скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Хозяйственные общества скачать рефераты

або ліквідованій юридичній особі (спадкодавець), вартість якої

визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У

цих випадках розмір статутного фонду товариства підлягає зменшенню.

Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його

статутного фонду набирає чинності не раніш як через 3 місяці після

державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

Звернення стягнення на частку учасника у товаристві з

обмеженою відповідальністю по його власних зобов'язаннях не

допускається.

При недостатності майна учасника для покриття його боргів

кредитори вправі вимагати виділення частки учасника-боржника у порядку,

передбаченому статтею 55 цього Закону.

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори

учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними

представників.

Представники учасників можуть бути постійними або

призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити

свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати

свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові

іншого учасника товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у

статутному фонді.

Збори учасників товариства обирають голову товариства.

До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю

крім питань, зазначених у статті 41 Закону України “Про господарські

товариства”:

визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і

затвердження його планів та звітів про їх виконання;

внесення змін до статуту товариства;

обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної

комісії;

затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства,

включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків

ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття

збитків;

створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств,

філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

винесення рішень про притягнення до майнової

відповідальності посадових осіб товариства;

затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів

товариства, визначення організаційної структури товариства;

визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства,

його дочірніх підприємств, філій та представництв;

затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує

вказану в статуті товариства;

прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення

ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

до компетенції належить:

а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками

додаткових вкладів;

б) вирішення питання про придбання товариством частки

учасника;

в) виключення учасника з товариства.

З питань, зазначених у пунктах :

визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і

затвердження його планів та звітів про їх виконання;

внесення змін до статуту товариства;

також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства

необхідна одностайність у вищому органі.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники

(представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60

відсотками голосів, а з питань, які потребують одностайності, -

всі учасники.

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени

виконавчих органів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів,

які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості

голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується

головою та секретарем зборів.

Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі

вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним

поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

У випадках, передбачених установчими документами або

затвердженими товариством правилами процедури, допускається

прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або

питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій

формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту

одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони

повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення. Рішення

методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б

одного з учасників.

Голова зборів товариства організує ведення протоколу. Книга

протоколів має бути в будь-який час надана учасникам товариства. На їх

вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю

скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено

установчими документами.

Позачергові збори учасників скликаються головою товариства при

наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі

неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку,

якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо

виникає загроза значного скорочення статутного фонду.

Збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу

виконавчого органу. Учасники товариства, що володіють у сукупності більш

як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових

зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що

стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова

товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати

збори учасників. Про проведення загальних зборів товариства

учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і

місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути

зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з

учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників

за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до

початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів

учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з

документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не

включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за

згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється

виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий

(директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами

виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками

товариства.

Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності

товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів

учасників. Збори учасників товариства можуть винести рішення про

передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції

(директора).

Дирекція (директор) підзвітна зборам учасників і організує

виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення,

обов'язкові для учасників товариства.

Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах,

встановлених даним Законом та установчими документами. Генеральний директор

має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. Інші

члени дирекції також можуть бути наділені цим правом. Генеральний

директор (директор) не може бути одночасно головою зборів учасників

товариства.

Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з

обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що

утворюється зборами учасників товариства з їх числа, в кількості,

передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції

(директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.

Перевірка діяльності дирекції (директора) товариства

проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної

ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі

вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних

матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею

перевірок вищому органу товариства. Ревізійна комісія складає висновок

по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії

збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс

товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання

позачергових зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим

інтересам товариства або виявлено зловживання посадовими особами

товариства.

Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який

систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або

перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути

виключено з товариства на основі одностайно прийнятого рішення

зборів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у

голосуванні участі не бере.

Виключення учасника з товариства призводить до наслідків,

передбачених статтями 54 і 55 Закону України “Про господарські товариства”.

Товариство З Додатковою Відповідальністю

Товариством з додатковою відповідальністю визнається

товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених

установчими документами розмірів. Учасники такого товариства

відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при

недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для

всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в

установчих документах.

До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються норми

статей 4, 11, 52-64 Закону “ Про господарські товариства” тобто які

застосовуються до товариств з обмеженою відповідальністю з урахуванням

особливостей, передбачених законом щодо товариств з додатковою

відповідальністю.

Повне товариство

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються

спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за

зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Повне товариство створюється і діє на підставі установчого договору.

Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним

законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Установчий договір про повне товариство, крім того повинен

визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та

порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах товариства.

Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою

всіх часників.

Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма

учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені

товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників

визначається дорученням, яке повинно бути підписано рештою учасників

товариства.

Якщо в установчому договорі визначаються декілька часників, які

наділяються повноваженнями на ведення справ товариства, то

передбачається, що кожен з них може діяти від імені товариства

самостійно. В установчому договорі може бути відзначено, що такі учасники

мають право вчиняти відповідні дії лише спільно.

Учасники, яким було доручено ведення справ повного

товариства, зобов'язані надавати решті учасників на їх вимогу повну

інформацію про дії, що виконуються від імені та в інтересах товариства.

Повноваження учасника на ведення справ товариства

припиняються повністю або частково з припиненням діяльності самого

товариства у зв'язку з відмовою учасника від доручення чи

скасуванням доручення на вимогу хоча б одного з решти учасників.

Учасник, який діяв у спільних інтересах, не маючи

повноважень, у випадках, коли його дії не будуть схвалені рештою

учасників, вправі ставити вимогу до товариства відшкодувати витрати

за умови, якщо доведено, що внаслідок його дій товариство зберегло чи

відповідно надбало майно, яке перебільшує за вартістю

понесені товариством витрати.

Передача учасником повного товариства своєї частки (її частини)

іншим учасникам цього товариства або третім особам може бути здійснена

лише за згодою всіх учасників.З передачею частки (її частини) третій

особі здійснюється одночасно перехід усієї сукупності прав та обов'язків,

що належали учаснику, який вибув з повного товариства або відступив

частину своєї частки.

При реорганізації юридичної особи, учасника повного

товариства, або смерті громадянина, учасника повного товариства,

правонаступник (спадкоємець) має переважне право вступу до

товариства за згодою решти учасників. Правонаступник (спадкоємець) несе

відповідальність за борги учасника, що виникли за час діяльності

товариства, перед повним товариством, а також за борги товариства перед

третіми особами.

У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до повного

товариства або відмови товариства у прийнятті правонаступника

(спадкоємця) йому виплачують вартість частки, що належить реорганізованій

юридичній особі (спадкоємцю), розмір якої визначається на день

реорганізації (смерті) учасника. В цих випадках відповідно зменшується

розмір майна товариства, вказаний в установчому договорі.

Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в своїх

інтересах здійснювати угоди, однорідні з цілями діяльності товариства, а

також брати участь у будь-яких товариствах (крім акціонерних

товариств), які мають однорідну з повним товариством мету діяльності.

У разі порушення правил, встановлених цією статтею, учасники повного

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8