скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Господарський договір скачать рефераты

України, організацію та здійснення діяльності в галузі проведення виставок,

аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних

заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності, організацію та здійснення оптової,

консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України, товарообмінні

(бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної

торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними

суб'єктами господарської діяльності, орендні, в тому числі лізингові,

операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними

суб'єктами господарської діяльності, операції по придбанню продажу та

обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському

валютному ринку, роботи на контрактній цій основі фізичних осіб України з

іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так

і за її межами, роботи іноземних фізичних осіб на контрактній сплатній

основі суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України,

так і за її межами.

Тобто практично будь-які цивільно-правові відносини українських фізичних

або юридичних осіб з іноземними фізичними або юридичними особами підпадають

під визначення зовнішньоекономічної діяльності.

Така діяльність здійснюється на підставі укладених між українськими та

іноземними суб'єктами зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

§ 2. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформлена угода двох

або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних

контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних

прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України «Про

зовнішньоекономічну діяльність» та інших законів України з урахуванням

міжнародних договорів України.

За своєю юридичною природою зовнішньоекономічний договір є цивільно-

правовою угодою, спрямованою на встановлення, зміну або припинення

цивільних .прав та обов'язків. Таким чином, на зовнішньоекономічні договори

(контракти) повною мірою розповсюджуються як норми, встановлені главою 3

ЦивК України, так і спеціальне законодавство, що регулює форму, порядок

укладення та визнання Цих угод недійсними.

Ч. 2 ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

встановлено, що зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається. У

письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором

України.

§ 3. Недійсність зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Відповідно до ч. 2 ст. 45 ЦивК України для зовнішньоторговельної угоди

недодержання форми безумовно тягне за собою недійсність угоди.

Під недійсністю угод у цивільному законодавстві розуміється ненастання в

силу закону тих юридичних наслідків, яких сторони бажали викликати при

укладенні угоди.

Ст. 48 Цивільного кодексу встановлює загальне принципове правило про

недійсність угод: «Недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону».

Наявність цього загального правила дозволяє законодавцю обмежитись у

регулюванні окремих випадків недійсності встановленням норм, що відносяться

до найбільш типових видів недійсних угод.

Ст. 48 ЦивК застосовується лише до тих угод, які не відповідають вимогам

закону, але недійсність їх окремо законом не встановлена. Таким чином, якщо

угода підпадає під дію спеціальної норми, що передбачає її недійсність, ст.

48 не застосовується. Спеціальною нормою для визнання зовнішньоекономічної

угоди недійсною у разі недодержання форми та порядку укладення цієї угоди є

ст. 45 ЦивК України.

Ч. 5 ст. б Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», крім

загального правила про недійсність зовнішньоекономічних угод у випадку

невідповідності вимогам законів України, аналогічному ст. 48 ЦивК,

встановлює також додаткову підставу для визнання зовнішньоекономічної угоди

недійсною, а саме: невідповідність вимогам міжнародних договорів України, і

застосовується для визнання таких угод недійсними саме на цій підставі.

§ 4. Права та обов'язки сторін. Умови зовнішньоекономічного договору

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом

місця її укладання, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в

умовах договору (контракту).

До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті) відносяться:

1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.

1.2. Преамбула.

У преамбулі визначається повне найменування сторін — учасників

зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із

зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів

(«Продавець», «Покупець», «Замовник», «Поставник» тощо) та найменування

документів, якими керуються контрагенти при укладенні договору (контракту)

(статут підприємства, установчий договір тощо).

1.3. Предмет договору (контракту).

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з

контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому, із зазначенням

точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що

виконується.

У випадку бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту

на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування

(марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метою

переробки давальницької сировини).

Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристики або

номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це вказується у

додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору

(контракту), про що робиться відповідна позначка у тексті договору

(контракту). Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданий

додаток (специфікація), крім того, балансується по загальній вартості

експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) на переробку давальницької сировини

вказується відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:

— усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення її в готову

продукцію;

— кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з

обгрунтуванням технологічних втрат її;

— витрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

1.4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

У цьому розділі визначається залежно від номенклатури одиниця виміру

товару, прийнята для товарів такого виду (в тоннах, кілограмах, штуках

тощо), його загальна кількість та якісні характеристики.

У тексті договору (контракту) на виконання робіт (надання послуг)

визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання.

1.5. Базисні умови поставки товарів (прийому, здачі виконаних робіт або

послуг).

У цьому розділі вказується вид транспорту та базисні умови поставки

(відповідно до «Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» у

редакції 1990 р.), які визначають обов'язки контрагентів щодо поставки

товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої,

а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).

Міжнародні правила з тлумачення торгових термінів згруповано у чотири

базові категорії.

Перша група — продавець передає товар у розпорядження покупця в

приміщенні, яке йому належить (умови групи Е, ЕХW— франко-завод).

Друга група — продавець передає товар під відповідальність перевізника,

вказаного покупцем (умови групи F, FСА — франко-пере-візник, FAS, FOB).

