скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Контрольна по госпправу скачать рефераты

. провести перевірку даних, наданих позичальником у бізнес-плані;

. перевірити книгу застави, що повинна містити дані про умови застави

майна і про всі операції, що волочуть зміну чи складу натуральної

форми закладеного майна, включаючи їхню переробку. [Л - 10]

При наявності в банку вільних ресурсів і позитивних результатів

аналізу представленої документації на одержання кредиту клієнту

пропонується оформити кредитний договір. З цього моменту починається другий

етап.

Аналіз платоспроможності проводиться як по позичальнику, так і по

його поручителю. На підставі цього керівник (чи кредитний комітет) приймає

рішення про надання кредиту.

У залежності від кредитоспроможності позичальника

(кредитоспроможність позичальника характеризується – акуратністю при

розрахунку по раніше отриманих кредитах, його поточним фінансовим

становищем і перспективою зміни, здатністю, при необхідності мобілізувати

кошти з різних джерел);

На цьому етапі кредитний інспектор:

а) одержує інформацію, отриману з інших джерел затверджену переліком

безпосередньо від представника організації-позичальника, засвідчуючи особу

керівника і головного бухгалтера по паспортних даних і по установчих

документах;

б) направляє:

- заявку у відділ керування ризиковими операціями для складання

висновку про благонадійність клієнта;

- передає установчі документи клієнта, документи по кредитній угоді,

забезпеченню і т.п. юрисконсульту для складання угоди;

в) проводить економічний аналіз, користуючись наявною інформацією,

а саме:

. матеріалами, отриманими безпосередньо від клієнта;

. матеріалами, що є в архіві банку й у базах даних;

. інформацією, отриманою з інших джерел. [Л - 5]

Диференціація кредитування обумовлена необхідністю повернення

виданих кредитів і селекцією найбільш надійних позичальників. Як правило,

банки не надають кредити ненадійним позичальникам, тому що це зв'язано з

підвищеним ризиком. Найбільш високий ступінь ризику характерний для

прострочених кредитів, що можуть викликати збитки. Тому банки не надають

нові кредити при наявності хронічної простроченої заборгованості в

клієнтів.

Фактори, що можуть бути використані при оцінці фінансового

становища, розділяються на дві основні категорії і представлені в

розрахунок вищезгаданих фінансових показників і аналіз кредитоспроможності

клієнта виробляється на основі внутрібанківських методичних рекомендацій з

порядку визначення кредитоспроможності позичальників. На підставі

зробленого аналізу робиться висновок про реальне фінансове становище

позичальника з погляду його здатності повернути кредит у планований

термін.

Виробляється оцінка проекту, що кредитується:

1) мета кредиту (підтвердження кредиту, що проситься, відповідними

документами (контракти, договори постачання, і т.п.);

2) сума кредиту (обґрунтованість наданої кредитної заявки у

відношенні суми кредиту, що проситься, оцінка ступеня участі власних

засобів клієнта у фінансуванні даної угоди, зіставлення суми кредиту з

оборотами по рахунках потенційного позичальника);

3) визначення реального джерела погашення кредиту (наявність

договорів на реалізацію продукції, що випускається, (товарів, робіт,

послуг) на весь період кредитування, інших надходжень засобів на рахунки

позичальника в період кредитування);

4) аналіз наданого позичальником бізнес-плану (відповідність термінів

погашення кредиту і відсотків по ньому, запропонованих клієнтом, його

реальним можливостям, вірогідність зазначених даних, їхнє зіставлення з

даними за попередні періоди);

5) оцінка пропонованого забезпечення. [Л - 1]

З моменту ухвалення позитивного рішення Кредитного комітету банку про

надання кредиту починається четвертий етап – етап підготовки і укладання

кредитного і всіх зв'язаних з ним договорів.

Кредитний договір повинен містити основні умови видачі кредиту:

ціль, терміни, розмір, процентну ставку, порядок погашення кредиту і

відсотків по ньому, види забезпечення, обсяг інформації, наданої

позичальником у ході виконання кредитного договору, права, обов'язки і

відповідальність сторін.

