скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Господарські договори скачать рефераты

з однією із сторін адміністративною підлеглістю чи відповідним договором. У

цьому разі відповідальність за невиконання або неналежне виконання

зобов'язання несе сторона за договором, з якого воно виникло, якщо

законодавством не передбачено, що відповідає безпосередній виконавець. Якщо

із закону, договору або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника

виконати зобов'язання особисто, кредитор повинен прийняти виконання,

запропоноване за боржника третьою особою (ст. 164 ЦК).

Переважна більшість договорів, що їх застосовують при здійсненні

господарської діяльності, належать до двосторонніх, тому кожна із сторін,

будучи наділеною правами та обов'язками, щодо одних дій виступає як

боржник, щодо інших – як кредитор. Так, за договором купівлі-продажу

продавець зобов'язується передати річ у власність, або повне господарське

відання, або оперативне управління покупця, а покупець повинен прийняти річ

і сплатити за неї певну грошову суму (ст. 224 ЦК). Щодо обов'язку передати

річ продавець виступає як боржник покупця, а щодо вимоги з оплати вартості

проданої речі покупцем – як його кредитор і навпаки.

Виконання договірних зобов'язань підпорядковується певним загальним

вимогам (принципам): а) належного виконання; б) реального виконання; в)

взаємного сприяння; г) економічності.

Принцип належного виконання договору полягає у вимозі точного

додержання сторонами всіх його умов щодо суб'єктів, предмета, строків,

способів, місця виконання зобов'язання. Відповідно до ст. 161 ЦК

зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк

відповідно до вказівок закону, акта планування, договору, а за відсутності

таких вказівок — відповідно до вимог, що звичайно ставляться. У проекті ЦК

(ст. 550) також зазначається, що при виконанні зобов'язання можуть

застосовуватися звичаї ділового обороту, а також мають враховуватися засади

добросовісності, розумності та справедливості.

Зобов'язання мають виконуватися у натурі, тобто закон вимагає

реального виконання договору. В разі невиконання зобов'язання передати

індивідуально-визначену річ у власність або в користування кредиторові

останній має право вимагати відібрання цієї речі у боржника і передачі її

йому, кредиторові. У зобов'язаннях між організаціями кредитор має право

вимагати від боржника передачі речі і в тому разі, якщо речі визначені

родовими ознаками. У разі невиконання боржником зобов'язання виконати певну

роботу кредитор може виконати цю роботу за рахунок боржника, якщо інше не

випливає із закону або договору, або вимагати відшкодування збитків. На

стадії нормального розвитку зобов'язання вимоги належного і реального

виконання збігаються, бо належним виконанням охоплюється й додержання умов

щодо предмета, який слід передати у натурі (виконати роботи, надати послуги

тощо). При порушенні якихось умов договору (наприклад, щодо строку)

виконання визнається неналежним, проте при цьому зберігається обов'язок

виконання у натурі з додержанням інших умов договору, що не втратили

значення для контрагента. Відповідно до ст. 207 ЦК сплата неустойки, штрафу

або пені за прострочення або інше неналежне виконання зобов'язання і

відшкодування збитків, заподіяних цими порушеннями, не звільняють боржника

від виконання зобов'язання у натурі, крім випадків, коли втратило чинність

планове завдання, на якому був оснований договір між організаціями. За ч. 2

ст. 213 ЦК кредитор може відмовитися від реального виконання договірного

зобов'язання, якщо воно внаслідок прострочення боржника втратило інтерес

для кредитора. Так, покупець за договором поставки має право повідомивши

постачальника, відмовитися від прийняття продукції, поставка якої

прострочена, якщо в договорі не передбачено інше. Продукцію, відвантажену

постачальником до одержання повідомлення покупця, останній зобов'язаний

прийняти й оплатити (ч. 2 ст. 246 ЦК).

Принцип взаємного сприяння полягає в тому, що кожна із сторін договору

повинна всіляко сприяти другій стороні у виконанні нею своїх обов'язків.

Умови такого взаємного сприяння мають юридичне значення тоді, коли вони

закріплені в договорі або передбачені спеціальними нормативними актами.

Суть принципу економічності полягає у вимозі до кожної із сторін

поважати інтереси контрагента за договором, а також інтереси держави і

суспільства в цілому, вживати необхідних заходів до відвернення або

зменшення шкоди, яка може виникнути у зв'язку з неналежним виконанням

зобов'язань, своєчасно інформувати другу сторону про ці заходи тощо.

При виконанні підприємницьких договорів усі вищезазначені загальні

вимоги (принципи) тісно взаємопов'язані та взаємозумовлені.

Способи забезпечення виконання договорів.

