скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства скачать рефераты

?Рв - зміна обсягу виробництва, %

Операційний ліверидж значною мірою залежить від частки постійних витрат у сукупних витратах підприємства. З її зростанням величина L збільшується і навпаки. Чим більша величина операційного ліверидж, тим чутливіша реакція прибутку на зміну обсягу виробництва і продажу продукції. Це можна показати на простому прикладі з двома варіантами структури витрат.

І ІІ

1. Виручка від продажу продукції, грн..

700 000

700 000

2 Змінні витрати на весь обсяг продукції, грн.

350 000

250 000

3. Постійні витрати, грн.

250 000

350 000

Маржинальний прибуток:

І варіант - 700 000 - 350 000 = 350 000 грн.

ІІ варіант - 700 000 - 250 000 = 450 000 грн.

Прибуток у двох варіантах однаковий - П = 700 000 - 600 000 = 100 000

Операційний ліверидж:

І варіант - 350 000 / 100 000 = 3.5

ІІ варіант - 450 000 / 100 000 = 4.5

При збільшенні обсягу виробництва на 10% у І варіанті прибуток зростає на 35% (10*3.5), у другому - на 45% (10*4.5)

На відміну від прибутку, що показує абсолютний ефект діяльності, існує відносний показник ефективності роботи підприємства - рентабельність. У загальному виді він обчислюється як відношення прибутку до витрат і виражається у відсотках.

Рентабельність виробництва (рентабельність виробничих фондів) - РВ, розраховується по формулі:

,

де,

П - загальний (валовий) прибуток за рік (чи інший період)

ОВФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів;

НОЗ - середньорічний залишок нормованих оборотних коштів.

Рентабельність використання активів визначають як частку від ділення балансового прибутку на суму середньорічної вартості власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу визначають як частку від ділення прибутку на суму середньорічної вартості власного капіталу.

Рентабельність операційної діяльності визначають як частку від ділення прибутку від операційної діяльності на повну собівартість проданих оборотних активів підприємства.

Прибуток і рентабельність не характеризують повною мірою фінансовий стан підприємства та ефективність використання його ресурсного потенціалу. Ефективність роботи підприємства також залежить від визначених фінансових пропорцій, що аналізуються за даними бухгалтерського балансу.

Співвідношення між окремими елементами активів і пасивів балансу використовуються для оцінки і діагностики фінансового стану підприємства.

3. Шляхи підвищення ефективності використання економічних ресурсів на підприємстві ЖКГ

Підвищення ефективності використання економічних ресурсів (а насамперед це фінансові ресурси) на підприємстві житлово-комунальної сфери можна досягти завдяки використанню планування.

План формування та використання економічних ресурсів складається як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною економічною діяльністю.

Нині, коли підприємству надано самостійність у плануванні, вони можуть не складати фінансового плану або складати його в будь-якій довільній формі, що її вони вважають для себе найбільш прийнятною.

Враховуючи зміни в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, які відбуваються з введенням національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, можуть бути запропоновані такі форми і зміст поточного фінансового плану (табл. 5.4.1).

Табл. 5.4.1

План доходів і витрат грошових коштів ДПЖКГ „Славутичсервіс” на 2006рік

Статті доходів і витрат

Рядок

Сума (тис. грн.)

Статті доходів і витрат

Рядок

Сума (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

І Надходження

ІІ Витрати

А. Від основної діяльності

А. За основної діяльності

1. Доходи від реалізації продукції

1

3300

1. Витрати на реалізовані товари

17

316.8

2. Інші операційні доходи

2

312.4

2. Адміністративні витрати

18

95.7

3. Витрати на збут

19

4. Інші операційні витрати

20

Підсумок по розділу А

3

3612.4

Підсумок по розділу А

21

412.7

Б. Від фінансових операцій

Б. За фінансовими операціями

1. Доходи від участі в капіталі

4

1. Витрати від участі в капіталі

22

1

2

3

4

5

6

2. Дивіденди і проценти одержані

5

2. Проценти за користування кредитами

23

3. Доходи від інших фінансових операцій

6

3. Інші фінансові витрати

24

Підсумок по розділу Б

7

Підсумок по розділу Б

25

В. Від іншої діяльності

В. Від іншої діяльності

1. Доходи від реалізації фінансових інвестицій

8

1. Витрати за реалізованими фінансовими інвестиціями

26

2. Доходи від реалізації необоротних активів

9

2. Витрати за реалізованими необоротними активами

27

3. Доходи від реалізації майнових комплексів

10

Витрати за реалізованими майновими комплексами

28

4. Інші доходи від звичайної діяльності

11

Підсумок по розділу В

12

Підсумок по розділу В

29

Г. Від надзвичайних подій

Г. За надзвичайними подіями

1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій

13

1. Витрати від стихійного лиха

30

2. Інші надзвичайні доходи

14

2. Витрати від техногенних аварій

31

3. Інші надзвичайні витрати

32

Підсумок по розділу Г

15

Підсумок по розділу Г

33

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ

16

ВСЬОГО ВИТРАТ

34

Фінансовий результат (ряд.37 - ряд.36)

35

2239.79

ІІІ Податок на прибуток

36

959.91

Результат від діяльності (ряд.3 - ряд. 21)

37

3199.7

Результат від фінансових операцій (ряд.7 - ряд. 25)

38

Результат від іншої звичайної діяльності (ряд.12 - ряд.29)

39

Результат від надзвичайних подій (ряд.15 - ряд.33)

40

Поточний фінансовий план складається на рік з розбивкою по кварталам, оскільки протягом року потреба в грошових коштах значно змінюється і може статися нестача або надлишок фінансових ресурсів.

