скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Управління оперативним (фінансовим) лізингом на підприємстві житлово-комунального господарства скачать рефераты

У практиці лізингових фірм застосовуються операції з додатковими послугами (лізинг - повне обслуговування) при оренді складного обладнання. Цей вид лізингу характеризується виконанням постачання і наданням додаткових послуг як додаток до чисто фінансового аспекту традиційного лізингу (постачання певних видів сировини, відрядження спеціалістів для безпосередньої участі в управління виробничим процесом та інші необхідні послуги).

Якщо орендодавець і орендар укладають загальну угоду, яка передбачає право орендаря доповнювати список обладнання без підписання нових контрактів, така угода називається генеральним лізингом.

1.2. Укладання лізингового договору.

Основу лізингової угоди складають:

· об'єкт угоди;

· суб'єкти угоди (сторони лізингового договору);

· термін лізингового договору ;

· лізингові платежі;

· послуги, надані по лізингу.

Об'єкти лізингу. Об'єктом лізингової угоди може бути будь-який вид матеріальних цінностей, якщо він не знищується у виробничому циклі. По природі арендуємого об'єкта розрізняють лізинг рухомого і нерухомого майна.

Суб'єкти лізингу. Суб'єктами лізингової угоди є сторони, що мають безпосереднє відношення до об'єкта угоди. При цьому їх можна підрозділити на прямих і непрямих. До прямих учасників лізингової угоди відносяться:

лізингові фірми чи компанії (лізингодателі чи орендодавці);

виробничі (промислові і сільськогосподарські), торгові і транспортні підприємства і населення (лізингоотримувачи чи орендарі);

постачальники об'єктів угоди - виробничі (промислові) і торгові компанії.

Непрямими учасниками лізингової угоди є:

· комерційні й інвестиційні банки, що кредитують лізингодателя і виступають гарантами угод;

· страхові компанії;

· брокерські й інші посередницькі фірми.

Лізинговими називають усі фірми, що здійснюють орендні відношення незалежно від виду оренди (короткострокова, середньострокова чи довгострокова). По характері своєї діяльності вони підрозділяються на вузькоспеціалізовані й універсальні. При визначенні терміну лізингового договору лізингодатель і лізингоотримувач враховують наступні моменти: термін служби устаткування, обумовлений його техніко- економічними даними. Термін договору може обмежуватися законодавчо. Наприклад, в Австрії встановлена нижня межа на рівні 40%, а верхня - 90 % від терміну, прийнятого для нарахування амортизації. Період амортизації устаткування встановлюється урядовими органами.

При фінансовому лізингу термін договору зазвичай збігається з періодом амортизації.

Цикл появи більш продуктивного чи дешевого аналога угоди. Враховувати цей фактор особливо важливо в галузях, що здійснюють оновлення продукції, що випускається, у короткий термін. динаміку інфляційних процесів. Для лізингодателя невигідно укладати договір при швидкоплинній інфляції на тривалий термін з фіксованими орендними платежами, і навпаки, при тенденції цін до зниження лізингодатель прагне до встановлення більш тривалого терміну угоди. Конъюктуру ринку позичкових капіталів і тенденції його розвитку. По-скільку лізингові компанії широко користаються банківським кредитом, то рівень процентних ставок по довгострокових кредитах, що є основою лізингового відсотка, безпосередньо впливає на тривалість лізингової угоди.

Вартість лізингу. У проекті лізингових операцій найбільш складним моментом є визначення суми лізингових (орендних) платежів. При короткостроковій і середньостроковій оренді сума орендних виплат значною мірою визначається кон'юнктурою ринку орендованих товарів. При довгостроковій оренді (лізингу) в основу розрахунку лізингових платежів закладуються методично обґрунтовані розрахунки, що зв'язано зі значною вартістю об'єкта угоди і тривалим терміном лізингового контракту. Багато економістів у цьому зв'язку відзначають, що, незважаючи на наявні подібності між лізингом і кредитуванням, розробка умов лізингу і документальне оформлення його є більш складною справою і вимагає спеціальної підготовки і досвіду.

До складу будь-якого лізингового платежу входять наступні основні елементи:

· амортизація;

· плата за ресурси, залучені лізингодателем для здійснення угоди;

· лізингова маржа, що включає доход лізингодателя за послуги, що надаються їм;

· ризикова премія, величина якої залежить від рівня різних ризиків, що несе лизингодатель.

Послуги, надані по лізингу. Лізинг характеризується великою розмаїтістю послуг, що можуть бути надані лізингоотримувачу. Усі види цих послуг можна умовно розділити на дві групи. Технічні послуги, зв'язані з організацією транспортування об'екту лізингу до місця його використання клієнтом: монтажем і зданого в лізинг устаткування: технічним обслуговуванням і поточним ремонтом устаткування (особливо у випадку складного новітнього устаткування). Консультаційні послуги - послуги з питань оподатковування оформлення угоди й ін.