Договірні зобов'язання сторони повинні виконувати добровільно,

добросовісно, належним чином і в установлені строки. У разі порушення цих

вимог до винної сторони можуть бути застосовані загальні заходи примусового

впливу; відібрання речі у боржника, стягнення збитків тощо.

Проте законом або договором можуть передбачатися і спеціальні

(додаткові) заходи майнового впливу на несправного контрагента, які

покликані стимулювати його до належного виконання договору.

Відповідно до ст. 178 ЦК виконання зобов'язань може забезпечуватися

згідно з Законом або договором неустойкою (штрафом, пенею), заставою і

порукою. Крім того, зобов'язання між громадянами або з їх участю можуть

забезпечуватися завдатком, а зобов'язання між організаціями – гарантією.

Норма цієї статті чинного ЦК певною мірою застаріла і вже не враховує

реальність сьогодення. По-перше, в ній дається вичерпний перелік видів

забезпечення зобов'язань, що не узгоджується з принципом диспозитивності,

який притаманний цивільно-правовому регулюванню. Спеціальні способи

забезпечення зобов'язань прибирають договірної форми, а за ст. 4 ЦК

цивільні права та обов'язки виникають як з угод (у т. ч. договорів),

передбачених законом, так і з угод, хоч і не передбачених законом, але

таких, які йому не суперечать. По-друге, немає поважних причин обмежуватися

застосуванням завдатку тільки для забезпечення зобов'язань між громадянами

або з їх участю, а гарантією – тільки зобов'язаннями між організаціями

(юридичними особами). Проект ЦК не дає вичерпного переліку способів

забезпечення виконання зобов'язань, які, крім кодексу; можуть

встановлюватися й іншими законодавчими актами або самими сторонами у

конкретному договорі. Названі у проекті ЦК способи забезпечення виконання

зобов'язань поділяються на зобов'язально-правові (неустойка, порука,

гарантія, завдаток) і речово-правові (застава та утримання). Спільними для

усіх видів забезпечення зобов'язань є загальні положення про те, що

забезпечуватися може тільки дійсна вимога. Недійсність основного

зобов'язання (вимоги) спричинює недійсність зобов'язання, яке його

забезпечує. Недійсність же угоди щодо забезпечення зобов'язання не

спричинює недійсності цього (основного) зобов'язання. Угода щодо

встановлення способу забезпечення виконання зобов'язання має бути укладена

у письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недодержання

письмової форми спричинює недійсність угоди щодо встановлення способів

забезпечення виконання зобов'язання.

Неустойка. Серед зобов'язально-правових способів найпоширенішим

способом забезпечення виконання договорів, що застосовуються у

підприємницькій діяльності, € неустойка, яку іноді називають штрафом або

пенею. Відповідно до ч. 1 ст. 179 ЦК неустойкою (штрафом, пенею) визнається

визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити

кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання,

зокрема v разі прострочення. Так, за поставку товарів, які за своєю якістю

не відповідають стандартам або умовам договору (брак), виготовлювач

(постачальник) сплачує покупцеві штраф у розмірі 20 відсотків вартості цих

товарів.

За співвідношенням вимог про сплату неустойки і відшкодування збитків,

заподіяних порушенням договору, неустойка буває заліковою (коли збитки

відшкодовуються у частині, не покритій неустойкою), або штрафною (коли

збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойку), або виключною

(коли допускається стягнення тільки неустойки, але не збитків), або

альтернативною (коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або

неустойка; або збитки). За чинним ЦК (ст. 204) основним видом неустойки є

залікова неустойка, інші види неустойки можуть передбачатись законом або

договором. Так, у разі недопоставки товарів або поставки товарів неналежної

якості чи некомплектних покупець має право стягнути з постачальника

встановлену неустойку і, крім того, заподіяні такою поставкою збитки понад

суми неустойки (штрафна неустойка). За проектом ЦК (ст. 632) загальним стає

правило про штрафну неустойку, інші види неустойки можуть передбачатися

лише угодою сторін.

Порука. За договором поруки поручник зобов'язується перед кредитором

іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному

обсязі або в частині. Забезпечувальна суть поруки полягає в тому, що поряд

з основним договором (зобов'язанням), який зв'язує кредитора і боржника,

кредитор укладає додатковий договір з третьою особою – поручником, і

останній у разі відсутності грошей у боржника оплачує за нього борг. Порука

може бути оформлена як договір, що укладається між основним боржником і

поручником на користь третьої особи – кредитора з основного боргу. Поручник

відповідає в тому самому обсязі, як і боржник, зокрема відповідає за сплату

відсотків, відшкодування збитків, сплату неустойки, якщо інше не

передбачено договором поруки. Боржник і поручник. а так само особи, які

разом поручилися за боржника, відповідають перед кредитором солідарне, якщо

інше не встановлено договором поруки. Поручник, який виконав зобов'язання,

набуває усіх прав кредитора за цим зобов'язанням (статті 191—193 ЦК).

