скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Контроль і ревізія операцій з основними засобами скачать рефераты

Контроль і ревізія операцій з основними засобами

25

Міністерство освіти і науки України

Міжгалузевий інститут управління

Кафедра обліку та аудиту

Контрольна робота

з “Державного фінансового контролю (ревізії)”

варіант № 7

Виконавець:

студентка 4-го курсу

групи БД - 101

Чуркіна Ольга Юріївна

______________

Київ - 2003р.

ПЛАН

1. Організація і завдання комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства 3

1.1.Організація проведення ревізії на підприємстві 3

1.2.Основні завдання ревізії 5

2. Контроль і ревізія операцій з основними

засобами. 7

2.1. Завдання і джерела ревізії основних засобів. 7

2.2.Ревізія дотримання умов збереження основних

засобів 8

2.3. Ревізія операцій по руху основних засобів. 10

2.4.Ревізія правильності нарахування амортизації і

зносу основних засобів. 14

2.5. Ревізія ремонту основних засобів. 19

3. Складання проміжного акту ревізії наявних грошей у підзвітних осіб. 21

Список використаної літератури 24

Організація і завдання комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ревізія є складовою частиною господарського контролю, одним з методів його здійснення. Назва цього методу походить від латинського слова revisio - “перегляд” або “знову оглядаю”. Згідно із Законом України “Про Державну контроль-ревізійну службу в Україні” ревізія - це метод документального контролю діяльності підприємства за дотриманням законодавства з фінансових питань; достовірності обліку та звітності; спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення коштів і матеріальних цінностей; попередження фінансових зловживань.

1.1.Організація проведення ревізії на підприємстві.

На підставі наказу керівника відомства про призначення ревізії ревізору видається посвідчення на відрядження.

Посвідчення на перевірку повинно містити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові, об'єкт чи мету перевірки, термін її проведення. Посвідченню при реєстрації в спеціальному журналі Держцінінспекції надається відповідний порядковий номер.

Службові особи контрольно-ревізійної служби зобов'язані пред'явити керівнику підприємства, що ревізується, розпорядження (наказ) на проведення ревізії, службове посвідчення і поставити свої підписи в журналі реєстрації перевірок підприємства.

Журнал реєстрації затверджено законодавством та передбачає наступне:

ведення журналу здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах;

журнал ведеться суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок;

у випадку наявності у суб'єктів підприємницької діяльності територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів в кожному з них ведеться окремий журнал;

журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством;

журнал прошивається суб'єктом підприємницької діяльності і завіряється печаткою та підписом директора або власника (для юридичних осіб), або лише підписом (для фізичних осіб) суб'єкта підприємницької діяльності;

представник контролюючого органу перед початком повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, і поставити свій підпис.

Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в Журналі є підставою для недопущення його керівником підприємства до проведення перевірки.

Після пред'явлення повноважень керівник ревізійної бригади відразу організовує проведення інвентаризації касової готівки, бланків суворого обліку та інших грошових документів.

Якщо з будь-якої причини касира немає на місці, то ревізор зобов'язаний опломбувати касу до появи касира та з'ясувати причини його відсутності. Результати інвентаризації касової готівки оформляються проміжним актом.

Після цього вирішуються організаційні питання з керівником підприємства, що ревізується: виділення приміщення для роботи бригади ревізорів, його обладнання (наявність столів, незгораючого сейфу, справність замків і можливість опломбування приміщення), побутові питання. Потім здіснюється знайомство з підприємством, технологічним процесом виробництва, встановлюються ділові зв'язкі з колективом підприємства, тобто ревізор інформує аппарат управління про мету контрольно-ревізійної роботи.

Обстеження підприємства, що ревізується, і його підрозділів проводиться разом з керівником, спеціалістами та головним бухгалтером. При цьому ревізор перевіряє, чи усунені керівництвом недолікі в роботі, відмічені попередньою ревізією. Тут же ревізор знайомиться з веденням обліку і звітності, фіксує існуючи у посадових та матеріально відповідальних осіб документи, складає їх опис. Це робиться з метою попередження можливої заміни і підробки документів. Матеріали обстеження використовуються для складання робочого плану або сітьового графіка ревізії.

На наступному етапі ревізор вивчає установчі документи підприємства. Потім відділ кадрів готує ревізорам список керівників та спеціалістів кожного структурного підрозділу і матеріально відповідальних осіб.

Після ознайомлення з підприємством ревізори уточнюють план ревізії, складають план проведення інвентаризації активів і доручають бухгалтерії підготувати необхідні облікові дані для порівняння з результатами інвентаризації.

На підставі плану інвентаризації керівник підприємства видає наказ на її проведення. Конкретні види запасів, що підлягають інвентаризації за місцями їх зберігання, визначаються ревізором, який виходить із конкретних завдань ревізії.

Якщо під час підготовки до ревізії або на її початку буде встановлено, що на підприємстві відсутній належний бухгалтерський облік, що робить неможливим якісне проведення ревізії, то ревізори подають керівництву контроль-ревізійного підрозділу доповідну записку, на підставі якої контрольно-ревізійна служба пред'являє письмові вимоги керівництву об'єкта контролю щодо приведення обліку у відповідність до чинного законодавства, із зазначенням конкретних строків виконання цієї роботи. У таких випадках ревізію слід почати після поновлення обліку. Ревізори не повинні поновлювати облік на підприємстві, яке ревізується, та проводити ревізію за поновленим ними ж обліком.