Розбивка річного фінансового плану на більш короткі проміжки часу дає змогу відстежувати виникнення вхідних і вихідних грошових потоків, визначити потребу в залученні коштів.

Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників доходної, а потім витратної його частин.

Підприємства, які не складають бізнес-плану, виручку від реалізації визначають методом прямого розрахунку, виходячи із запланованого обсягу асортименту виробів, або з допомогою укрупненого методу. Підприємства, які працюють з бізнес-планом, виручку від реалізації відображають у „Прогнозі обсягів реалізації”.

У процесі складання плану доходів та витрат необхідно перевірити взаємо узгодженість запланованих сум витрат та відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженням коштів, передбачених у першому розділі плану доходів та витрат. Витрати на реалізацію продукції, передбачені в другому розділі плану доходів та витрат, повинні покриватися з виручки від реалізації продукції та послуг ( за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного збору).

Якщо виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податків) виявляється меншою за витрати на реалізовану продукцію, тоді прибуток у першому розділі буде відсутній. У другому розділі з'являться збитки в сумі перевищення витрат над виручкою.

Після визначення всіх статей плану доходів та витрат та підведення підсумку в кожному розділі перевіряють рівень їхньої збалансованості. Для цього підсумки першого розділу порівнюють з підсумками другого розділу плану доходів та витрат. Сальдо всіх надходжень і всіх витрат характеризують фінансовий результат діяльності підприємства. Якщо має місце негативний фінансовий результат (збиток), необхідно переглянути витрати в бік зменшення або відшукати додаткові резерви доходів та надходження коштів.

Таким чином у процесі фінансового планування здійснюється конкретна ув'язка кожного виду витрат з джерелом фінансування.

Поточний фінансовий план можна розробляти на підставі річного плану руху грошових коштів за видами діяльності з розбивкою по кварталах. За допомогою такої форми плану підприємство може перевірити реальність джерел надходження грошових коштів і обґрунтованість їхнього витрачання за видами діяльності.

Висновок

Результати діяльності підприємства житлово-комунального господарства різноманітні і включають поряд з виробничими й економічними (фінансовими) підсумками досягнення в області технічного і соціального розвитку. Порівняння ресурсного потенціалу і результатів господарської діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства ЖКГ.

В умовах ринкової економіки основною метою діяльності будь-якого підприємства є досягнення максимального прибутку. Всі інші цілі підлеглі цій головній задачі, оскільки прибуток є основою і джерелом засобів для подальшого росту інших показників.

Оскільки економічний результат виробництва в загальному виді визначається різницею доходу від продажу продукції (робіт, послуг) і витрат ресурсів на їхнє виробництво і реалізацію, важко переоцінити важливість аналізу витрат ресурсів і управління ними на підприємстві.

Управління ресурсами - засіб досягнення підприємством високого економічного результату. Воно не зводиться тільки до зниження ресурсоємності , але поширюється на всі елементи управління.

В умовах, коли спад виробництва в Україні досяг критичної риси і поставив цілі галузі буквально на грань виживання, три чверті підприємств житлово-комунального господарства не мають прибутку, цього основного джерела розвитку. Більшість керівників і фахівців усвідомили нарешті, що тільки грамотне відношення до ресурсів на всіх етапах виробничого процесу дозволить виправити положення. До цього рішення підштовхує і систематичний ріст цін і тарифів на усі види ресурсів. Практично на кожнім підприємстві ЖКГ маються резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домогтися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності.

За останні роки вітчизняні наука і практика управління ресурсами просунулися вперед, використовуючи досягнення економічно розвитих країн з ринковою економікою і вже забувається досвід роботи передових підприємств у доперебудовний період.

Реорганізовані і знову створені фірми приділяють основну увагу бухгалтерському обліку і фінансовому аналізу. Це, безумовно, важливо, але явно недостатньо для ефективної роботи в ринковій економіці, альтернативи якої, на мою думку, немає.

Використана література

1. Задоя А.О., Ткаченко І.П. “Структура та функції сучасного фінансового ринку”// Фінанси України №5,1999.

2. Павлюк К.В. “ Фінансові ресурси держави. Монографія.”, - Київ: Ніос, 1998.

3. Паламарчук В.О. “Фінансові підвалини держави”// Фінанси України №2,1999

4. Економіка підприємства: Підручник / За редакцією проф. С.Ф.Покропивного.-К.: У "Хвиля-Прес", 1995.

5. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник./ За редакцією М.Г.Грещака - К.:КНЕУ, 2001.

6. Руденко А. І. Стратегічне планування на підприємстві. КФ КІЕУ. Сімферополь, 1997.

7. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства - М.: Знание, 1991г.

8. Этимологический словарь русского языка. / Ред. Шаинского Н.М.. - М., 1994 г.

9. Словарь иностранных слов. / Ред. Васюкова. - М., 1972 г.

10. Словарь русского языка. / Ред. Ожегова С.И. - М., 1984г.

11. Большая Советская Энциклопедия. / Ред. Введенский Б.А. т.34

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4