скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Система оподаткування господарської діяльності підприємства скачать рефераты

Платники податку, які не подали або несвоєчасно подали до податкового органу податкову декларацію про прибуток, розрахунок податку на прибуток, платіжні доручення щодо перерахування податку до бюджету, сплачують штраф у розмірі 10% від суми нарахованого податку за кожний випадок порушення.

Якщо має місце приховування або заниження сум податку на прибуток, платник сплачує:

- суму донарахованого податку,

- штраф у розмірі 30% від донарахованої суми податку,

- пеню, обчислену, виходячи зі 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нараховану на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.

Оподаткування дивідендів. Як уже зазначалось вище, Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачене оподаткування дивідендів. На рис. 1.4 зображено, схему оподаткування дивідендів. Її аналіз і аналіз відповідних положень Закону дають змогу дійти таких висновків:

1. платником податку на дивіденди в бюджет є акціонерне підприємство (емітент корпоративних прав);

2. джерелом сплати податку на дивіденди є частина прибутку, яка спрямовується на їх виплату. Отже, на суму вказаного податку зменшується сума дивідендів, які отримають власники корпоративних прав (юридичні та фізичні особи);

3. виплата дивідендів нерезидентам, а також у вигляді акцій звільняє емітента корпоративних прав відсплати податку на дивіденди;

4. підприємству-емітенту відшкодовується сума сплаченого податку на дивіденди через відповідне зменшення нарахованого податку на прибуток;

5. отримані юридичними особами дивіденди не враховуються за визначення їхнього оподатковуваного прибутку.

1.3. Плата за землю

Плату за землю введено з метою формування ресурсів для фінансування:

- заходів з раціонального використання й охорони землі, підвищення родючості грунтів;

- відшкодування власникам землі і землекористувачам витрат, які пов'язані з веденням господарства на землях гіршої якості;

- розвитку інфраструктури населених пунктів.

Плата за землю надходить на рахунок місцевих бюджетів. Структурно-логічну схему податку на землю зображено на рис. 1.5.

Порядок обчислення і сплати податку на землю регулюється Законом України «Про плату за землю» від 19.06.1996 р. та подальшими доповненнями до нього.

Плата за землю стягується у вигляді земельного податку або орендної плати і встановлюється залежно від грошової оцінки землі. Власники землі сплачують земельний податок. За земельні ділянки, передані в оренду, стягується орендна плата.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, що перебуває у власності або користуванні (у тім числі й на умовах оренди). Платниками є власники землі та землекористувачі (в тому числі орендарі).

Стягуючи плату за землю, дотримуються такого розмежування: землі сільськогосподарського призначення (придатні для сільськогосподарського виробництва або призначені для цієї мети); землі населених пунктів (у межах населених пунктів, установлених законодавством).

Плата за землю сільськогосподарського призначення. Ставки земельного податку встановлено з одного гектара сільськогосподарських угідь у відсотках від грошової оцінки цих угідь.

Плата за землі населених пунктів. Ставки земельного податку встановлено в розмірі 1% від грошової оцінки землі. Якщо грошової оцінки земельних ділянок не проведено, то використовуються середні ставки земельного податку (за 1 м2). Ці ставки диференційовано залежно від кількості населення в населеному пункті: вони збільшуються зі збільшенням його кількості.

Передбачене також застосування підвищувальних коефіцієнтів до встановлених ставок у населених пунктах курортних зон Чорноморського узбережжя, гірських і пригірських районах Карпат, в інших рекреаційних районах.

Місцеві ради можуть диференціювати й затверджувати ставки (виходячи із середніх ставок) податку залежно від місцезнаходження земельної ділянки на території населеного пункту та її функціонального використання.

З 1 липня 1997 року ставки податку на землю було підвищено в 1,81 раза проти ставок, передбачених Законом «Про плату за землю».

Джерела і порядок сплати земельного податку. Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку щорічно за станом на 1 січня і до 1 лютого надають відповідні дані податковій адміністрації. Податок нараховується з дня виникнення права власності або права користування землею.

Щодо знову відведених земельних ділянок розрахунки податку здійснюються протягом місяця з дня виникнення права власності або користування ділянкою.

Якщо земельна ділянка, що на ній розміщено будівлю, перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб, земельний податок нараховується кожному з них, пропорційно до частки його власності на будівлю.

Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою учасників договору оренди - орендодавця (власника) та орендаря.

Суб'єкти підприємницької діяльності сплачують земельний податок за рахунок собівартості. Одночасно земельний податок включається до складу валових витрат. Отже, він зменшує суму оподаткованого прибутку, а відтак і податку на прибуток.

За несвоєчасну сплату земельного податку стягується пеня в розмірі 0,3% суми заборгованості за кожний день несплати. Розмір пені за несвоєчасне внесення орендної плати передбачається в договорі оренди: однак вона не повинна перевищувати розміру пені за несвоєчасну сплату податку на землю.

1.4. Податок на нерухомість

У Законі України «Про систему оподаткування» передбачений податок на нерухоме майно суб'єктів господарювання. Законодавчих актів щодо вказаного податку поки що не прийнято.

Мета введення названого податку - забезпечити збалансування доходів і витрат бюджету держави та сприяти підвищенню ефективності використання нерухомості суб'єктами господарювання. Було підготовано кілька варіантів закону стосовно цього податку. Останній його варіант, опрацьований 1997 року, передбачав, що об'єктом оподаткування є земля, а також постійні будівлі і споруди, що конструктивно й технологічно зв'язані з землею, на якій їх розміщено.