До умов кредитного договору можна віднести: об'єкти кредитування;

розмір кредиту; умови видачі та погашення позички; процентні ставки за

користування кредитом та порядок сплати процентів; умови здійснення

банківського контролю за використанням коштів; способи забезпечення

виконання зобов'язань за договором клієнтом; майнова відповідальність за

порушення умов договору тощо.

Після вивчення кредитним працівником наданих документів і позитивного

рішення про видачу кредиту, що приймається керівником банку, між банком і

позичальником полягає кредитний договір у 3-х екземплярах, у якому

вказуються: ціль і сума кредиту, умови його видачі і погашення,

зобов'язання позичальника по забезпеченню зворотності кредиту, розмір

процентної ставки за кредит, підставу й умови його зміни, порядок сплати

основного боргу і відсотків по кредиту, санкції за невиконання чи часткове

виконання зобов'язань сторін за договором, можливість перевірки цільового

використання кредиту, перелік звітних документів і терміни їхнього

представлення, а також інші конкретні умови.

Договір по забезпеченню кредиту повинен містити вказівку на форму і

вид забезпечення, його склад, вартість, місце перебування, обов'язки і

відповідальність сторін, а також умови, визнані істотними відповідно до

чинного законодавства (розглянуті в другому розділі даної роботи).

Після закінчення оформлення кредитного і всіх зв'язаних з ним

договорів, кредитний інспектор запрошує в банк осіб, уповноважених

підписати ці документи з боку позичальника. Після підписання

позичальником, кредитний договір і всі, зв'язані з ним договори,

підписуються від імені банку.

Видача кредиту здійснюється на підставі розпорядження кредитного

відділу чи одноразово траншами (кредитна лінія) з відображенням

заборгованості на окремому позичковому рахунку.

З моменту видачі кредиту починається етап контролю чи моніторингу.

Поняття кредитного моніторингу містить у собі систему спостереження

за погашенням кредитів, розробку і вживання заходів, що забезпечують

рішення цієї задачі.

Кредитний моніторинг заснований на декількох головних принципах. [Л -

10]

1. Необхідність періодичної перевірки (кожні 30, 60 чи 90 днів) усіх

видів кредитів.

2. Ретельна розробка етапів кредитного контролю для того, щоб

забезпечити перевірку всіх найважливіших умов по кожному кредиту, у тому

числі:

. відповідність фактичних платежів по кредиту розрахунковому;

. якість і стан забезпечення по кредиту;

. повноту відповідної документації, можливість одержати у своє

розпорядження забезпечення і юридичне право починати при необхідності

судові дії у відношенні позичальника;

. оцінку змін фінансового становища і прогнози щодо збільшення чи

скорочення потреб позичальника в сумі кредиту;

. оцінку відповідності виданого кредиту кредитній політиці банку і

стандартам, розробленим контролерами з боку регулювальних органів у

відношенні кредитного портфеля банку.

3. Найбільш часта перевірка проблемних кредитів, збільшення частоти

перевірок за мірою росту проблем, зв'язаних з конкретним кредитом.

4. Більш часті перевірки кредитів в умовах економічного чи спаду

появи значних проблем у тих галузях, у яких банк уклав значну частину своїх

ресурсів (наприклад, помітна зміна податкового чи експортно-імпортного

законодавства; поява нових чи конкурентів зміна технологій, що вимагає

використання нових методів виробництва і реалізації продукції).

Важливим елементом кредитного моніторингу є внутрішній аудит

кредитних операцій. Така перевірка здійснюється (як негласно, так і

відкрито) відділом, підвідомчим внутрішньому аудитору банку. Аудитор

знаходиться в безпосередньому адміністративному підпорядкуванні керівника

банку або особи, що його заміщає.

Аудиторська перевірка має на меті визначити:

. стан залишків засобів на банківських рахунках по прострочених

кредитах;

. реальну ситуацію з забезпеченням зворотності кредитів і скороченням

кредитного ризику;

. становище з організацією кредитного процесу: відповідність практики

видачі і погашення кредитів вимогам Кредитної політики банку;

правильність відображення всіх кредитів в облікових документах,

особливо по пролонгованих і прострочених; стан резервів під можливі

втрати по кредитах.

Звіт повинен містити рекомендації щодо фінансових, кадрово-

організаційних і інших заходів для рішення проблеми погашення кредитів. Він

дається керівнику і Раді Директорів банку.