Третя група — продавець передає товар перевізнику, з яким він уклав

договір перевезення, але без ризику загибелі або пошкодження товару або

виникнення додаткових витрат, викликаних подіями, що відбулись після

завантаження та відправлення товару (CFR, CIF — «перевезення сплачене до

...», «СІР — перевезення і страхування сплачені до ...»).

Четверта група — умови, за якими продавець зобов'язаний нести всі ризики,

необхідні для доставки товару в країну призначення (DAF — «поставка до

кордону ...», DES — « поставку з судна...», DEQ — « поставка з

пристані...», DDU — «поставка із судна без сплати мита...», DDP — «поставка

із сплатою мита ...»).

Усі умови згруповані під десятьма заголовками, де кожний заголовок з боку

продавця дзеркально відбиває аналогічну позицію покупця по відношенню до

того ж самого предмета.

Торговим партнерам, що бажають користуватися правилами щодо тлумачення

торгових термінів, належить зазначати у тексті, що при укладенні договору

вони користувались ІНКОТЕРМС у редакції 1990 року.

Сторони, які бажають мати можливість звернутися за допомогою в Арбітраж

Міжнародної торгової палати для врегулювання взаємних суперечок, повинні

зробити у контракті спеціальне чітке застереження про взаємну згоду на

Арбітраж Міжнародної торгової палати.

Указом Президента України «Про застосування Міжнародних правил

інтерпретації комерційних термінів» N 567/94 від 4 жовтня 1994 р.

установлено, що при укладанні суб'єктами підприємницької діяльності України

всіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів

(контрактів), предметом яких є товари, застосовуються Міжнародні правила

інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою

палатою.

У випадку укладення договору (контракту) на виконання робіт (надання

послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки виконаних робіт

(послуг).

1.6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна

вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що

поставляються згідно з договором (контрактом) (крім випадків, коли ціна

товару розраховується за формулою), та валюта платежів. Якщо згідно з

договором (контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту,

ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а

окремим пунктом договору (контракту) вказується його загальна вартість. У

цьому випадку цінові показники можуть бути вказані у додатках

(специфікаціях), на які робиться посилання у тексті договору (контракту).

У договорі (контракті) на переробку давальницької сировини, крім того,

зазначається її заставна вартість.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) загальна вартість

товарів, що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються за

цим договором (контрактом), виражені в іноземній валюті.

1.7. Умови платежів.

Цей розділ визначає спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та

гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від

обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) вказуються:

— умови банківського переказу (авансового платежу) до або після

відвантаження товару, або умови документарного акредитиву або інкасо (з

гарантією), визначені відповідно до спільної постанови Кабінету Міністрів

України і Національного банку України від 21 червня 1995 року N 444 «Про

типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові

форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів),

які передбачають розрахунки в іноземній валюті»;

— умови по гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії

(на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов

договору (контракту) без зміни гарантій).

1.8. Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг). У цьому розділі

визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік

товаросупровідних документів.

Приймання-здача проводиться по кількості згідно з товаросупровідними

документами, по якості — згідно з документами, що засвідчують якість

товару.

1.9. Упаковка та маркування.

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери

тощо), нанесене на ній відповідне маркування (найменування продавця та

покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити,

спеціальні умови складування і транспортування та ін.), а за необхідності

також умови її повернення.

1.10. Форс-мажорні обставини.

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору

(контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії,

ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони звільняються

від відповідальності на строк дії цих обставин або можуть відмовитись від

виконання договору (контракту) частково чи в цілому без додаткової

фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин

підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної країни.

1.11. Санкції та рекламації.

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій,

відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з невиконанням

або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (в % від

вартості недопоставленого товару або суми неоплачених коштів, строки

виплати штрафів — від якого терміну вони встановлюються та протягом якого

часу діють), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права

та обов'язки сторін договору (контракту) при цьому, способи врегулювання

рекламацій.

1.12. Арбітраж.

У цьому розділі вказується місце арбітражного суду, повна його назва,

країна та матеріальне право, яке застосовуватиметься при розгляді спорів та

обумовлені випадки, за яких сторони можуть звернутись до суду.

1.13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.

При цьому вказуються повні юридичні адреси, повні поштові та платіжні

реквізити (№ рахунку, назва банку) контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатись

додаткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору

(контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження

(розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження

торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів, різного роду захисні

застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість

підписаних примірників договору (контракту), можливість та порядок внесення

доповнень та змін до договору (контракту) та ін.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР

(контракт)

________________________

"__" __________ 200_ р.

(населений пункт)

Постачальник: ______________________________________ , в

особі________________________

__________________________________, що діє на підставі Статуту,

_______________________

з одного боку, і Покупець: ___________________________________ ,

з______________________

іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується систематично постачати ____ (далі —

товар), а Покупець зобов'язується приймати цей товар та своєчасно

здійснювати його оплату на умовах цього договору.

2. Кількість товару

1. Кількість товару визначається у специфікаціях на кожну партію

товару, які оформлюються додатками до цього договору і є його

невід'ємною частиною.

