представники, представники засновника, банківської установи, що

обслуговує товариство, трудового колективу та органу приватизації,

затверджують Міністерство економіки України, Міністерство

фінансів України та Фонд державного майна України. До складу спостережної

ради товариства можуть входити представники інших органів і організацій.

Повноваження спостережної ради відкритого акціонерного товариства

визначаються Положенням про

спостережну раду. Обов'язки голови правління акціонерного товариства

покладаються засновниками відкритого акціонерного товариства на керівника

підприємства, що корпоратизується. За поданням голови правління спостережна

рада затверджує персональний склад правління акціонерного товариства з

числа посадових осіб підприємства, що корпоратизується Засновники

відкритих акціонерних товариств після прийняття рішення про їх

приватизацію передають акції цих товариств державним органам

приватизації в порядку, визначеному Міністерством фінансів України

та Фондом державного майна України.

Під час приватизації підприємств, корпоратизованих з додержанням

графіків, передбачених статтею 7 цього Указу, директори, їх

заступники, головні спеціалісти, керівники стуктурних підрозділів

мають право на додаткове придбання

акцій товариства за їх номінальною вартістю з відстрочкою оплати на

один рік на загальну суму до 5 відсотків статутного фонду товариства

після придбання акцій працівниками підприємства на пільгових

умовах. Відстрочення оплати надається за умови внесення не менш як

30 відсотків вартості придбаних акцій.

Відповідальність за проведення корпоратизації покладається на

керівників міністерств та інших підвідомчих Кабінету Міністрів України

органів державної виконавчої влади.

Інвестиційний фонд

Інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі закритого

акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених

“ПОЛОЖЕННЯ про інвестиційні фонди та інвестиційні

компанії”, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного

інвестування.

Інвестиційні фонди поділяються на відкриті та закриті. Відкриті фонди

створюються на невизначений строк і здійснюють викуп своїх інвестиційних

сертифікатів у строки, встановлені інвестиційною декларацією

інвестиційного фонду.

Закриті фонди створюються на визначений строк і здійснюють

розрахунки щодо інвестиційних сертифікатів після закінчення строку

діяльності інвестиційного фонду.

Засновниками інвестиційного фонду є юридичні та фізичні особи. Не

можуть бути засновниками інвестиційного фонду юридичні особи, частка

державного майна у статутному фонді яких перевищує 25 відсотків.

Законодавством може бути передбачено й інші обмеження щодо участі

юридичних і фізичних осіб у створенні інвестиційних фондів.

Засновники несуть відповідальність перед учасниками

інвестиційного фонду в межах вартості належних їм акцій статутного фонду.

Акції зберігаються у депозитарія(депозитарій інвестиційного фонду -

юридична особа, яка здійснює відповідальне зберігання активів,

обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та облік руху

активів на підставі депозитного договору) і не можуть пропонуватися на

продаж.

Для створення інвестиційного фонду його засновники укладають

установчий договір, затверджують статут і проводять реєстрацію

інвестиційного фонду у порядку, встановленому для реєстрації

акціонерних товариств.

Установчий договір визначає порядок здійснення

засновниками спільної діяльності, пов'язаної із створенням

інвестиційного фонду, відповідальність перед учасниками і перед третіми

особами.

У статуті інвестиційного фонду зазначаються загальні відомості, а

також статут інвестиційного фонду повинен містити вимогу щодо

заборони створення будь-яких спеціальних і резервних фондів, а також

може містити положення про повний розподіл його прибутків між

засновниками й учасниками в порядку, встановленому інвестиційною

декларацією.

До статуту може бути включено й інші положення, що не

суперечать чинному законодавству.

Статутний фонд інвестиційного фонду повинен становити не менше 2

тисяч мінімальних зарплат, встановлених на момент його реєстрації, і

бути сформованим за рахунок внесків засновників у вигляді коштів, цінних

паперів, визнаних такими Законом України "Про цінні папери і фондову

біржу" , і нерухомого майна.

Частка нерухомого майна у статутному фонді не повинна

перевищувати 25 відсотків.

Учасниками інвестиційного фонду є фізичні та юридичні особи, які

придбали інвестиційні сертифікати цього фонду. Учаснику інвестиційного

фонду може видаватися сертифікат на сумарну вартість інвестиційних

сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати можуть бути іменними і на пред'явника.

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату повинна дорівнювати

номінальній вартості однієї акції, що належить засновникам.

Для випуску інвестиційних сертифікатів укладається договір з

інвестиційним керуючим, аудитором або аудиторською фірмою, а також

депозитний договір з депозитарієм, проводиться реєстрація випуску

інвестиційних сертифікатів, публікуються інвестиційна декларація та

інформація про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду.

Вищим органом управління інвестиційного фонду є загальні збори

засновників. до виключної компетенції яких належить:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8