1.2.Основні завдання ревізії.

1) Як самостійного розділу науки про господарський контроль:

а) розробка та впровадження в практику ревізійної роботи наукових способів та прийомів ефективного виявлення господарських порушень, розкрадань та безгосподарності;

б) вивчення причин та умов, що породжують порушення, та шляхів їх попередження;

в) дослідження проблем підвищення ефективності проведення ревізії та скорочення витрат на ревізійну роботу.

2) Як практичної діяльності:

а) підвищення ефективності ревізії, що проводиться;

б) підвищення ефективності виробництва та забезпечення збереження майна;

в) попередження та ліквідація крадіжок та безгосподарності;

г) виявлення та усунення господарських порущень;

д) попередження порушень;

е) виявлення резервів виробництва;

є) здійснення державного контролю за витрачанням коштів та матеріальних ціностей і їх збереження;

ж) перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Залежно від того, у якого економічного суб'єкта проводиться ревізія, завдання можуть змінюватись.

При проведенні ревізії виконання бюджетів, перевірці стану роботи фінансових органів Державного казначейства в областях:

Дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових органів Державного казначейства;

Ревізія поточного рахунку і валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством;

Правильність витрачання коштів на утримання фінансових органів та органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядувння.

При проведенні ревізії в бюджетних установах:

Забезпечення керівництвом установи виконання чинних законодавчих актів та інших нормативних актів щодо фінансів та фінансової діяльності;

Правильність та обгрунтованість розрахунків кошторисних призначень, правильність і дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

При проведенні ревізії в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади:

Забезпечення виконання положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади України, в частині реалізації державної політики у сфері фінансів і контролю;

Законність і правильність утворення в міністерстві централізованих фондів, їх розміри та витрачання за цільовим призначенням, правильність спрямування та використання бюджетного фінансування, кредитних ресурсів та фінансової допомоги, отриманної за рішенням уряду чи Міністерства фінансів України;

Правильність розрахунків витрат на утримання апарату міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, дотримання чинних нормативних актів при витрачанні коштів на їх утримання

При проведенні ревізії на підприємствах і в організаціях державної та комунальної власності:

Дотримання чинних нормативних актів щодо цільового та ефективного витрачання коштів і матеріальних цінностей, забезпечення їх збереження, використання фінансових інвестицій, нематеріальних активів, цільового та ефективного використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, та встановлення фінансових можливостей до їх повернення, достовірності звітності та належного стану бухгалтерського обліку;

Правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форми власності шляхом приватизації, законності проведених операцій у сфері зовнішньо-економічної діяльності, повноти відрахувань коштів до галузевих державних фондів.

При проведенні ревізії в недержавному секторі економіки:

Завдання (мета) визначається органом, який доручив проведення ревізії (перевірки).

2. Контроль і ревізія операцій з основними засобами.

2.1. Завдання і джерела ревізії основних засобів.

Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального стану та раціональне використання є основним завданням колективу підприємства. Звідси в програмі проведення комплексної ревізії основним є завдання по перевірці операцій, пов'язаних із основними засобами.

Важливими завданнями комплексної ревізії є:

Дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів.

Законність та правильність операцій, пов'язаних із рухом основних засобів та їх документальним оформленням.

Правильність і своєчасність нарахування та включення у витрати виробництва амортизаційних витрат.

Правильність визначення і списання зносу по групах основних засобів.

Правильність проведення переоцінки основних засобів.

Правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів.

Перевірка своєчасності освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання і т.д.

Виявлення невикористовуваного обладнання, його стану, умов збереження.

Перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів.

Джерелами ревізії є:

Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) (№ОЗ-1).

Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. ОЗ-2).

Акт на списання основних засобів (№ ОЗ-3).

Акт на списання автотранспортних засобів (№ ОЗ-4).

Акт на установку, пуск, демонтаж будівельних механізмів (№ ОЗ-5).

Інвентарна картка обліку основних засобів (№ ОЗ-6).

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (№ ОЗ-7).

Картка обліку руху основних засобів (№ ОЗ-8).

Інвентарний список основних засобів (№ ОЗ-9).

Розрахунок зносу основних засобів (№ ОЗ-14).

Протокол інвентаризаційних комісій.

Інвентаризаційні опсиси та порівняльні відомості по інвентаризації.

Облікові регістри по рахунках 10, 11, 13, 40, 41, 42.

Головна книга.

Баланс (форма № 1).

Звіт про власний капітал (форма № 4).

2.2.Ревізія дотримання умов збереження основних засобів

Основним документом, що регулює бухгалтерський облік основних засобів, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, яким має керувтися ревізор при перевірці. Ревізор також має керуватися нормами податкового законодавства.

Ревізія основних засобів починається з перевірки отримання умов збереження. При наявності інформації (сигналів) про нестачу об'єктів основних засобів ревізору потрібно починати ревізію із раптової перевірки основних засобів за місцем їх знаходження. За відсутності такої інформації ревізору слід починати з перевірки наявності і стану інвентаризаційних карток в картотеці аналітичного обліку основних засобів та відповідності даних пооб'єктного аналітичного обліку основних засобів з даними синтетичного обліку.

Для цього ревізор зіставляє дані опису інвентарних карток основних засобів за класифікованими групами з наявними в картотеці інвентарними картками. За відсутності інвентарних карток необхідно:

Страницы: 1, 2, 3