За проектом ЦК (статті 578 і 580) поручник зобов'язаний до задоволення

вимоги кредитора попередити про це боржника, а якщо проти поручника вчинено

позов – залучити боржника до участі у справі. Інакше боржник має право

висунути проти зворотної вимоги поручника заперечення, які він мав проти

кредитора. Поручник має право висувати проти вимоги кредитора заперечення»

які міг би надати боржник, якщо інше не випливає з договору поруки.

Поручник не втрачає права на ці заперечення навіть у тому разі, якщо

боржник від них відмовився або визнав свій борг. У свою чергу боржник, який

виконав забезпечене порукою зобов'язання, повинен негайно повідомити про це

поручника. Інакше поручник, який виконав зобов'язання, має право стягнути з

кредитора безпідставно одержане або висунути регресну вимогу до боржника. В

останньому випадку боржник має право стягнути з кредитора безпідставно

одержане.

Гарантія. У чинному ЦК гарантії присвячена ст. 196, хоч поняття

гарантії як способу забезпечення зобов'язань у ній не розкривається. Крім

того, на практиці гарантія не мала широкого застосування. Так, зокрема, під

гарантію (гарантійний лист) вищестоящого органу банк може надати своєму

клієнтові кредит. Гарантія відрізняється від поруки тим, що гарант несе

перед кредитором додаткову (субсидіарну) відповідальність, тобто

обмежується тими коштами, що їх бракує у боржника. Так, якщо гарант

зобов'язується перед банком, що надав кредит особі, відповідати за

виконання нею свого зобов'язання за кредитним договором, то банк має право

у претензійно-позовному порядку вимагати від гаранта сплати основної

заборгованості позичальника та сум відсоткової ставки за згаданий кредит

тільки у разі відсутності у боржника грошових коштів, необхідних для

належного виконання зобов'язання (п. 5.2 роз'яснення президії Вищого

арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів,

пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів" від 6 жовтня

1992 p.[9]). Інші риси гарантії і поруки подібні, адже правила статей 191 і

194 ЦК про поруку поширюються і на договір гарантії. Зокрема, як і порука,

гарантія припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. Вона

також припиняється, якщо кредитор протягом трьох місяців з дня настання

строку зобов'язання не пред'явить позову до гаранта. Якщо строк виконання

зобов'язання не зазначений або визначений моментом вимоги то за відсутності

Іншої угоди відповідальність гаранта припиняється після закінчення одного

року з дня укладення договору гарантії.

Детальніше регламентуються відносини щодо гарантії як способу

забезпечення виконання зобов'язань у проекті ЦК (статті 583 – 592). Проект

визначає гарантію як письмове зобов'язання банку, іншої кредитної установи,

страхової організації тощо (гаранта), яке видається на прохання іншої особи

(принципала), за яким гарант зобов'язується сплатити кредиторові принципала

(бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного зобов'язання грошову суму

після надання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. Гарантія набирає

сили з дня її видачі, якщо в ній не передбачено інше. І хоч гарантія

забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед

бенефіціаром (основного зобов'язання), зобов'язання гаранта перед

бенефіціаром є самостійним і незалежним від основного зобов'язання, на

забезпечення виконання якого видано гарантію, в тому числі у випадках, коли

в ній є посилання на цю обставину. Саме це зумовлює притаманні гарантії

такі ознаки, як безвідкличність, непередаваність прав за гарантією іншій

особі, особливі підстави припинення[10].

Одержавши вимоги бенефіціара, гарант повинен без зволікань повідомити

про це принципала і передати йому копії вимоги з усіма документами, що

стосуються вимоги. Гарант має розглянути вимогу бенефіціара з доданими до

неї документами у зазначений у гарантії строк, а в разі відсутності його –

у розумний строк і виявити розумну дбайливість, щоб установити, чи

відповідає ця вимога та додані до неї документи умовам гарантії. Гарант має

право відмовити бенефіціарові у задоволенні його вимоги, якщо вона або

додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо вони

подані гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант

повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його

вимогу. Якщо гарантові до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що

основне зобов'язання, забезпечене гарантією, повністю чи у відповідній

частині вже виконано або припинилося з інших підстав, або є недійсним, він

повинен негайно повідомити про це бенефіціара і принципала. Одержана

гарантом після такого повідомлення повторна вимога бенефіціара підлягає

Страницы: 1, 2, 3, 4