2. У випадку необхідності для Покупця змінити позиції з кількості товару,

що постачається, він зобов'язаний подати Постачальнику нову

специфікацію для узгодження у строк ___ днів до настання нового

терміну постачання.

3. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо

Постачальник протягом ___ днів після її отримання не заявить щодо неї

свої заперечення.

3. Якісні характеристики товару

3.1._____________________________________________________________________

______

4. Терміни та порядок постачання

1. Товар повинен поставлятися Покупцю партіями в кількості та у

строки, узгоджені сторонами у специфікації на кожну партію

товару.

2. Постачальник має право на дострокове постачання кожної партії

товару з обов'язковим повідомленням Покупця про це в термін __

днів до моменту її відвантаження.

3. Покупець має право відмовитись від прийому товару, якщо його

якісні характеристики не відповідають умовам цього договору.

4. Ціна

1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у

специфікаціях на кожну партію товару.

6. Порядок розрахунків

1. Платежі за товари, поставлені в рахунок цього договору, мають

бути здійснені у доларах США з безвідкличного документарного

акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця

банком-кореспондентом банку Продавця і авізованого через банк

Продавця.

Якщо акредитив буде відкритий банком, який не є кореспондентом банку

Продавця, Покупець забезпечить підтвердження акредитива банком-

кореспондентом банку Продавця.

2. Акредитив, що відкривається відповідно до цього договору,

підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних

акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим Міжнародною

торговельною палатою за № 500.

3. Акредитив має бути відкритий протягом не пізніше __ днів від дати

повідомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до

відвантаження, терміном дії __ днів, на повну суму вартості товару.

4. Якщо з вини Покупця або його банку відкриття акредитива буде

затримано. Продавець має право відмовити у відвантаженні товару або

розірвати Договір.

5. Платежі за акредитивом будуть здійснюватися в банку Продавця проти

подання Продавцем таких документів:

1. комерційного рахунку (інвойсу) в __ примірниках;

2. дубліката залізничної накладної, що містить найменування Покупця

вантажу, і позначку Перевізника про відправлення вантажу;

3. копії контракту;

4. копії специфікації, за якою здійснюється поставка;

5. копії вантажної митної декларації.

Документи повинні бути подані Продавцем до банку протягом __ днів від

дати відвантаження товару.

6. Акредитив передбачає можливість або дозвіл часткових відвантажень.

7. Усі витрати, пов'язані з відкриттям, авізуванням, підтвердженням,

продовженням терміну, зміною умов та виконанням акредитиву, сплачує

Покупець.

8. Якщо умови відкритого акредитива не відповідатимуть умовам цього

договору, Покупець за свій рахунок за дорученням Продавця

забезпечить внесення необхідних змін до умов акредитива.

7. Умови постачання

1. Постачання здійснюється на умовах ____________________ відповідно

до ІНКОМТЕРМС -1990.

2. Перехід права власності на товар відбувається в момент здійснення

поставки.

3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент переходу права

власності.

4. Постачальник повинен повідомити Покупця про відвантаження в термін

__ днів до моменту відвантаження телеграфом/факсом.

У повідомленні зазначаються:

- дата відвантаження;

- номер накладної;

- кількість товару.

8. Тара і пакування

8.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким

чином, щоб не допустити псування та/ або знищення його на період постачання

до прийняття товару Покупцем.

9. Передача товару

9.1. Приймання-здача товару здійснюється в пункті поставки.

10. Термін дії Даного Договору

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами

і діє до "__" __________ 200_ р.

11. Відповідальність Сторін

11.1. За порушення умов цього договору винна сторона відшкодовує

спричинені цим збитки, у тому числі нестриманий прибуток, у порядку,

передбаченому чинним законодавством.

11.2. Постачальник за цим Договором несе таку відповідальність:

-за порушення строку поставки сплачується пеня у розмірі __ %

непоставленого в строк товару за кожен день затримки, але не більше 5% від

вартості виставленого на його ім'я акредитива.

12. Розв'язання спорів

12.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди,

розв'язуються відповідно до законодавства України у Міжнародному

комерційному суді при Торгово-промисловій палаті України.

12.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором

повинні бути розглянуті Сторонами протягом ЗО днів з моменту отримання

претензії.

13. Зміна умов Даного Договору

13.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін

з обов'язковим укладанням письмового документа.

13.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за договором

третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

14. Форс-мажорні застереження

14.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії

нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних

дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших

дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань,

пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, зокрема

таких, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток,

каналів, перевалів. Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на

час дії зазначених обставин.

У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як ЗО днів, кожна із

Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за таке

розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за

10 днів до розірвання.

Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-

промисловою палатою кожної із сторін.

Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від

плати за товари, поставлені до їх виникнення.

15. Інші умови

15.1. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для

кожної із Сторін.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Література

1. За редакцією Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко. Договір у цивільному і

трудовому праві. Довідник 1, 2 частина – К: 2000

2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: навчальний

посібник. – К: Вентури, 1996

3. Цивільний кодекс України

4. Арбітражний кодекс України

5. Закон України від 27 березня “Про підприємства України” (20,

21,22,24)

Страницы: 1, 2, 3