Порядок укладання лізингового контракту. Більшість лізингових компаній починають переговори з потенційними клієнтами з прохання надати їм бізнес-план проекту, для здійснення якого потрібно лізингуєме устаткування. Саме на етапі оцінки бізнес-плану лізингові компанії відсівають більшість проектів. Співвідношення прийнятих лізинговими компаніями звертань, розглянутих проектів і реалізованих контрактів може співвідноситися як 100:50:5. Більшість відхилених проектів залишаються без розгляду багато в чому через відсутність правильно підготовленого бізнес-плану. У будь-якому випадку можна сказати, що невдало пройшовши один раз процедуру укладання лізингової угоди й одержавши від лізингової компанії відмовлення, починаючий лізингоотримувач стає набагато більш підготовленим до наступних переговорів з іншою лізинговою компанією. У деяких випадках, коли менеджери лізингової компанії бачать очевидно вигідний проект, вони можуть допомогти потенційному лізингоотримувачу скласти докладний бізнес-план цього проекту. У цьому випадку процес переговорів лізингодателя з лізингоотримувачем включає елементи консультування останнього з питань поліпшення фінансових показників проекту, що пропонується, оптимізації оподатковування і т.д. Вимоги, пропоновані лізинговими компаніями до змісту бізнес- плану, як правило, розрізняються лише незначно. Нижче наведена структура типового бізнес-плану:

1.Резюме (короткі висновки).

2.Поточна діяльність підприємства: Напрямок діяльності і отримані результати на ринку; Конкурентні позиції; Керівництво, власність, структура керування фірмою; Поточні фінансові результати; Опис продукції і її застосування; Схеми роботи з постачальником і споживачем продукції; Як підприємство має намір розвиватися; Відмінність даного підприємства від інших компаній;

3. Продукти і послуги по проекту: Опис товарів і послуг, що пропонуються у проекті; Ступінь готовності товарів і послуг до виходу на ринок;

4.План маркетингу: Розміри ринку і тенденції його зміни; Склад вашої постійної клієнтури; Конкуренти (їх сильні і слабкі сторони, розподіл ринку між ними); Ваші конкретні переваги і недоліки; Схема поширення товарів; Ціноутворення; Реклама; Методи стимулювання продажів; Формування суспільної думки про фірму і товари; Прогноз обсягів продажів;

5.План виробництва: Виробничі приміщення; Устаткування (ціна, постачальник, графік введення і т.д.); Постачальники матеріалів і комплектуючих (їхня репутація, досвід роботи з ними); чи Передбачається виробнича кооперація (репутація цих фірм, досвід роботи з ними); Обсяги виробництва; Схема виробничих потоків; Контроль якості; Чи передбачена система охорони навколишнього середовища й утилізація відходів;

6.Організаційний план: Організаційна схема підприємства; Система підбора, розміщення і використання кадрів;

7.Оцінка ризиків: Перелік можливих ризиків із вказівкою імовірності їхнього виникнення й очікуваного збитку від цього; Шляхи мінімізації ризиків;

8.Фінансовий план: Коментарі до фінансового плану; План доходів і витрат (з коментарями); Прогноз обсягів реалізації (з коментарями); Прогноз витрат виробництва і обертання (з коментарями); Прогноз руху коштів ; Аналіз стійкості фінансового положення.

Загальний розмір бізнес-плану не повинний, як правило, перевищувати 20 сторінок. Як додатки до бізнес-плану, більшість лізингових компаній просить надати: 1. Технічні дані по продукції. 2. Копії платіжних документів. 3. Ліцензії. 4. Копії контрактів на придбання устаткування, копії договорів на закупівлю сировини і реалізацію готової продукції (або договори про наміри), копію договору оренди. 5. Кредитні договори, договори застави і страхування майна. 6. Фотографії і зразки продукції.

2. Аналіз ефективності управління лізингом на підприємстві житлово-комунального господарства.

2.1 Економічна характеристика підприємства.

Сьогодні юридично „Київводоканал” має статус державного комунального об'єднання.

„Київводоканал” є основною організацією, що забезпечує водопостачання і водовідведення в Києві. Київміськдержадміністрація уповноважила КВК на здійснення управління, регулювання та контролю підключення юридичних і фізичних осіб до міської системи водопостачання і каналізації, а також на ведення розрахункової діяльності на основі затверджених тарифів.

До 2006 р. організаційна структура ДКО „Київводоканал” включала 17 структурних підрозділів, кожне з яких мало певний ступінь самостійності:

Управління ДКО „Київводоканал”:

- підрозділ, що здійснює загальне управління об'єднанням.

Шість виробничих підрозділів:

· Дніпровська водопровідна станція,

· Деснянська водопровідна станція,

· Підприємство по експлуатації артезіанських свердловин і насосних станцій,

· Підприємство по експлуатації водопровідних мереж,

· Підприємство по експлуатації каналізаційних мереж,

· Бортницька станція аерації.