Структурно-логічну схему названого варіанта проекту Закону «Про податок на нерухоме майно (нерухомість)» подано на рис. 1.6.

Передбачалось, що податок на нерухомість (згідно зі згаданим вище проектом закону) має бути загальнодержавним податком і є різновидом податку на майно.

У підготовленому проекті Закону «Про місцеві податки і збори» також передбачений податок на нерухоме майно. Тобто названий податок віднесено до місцевих.

Податок на нерухомість складається з суми податків на землю, будівлі і споруди. Нерухомість - це земля і постійно розміщені на ній будівлі та споруди. Будівлі - це житлові будинки, офіси, гаражі, дачі. Споруди - це об'єкти, які підпадають під визначення першої групи основних фондів, за винятком будівель. Якщо об'єкт, який належить до основних фондів першої групи, використовується одночасно як споруда та як будівля, платник податку має звернутися до податкової адміністрації із заявою про розмежування напрямів використання такого об'єкта з метою окремого визначення податкових баз і строків оподаткування.

Слід звернути увагу на те, що в розглянутому варіанті податку на нерухомість передбачалось для розрахунків бази оподаткування застосовувати індексацію бази оподаткування на рівень інфляції. Така індексація можлива, коли рівень інфляції, розрахований на базі податкового року, дорівнює або перевищує 110%.Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Таблиця 2.1

Статутний капітал та його власники на 01.01.2001 роздрібного торгівельного підприємства ТОВ “Лілея”

Власники підприємства

Статутний капітал

сума, грн

питома вага, %

Юридичні особи

24000

60

Фізичні особи

16000

40

Державна частина

-

-

Разом

40000

100,0

Таблиця 2.2

Предмет діяльності в 2000 р. роздрібно-торгівельного підприємства ТОВ “Лілея”

За статутом

Фактично

Має право займатись торгівлею:

Здійснюється

а) тютюнових виробів

повністю

б) продуктів харчування

повністю

в) алкогольних виробів

повністю

Таблиця 2.3

Характеристика доходів ТОВ “Лілея” у 2000 році

Види доходів

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Чистий доход (виручка) від реалізації

125

100

Інші операційні доходи

-

-

Доход від участі в капіталі

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

Інші доходи

-

-

Надзвичайні доходи

-

-

Разом

125

100

Таблиця 2.4

Система оподаткування ТОВ “Лілея”

Види податків

Нараховано податків

сума, грн.

питома вага, %

Податок на додану вартість

25000

87,4

Податок на прибуток

3600

12,6

Разом

28600

100

Розділ 3. Система оподаткувнаня господарської діяльності

3.1. Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ІІДВ) посідає особливе місце серед джерел формування державного бюджету. Адже механізм сплати ПДВ передбачає, що цей податок включається в усі види цін: у державні регульовані (фіксовані) та ринкові (вільні) ціни товарів, робіт, послуг. Це означає, що реалізація всієї продукції відбувається за цінами й тарифами, збільшеними на суму ПДВ.

Основним принципом дії ПДВ виступає акумуляційний ефект у вигляді концентрації коштів у державному бюджеті. Водночас негативним впливом ПДВ є дестимулювання виробництва та уповільнення товарного обігу через недосконале визначення бази оподаткування. Власне, під доданою вартістю законодавці вводять категорію додаткової вартості, що, на думку багатьох фахівців, лише погіршує стан справ в економіці.

За подальшого ознайомлення з питанням про податок на додану вартість треба звернути увагу на докорінні відмінності, що відбуваються в чинному законодавстві. Зокрема, Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. містить 11 статей, якими визначені категорії платників податку на додану вартість, об'єкти, база і ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних експортних та імпортних операцій, порядок спеціальної реєстрації платників, податковий кредит і податкові зобов'язання. Особливостями даного закону є:

1. визначення категорії платників - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб у разі, коли обсягоподатковуваних операцій, що їх здійснює певна особа з продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців, перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 грн.);

2. запровадження спеціальної реєстрації платників ПДВ у державній адміністрації за місцем знаходження з метою одержання свідоцтва і права на нарахування податку та складання податкової накладної за продажу товарів, робіт, послуг незалежно від їх походження;

3. запровадження єдиного порядку розрахунку і сплати ПДВ для всіх категорій, незалежно від того, в якій валюті здійснюються розрахунки. Для розрахунку податку встановлено дві ставки - 20% і нульову.

Підприємцеві є резон добре знати об'єкт оподаткування та неоподатковувані операції. Так, згідно з чинним законодавством, об'єктом оподаткування є операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг); із ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг); з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України.

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається, виходячи з їхньої договірної (контрактної) вартості, встановленої за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів (робіт, послуг). Останнє означає, що для визначення величини ПДВ слід користуватися двома формулами:

І.

ІІ.

де х - база оподаткування.

Перша формула застосовується тоді, коли ПДВ обчислюється і сплачується вперше. Якщо під час виготовлення продукції використовувалися покупні вузли, деталі, матеріали за цінами з додатковим нарахуванням ПДВ, то розрахунки ПДВ здійснюються за другою формулою, що визначає величину ПДВ з урахуванням вхідного ПДВ.

Певні труднощі викликає питання про дату виникнення податкових зобов'язань. Зокрема, передбачено, що датою виникнення податкових зобов'язань із продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, що випадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше. Це може бути:

· дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажеві, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

· дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата отримання документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Страницы: 1, 2, 3, 4