скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Розробка та використання механізму факторингових операцій скачать рефераты

1.4. Оподаткування операцій факторингу

Згідно закону України "Про банки і банківську діяльність" банки мають право здійснювати придбання права вимоги на виконання зобов'язань в грошовій формі за поставлені товари або надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів (факторинг).

Законом України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" операція факторингу віднесена до фінансових послуг.

Законом України "Про податок на додану вартість" факторинг визначається як операція по переуступці першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору (п.1.10). Таким чином, факторинг є спеціальною фінансовою послугою, яка включає ознаки поступки вимоги. Поступка вимоги кредитором іншій особі регулюється ст.197-200 Цивільного кодексу України.

За статтею 197 Цивільного кодексу України поступка вимоги кредитором іншій особі передбачає перехід до набувальника вимоги прав, які забезпечують виконання зобов'язання.

Відповідно Закону України "Про податок на додану вартість" не є об'єктом оподаткування факторингові операції, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, зокрема компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, житлові чеки, земельні бони і деривати (п.3.2.5.).

Відповідно Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" до валютних цінностей належить валюта України, платіжні документи і цінні папери, визначені у валюті України, іноземна валюта, платіжні документи і цінні папери, визначені в іноземній валюті.

Таким чином, аналіз норм чинного законодавства дає можливість вважати, що при здійсненні факторингової операції відбувається придбання банком чинником прав вимоги на виконання зобов'язань в грошовій формі за поставлені товари або надані послуги і об'єктом боргу при цьому є валютні цінності, а саме валюта України. Виходячи з викладеного, вважаємо, що є підстави для застосування норм Закону України "Про податок на додану вартість", відповідно якому не є об'єктом оподаткування факторингові операції, якщо об'єктом боргу є валютні цінності.

VI. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

№ п/п

Зміст операції

Дт

Кт

Примітка

1.

Оприбуткування зобов'язань з фінансування за факторингом (в межах встановленого ліміту)

9129

9900

2.

Облік розрахункових документів, які прийняті до факторингу

9800

9910

номінал

3.

Перерахування постачальнику авансового платежу

2030

2600

на суму визначеного угодою % від суми розрахункових документів*

4.

Перерахування постачальнику авансового платежу за мінусом утриманого дисконту

2030

2030

2600

3600

аванс без дисконту *

сума дисконту

5.

Списання виконаних зобов'язань

9900

9129

на суму фінансування, відображеного за рахунком 2030

6.

Нарахування дисконту (у разі, якщо дисконт не утримується із суми платежу, що перераховується клієнту)

2030

3600

в день перерахування авансу

7.

Амортизація дисконту

3600

6023

в кінці місяця за фактичну кількість днів з фінансування за факторингом, останній запис робиться в день, коли дебітор має сплатити по розрахункових документів

8.

Нарахування процентного доходу

2038

6023

в кінці місяця на фактичну заборгованість за факторингом

9.

Нарахування комісій за додаткові послуги за факторингом

3578

3578

6111

3622

комісія без ПДВ

сума ПДВ

10.

Отримання коштів (виручки) від дебіторів

2600, 1200, 3900

3739

11.

Достроковий викуп клієнтом про авансованих банком розрахункових документів (при отриманні доходу у вигляді дисконту)

2600

2030

12.

Достроковий викуп клієнтом про авансованих банком розрахункових документів (при отриманні доходу у вигляді процентів)

2600

2030

2038

13.

Списання з позабалансового обліку розрахункових документів

9910

9800

на суму отриманих коштів від дебітора або клієнта у разі дострокового викупу

14.

Сплата клієнтом винагороди банку

2600

2600

2038

3578

процентного доходу

комісійного доходу

15.

Розподіл отриманих коштів від дебітора

погашення заборгованості за факторингом

3739

2030

в тому числі і дисконту, якщо він є винагородою банку

перерахування залишку коштів клієнту

3739

2600

перераховується у разі відсутності непогашеної в строк заборгованості *

16.

Перенесення заборгованості на рахунки простроченої у разі неотримання коштів від дебітора в строк (від клієнта в оплату винагороди)

заборгованості з фінансування за факторингом

2037

2030

заборгованості за доходами

2039

2038

17.

Нарахування штрафних санкцій

8699

8639

18.

Формування резерву під прострочені понад 31 день доходи

7720

2490

19.

Визнання заборгованості сумнівною

заборгованості з фінансування за факторингом

2093

2037

заборгованості за доходами

2480

2039

20.

Формування резервів під сумнівну заборгованість

7702

7720

2400

2490

за факторингом

за доходами

21.

Нарахування доходів за сумнівною заборгованістю

9603

9910

22.

Розподіл отриманих коштів від дебітора, або клієнта в порядку регресу

погашення заборгованості за факторингом (у тому числі дисконту - якщо винагорода отримується у вигляді дисконту)

3739

3739

2037

2093

Простроченої

Сумнівної

утримання неустойки

3739

6397

перерахування залишку коштів клієнту

3739

2600

у разі отримання коштів від дебітора

23.

Розформування резервів

2400

2490

7702

7720

за факторингом

за доходами

24.

Списання з позабалансового обліку розрахункових документів (в частині погашеного боргу або перерахування залишкового платежу).

9910

9800

II. Проведення факторингових операцій в системі АКБ «Укрсоцбанк»

2.1. Характеристика банківської установи АКБ «Укрсоцбанк»

Назва банку: Повна - Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк”, скорочена - АКБ “Укрсоцбанк”

Місцезнаходження банку: Україна, 03150, м. Київ , вул. Ковпака,29.

Місцезнаходження філії: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,14. Організаційно-правова форма банку: відкрите акціонерне товариство 1.Облікова політика банку.

На підставі банківської ліцензії банк здійснює наступні банківські операції:

· приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

· відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

· розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

· а також такі операції та угоди:

· надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

· придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

· лізинг;

· послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

· випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

· випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

· надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Крім того, відповідно до письмового дозволу Національного банку України, банк здійснює наступні операції:

· операції з валютними цінностями;

· емісію власних цінних паперів;

· організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

· здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

· здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

· здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

· перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

· операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

· з інструментами грошового ринку;

· з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

· з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

· довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

· депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

· діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Стратегічна (генеральна) мета банку на 2006-2009 р.р.:

1. підвищити ринкову частку до 11%;

2. увійти в трійку лідерів по обсягу чистих активів;

3. підвищити ринкову вартість банку більш ніж в 8 разів.

Досягнення фінансових цілей планується шляхом розвитку відносин з клієнтами та фінансовими партнерами, ефективної організації бізнес-процесів, оптимального використання персоналу та технологій.

За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до Статуту, АКБ “Укрсоцбанк” є універсальною кредитно-фінансовою установою; протягом звітного періоду банк здійснював банківську діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють банківську діяльність в Україні, в тому числі отриманої від Національного банку України ліцензії за №5 від 29 грудня 2001 року, дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року та додатка до дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року. Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють банку здійснювати всі операції, передбачені нормами статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5