Чотири підрозділи лінійного управління:

· Комерційний центр,

· Дирекція з питань будівництва,

· Розрахунковий департамент "Водозбут",

· Інспекція "Еколог".

Підприємство, що функціонує на основі прибутку:

· Санаторій/Готель.

Самостійні підрозділи:

· Ремонтно-будівельне управління 1,

· Ремонтно-будівельне управління 2,

· Ремонтно-будівельне управління 3,

· Ремонтно-будівельне управління 4,

· Техводсервис (Завод по розливу води).

Самостійний підрозділ, частково у власності КВК:

· ВАТ "Інжиніринг"

У 2005 році в міську водопровідну мережу Києва було подано 492,7 млн. м3 води при добовій подачі близько 1,35 млн. м3.

Обсяг споживання води за 2005 рік усіма споживачами становив 395,2 млн. м3, у тому числі населенням - 330,9 млн. м3, на комунально-побутові потреби підприємств і організацій - 41,7 млн. м3, на промислові потреби - 22,6 млн. м3. У 2005 році фактичний добовий обсяг споживання води населенням становив у середньому 343 л/добу на душу населення.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість споживачів за послуги водопостачання і водовідведення становить:

на 01.01.2005 на 01.01.2006

Всього 252,4 млн. грн. 161,4 млн. грн

у тому числі:

1. Населення (не враховуючи пільги

і субсидії) 134,2 112,4

2. Пільги (крім ЧАЕС) 43,9 -0,2

3. Пільги ЧАЕС 4,0 0,1

4. Субсидії 18,6 -0,1

5. Інші споживачі

у т.ч.: 19,4 12,8

- державний бюджет 6,6 4,0

- місцевий бюджет 3,5 -0,5

6. у т.ч. 10 найбільших боржників -

промислові підприємства: 32,3 45,7

- ДАХК "Артем" 5,1 6,5

- ВАТ "Київхімволокно" 4,3 5,4

- Завод художнього скла 1,9 2,1

- КиАЗ "Авіант" 2,4 2,0

- ВАТ "Київський мотозавод" 0,7 1,6

- Завод "Більшовик" 1,3 1,4

- ДШК "Дарна" 1,3 1,4

- ВАТ Завод "Маяк" 0,9 1,0

- ВАТ "Завод автоматики" 0,8 0,9

- ДП Завод "Генератор" 1,1 0,9

Обсяг дебіторської заборгованості за 2005р. зменшився на 91 млн. грн.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість становить:

на 01.01.2005 на 01.01.2006

Всього 235,4 млн. грн 94,4 млн. грн.

в т.ч. перед:

1. АТ "Київенерго” 162,9 -3,8

2. Бюджетні і позабюджетні платежі 15,9 44,2

3. Інші 56,6 54,0

У 2005 р. середня чисельність штатних працівників КВК становила 5 956 чоловік. Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.

Позови

З метою виплати недоїмок і забезпечення оплати підприємствами, установами та організаціями послуг водопостачання і каналізації, розпочинаються судові процеси за позовами. У 2005 р. було оформлено 706 претензій на суму 51 млн. грн.; на розгляд арбітражного суду передані позовні справи боржників на суму 9,5 млн. грн. За позовами отримано 6,1 млн. грн.

Податки

Загальна сума податків становила: у 1999 р. - 26,2 млн. грн.; у 2005 р. - 67,8 млн. грн.

Витрати

Всі отримані від споживачів кошти були використані „Київ водоканалом” на забезпечення експлуатації і технічного обслуговування систем водопостачання і водовідведення.

У 2005 р. на проведення капітальних і поточних ремонтів водопровідно-каналізаційного господарства було витрачено 38 650 000 грн. Ми провели реконструкцію 12 500 м водопровідних мереж і 1 694 м каналізаційних колекторів.

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №2360 від 29.12.2005р. затверджено Програму капіталовкладень ДКО „Київводоканал” на 2005 рік у сумі 48 502,5 тис. грн..

2.2 Аналіз ефективності  оперативного  лізингу.

Оперативна оренда обладнання на сьогоднішній день є досить розповсюдженою господарською операцією. Так на прикладі ДКО „Київводоканал” розглянемо в чому ж є переваги оперативної оренди у порівнянні з придбанням основних засобів за допомогою банківського кредиту.

Оперативна оренда обладання для очистики стічних вод являє собою господарську операцію, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами за плату з обов'язковим їхнім поверненням після закінчення терміну дії договору.

Передача і повернення орендованого обладнання оформляється актами приймання-передачі, на підставі яких орендоване обладнання у бухгалтерському обліку зараховується орендарем на позабалансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" по вартості, зазначеній в договорі оренди.

У терміни, визначені договорами оренди, орендар виплачує орендодавцям плату за користування орендованим обладнанням (орендну плату). Суми ПДВ, що входять до складу орендної плати, орендар при наявності податкових накладних орендодавців має право включити в податковий кредит.

Страницы: 1, 2, 3, 4