Перевірка кредитів необхідна для здійснення розумної програми

банківського кредитування, а так само для виявлення помилок і недоліків.

Вона допомагає керівництву банку не тільки швидше виявляти проблемні

кредити, але і постійно контролювати відповідність Кредитної політики банку

діям уповноважених співробітників Кредитного управління (відділу).

Кредитний контроль допомагає також керівнику і Раді директорів банку в

оцінці сукупного ризику і здійсненні відповідних превентивних заходів щодо

зміцнення фінансової стійкості банку.

Будь-які зміни і доповнення до кредитного договору і зв'язаним з ним

договорам, оформляються додатковими угодами, що є невід'ємною частиною

відповідного кредитних і інших договорів. Порядок укладання додаткових угод

аналогічний порядку надання кредиту.

Заключний етап – погашення кредиту. Погашення кредиту виробляється

після настання строку платежу, визначеного кредитним договором, як правило,

на підставі розпорядження кредитного відділу. Допускається так само і

погашення кредиту позичальником своїм платіжним дорученням. Сплата сум

нарахованих відсотків за користування кредитом здійснюється, як правило,

щомісяця.

Погашення заборгованості за кредитом і сплатою відсотків можуть

здійснюватися:

. одноразовим погашенням усієї суми заборгованості;

. поетапним погашенням заборгованості за кредитом і відсотками (у межах

загального терміну кредитування, відповідно до умов кредитного

договору).

Позичальник має можливість зробити (за згодою банку) дострокове

погашення кредиту як цілком, так і частковими платежами. При цьому в

кредитний відділ повинне бути надана лист-заявка на дострокове гасіння

кредиту.[Л - 8]

Заборгованість за кредитом

. вважається повернутою вчасно, якщо вона погашена цілком не пізніше

терміну повернення кредиту, визначеного кредитним договором;

. вважається не погашеною в термін, якщо погашення не здійснене протягом

дня платежу, установленого кредитним договором.

При настанні термінів платежів, установлених договором, і непогашенні

позичальником заборгованості за кредитом чи відсотками, кредитний інспектор

готує і передає в обліково-операційний відділ розпорядження на відкриття

відповідних рахунків прострочених позичок чи відсотків і розпорядження про

зарахування на рахунок прострочення відповідної простроченої

заборгованості.

Термін платежу повинен установлюватися з таким розрахунком, щоб він

надійшов у банк у терміни, передбачені в кредитному договорі. Перший термін

платежу по довгострокових кредитах установлюється не пізніше, ніж через три

місяці після одержання кредиту чи його першої частини, якщо кредит

видається частинами.

Розмір місячного платежу основного боргу визначається шляхом

розподілу суми кредиту на час користування їм за договором, обчисленим в

місяцях. Погашення відсотків по кредиті і відсотків по них виробляється,

через заснування банку готівкою, переведеннями через підприємства зв'язку,

перелічуються з рахунків по вкладах, а також шляхом утримання з заробітної

плати. У документах про сплату чи переведенні платежів вказується окремо.

При погашенні заборгованості за кредитом шляхом утримання з заробітної

плати позичальник дає бухгалтерії за місцем роботи доручення. При

недостатності суми для погашення відсотків по кредиту і платежу основного

боргу в першу чергу банку погашається неустойка, відсотки за користування

кредитом, що залишився сума направляється на погашення основного боргу. Не

внесені в терміни платежі перелічуються на рахунок прострочених позичок. [Л

- 10]

Прострочені платежі стягуються з індивідуальних позичальників у

безперечному порядку по виконавчих написах нотаріальних контор. У зв'язку з

цим банк зобов'язаний у місячний термін оформити у встановленому порядку

виконавчий напис на стягнення простроченої заборгованості по позичці і

відсотків чи позичальника з його поручителя. При несплаті позичальником

чергових платежів, включаючи відсотки, банк у праві звернутися в суд про

розірвання кредитного договору і дострокового стягнення всієї

заборгованості за кредитом, що значиться за позичальником. У випадку смерті

позичальника заборгованість за кредитом може бути переоформлена на

платоспроможного члена його родини за згодою останнього.

Ситуація 3.

Виробничий кооператив “будівельник”, ставши співзасновником

товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія”, зобов’язався внести до

статутного фонду товариства 200 тис. грн. До реєстрації товариства

кооператив вніс мінімально необхідну частину вкладу, однак решта вкладу у

встановлений строк кооперативом не була внесена.

Яку частину вкладу вніс кооператив до статутного фонду ТОВ?

У який строк кооператив повинен був внести свій вклад повністю?

Які санкції, ким і в якому порядку можуть бути застосовані до

кооперативу за прострочку внесення вкладу?

Висвітліть також порядок формування статутного фонду товариства з

обмеженою відповідальністю.

Відповідь.

1. Згідно із ч.1 статтею 52 Закону “Про господарські товариства” у

товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір

якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним

заробітним платам. До моменту реєстрації товариства з обмеженою

відповідальністю кожен з учасників зобов’язаний внести не менше 30

відсотків вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується

документами виданими банківською установою. Кооператив вніс 30 відсотків

від 200 тис. грн.

2. Учасник (кооператив) зобов’язаний повністю внести свій вклад не

пізніше року після реєстрації товариства (ч.2 ст.52 Закону “Про

господарські товариства). Учаснику ТОВ, який повністю вніс вклад. видається

свідоцтво товариства.

3. За не внесення вкладу у визначений строк кооператив “Будівельник”

якщо інше не передбачено установчими документами, повинен сплатити за час

прострочки 10 відсотків річних з недонесеної суми (ч.2 ст.52 того ж

Закону). Також у п. 6 ст. 11 цього Закону говориться, що учасники

товариства зобов’язані виконувати свої зобов’язання перед товариством, в

тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі,

порядку та засобами, передбаченими установчими документами. Ст.64 Закону

“Про господарські товариства”: учасника ТОВ, який систематично не виконує

або не належним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями

досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі

одностайного прийнятого рішення зборів учасників товариства. При цьому цей

учасник у голосуванні участі не бере.

4. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний

фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100

мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної

заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою

відповідальністю. (Частина перша статті 52 Закону “Про господарські

товариства” із змінами, внесеними згідно із Законами N 3709-12 від

16.12.93, N 622-ХІV ( 622-14 ) від 05.05.99 ).

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен

з учасників зобов'язаний внести не менше 30 відсотків вказаного в

установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими

банківською установою.

Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після

реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений

строк учасник, якщо інше не передбачено установчими документами, сплачує

за час прострочки 10 відсотків річних з недовнесеної суми. Учаснику

товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс вклад,

видається свідоцтво товариства.

Отже, у своїй контрольній роботі я детально розкрив суть таких питань

з галузі господарського законодавства, як система господарського права та

господарського законодавства, надав повну характеристику правового статусу

біржі а також проаналізував ситуацію з наданням кредитів банками, а саме,

на яких підставах, кому, яким чином видається кредит, умови кредитування,

погашення та інше. Окрім цього, на при кінці роботи я розв’язав почергово

запропоновану ситуацію, яка дуже часто зустрічається в реальному житті.

ЛІТЕРАТУРА,

що була використана у роботі

1. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. -

2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001.

2. Господарське законодавство України: 36 нормативних актів

/Уклад. В.С.Щербина, О.В.Щербина. - К.: Атіка, 2001.

3. Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В.

Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини.

- К.: Юрінком Інтер, 2001.

4. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины.

Формирование и перспективы развития - К.: Наукова думка,

1996.

5. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право. - М., 1997.

6. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право: Курс лекций. - М.,

1994. - Т. 1. - Общие положения.

7. Хозяйственное право: Учебник для вузов /Отв. ред. проф. В.

С. Мартемьянов. - М., 1994. - Т. 2.

8. Закони України: “Про товарну біржу”, “Про банки і

банківську діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про

страхування”, “Про власність”, “Про зовнішньо економічну

діяльність”, “Про підприємництво” та інші.

9. Цивільний кодекс України.

10. Банковское дело. Учебник под ред. Колесникова В.И.,

Кроливецкой Л.П. - М.: Финасы и статистика. 1999.

Страницы: 1, 2, 3