скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Прямі податки, їх суть, види і характеристика скачать рефераты

Бухгалтерії підпорядковані функції бухгалтерського обліку, статистичної звітності, економічного аналізу стану підприємства, проведення внутрішнього аудиту.

Функціями відділу збуту та маркетингу є керівництво маркетин-говими дослідженнями, процесами оцінки конкурентоспроможності продукції, результатів діяльності реальних та потенційних конкурентів, рекламною діяльністю та збутом.

Основним завданням відділу постачання є своєчасна доставка на склади підприємства, або відразу на робочі місця необхідних з урахуванням бізнес-плану матеріально-технічних ресурсів.

До функцій відділу відноситься:

· нормування і планування забезпечення виробництва ресурсами;

· управління запасами;

· забезпечення робочих місць ресурсами;

· управління ефективністю використання ресурсів.

Відділ кадрів керує процесами найму і звільнення працівників, а також оцінки персоналу та організації атестацій.

Відділ головного механіка займається аналізом технічного стану технолог-гічного обладнання; ремонт і розробка заходів по заміні зношеного обладнання на більш прогресивне і покращення його використання; забезпечення робочих місць високоякісним технологічним оснащенням в необхідній кількості.

Відділ технологічного контролю займається забезпеченням розвитку та удосконаленням системи технологічного контролю і заходів з підвищення якості продукції.

Управління товариством здійснюють:

1) Вищий орган товариства - загальні збори;

2) Спостережна рада - є органом товариства, що здійснює контроль за діяльністю товариства;

3) Правління товариства - виконує керівництво поточною діяльністю підприємства;

4) Ревізійна комісія - здійснює перевірку господарсько-фінансової

Характеристика доходів КП "Городницький фарфоровий завод" за звітом про фінансові результати представлена у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Характеристика доходів КП „Городницький фарфоровий завод” за звітом про фінансові результати 2005 року

Види доходів

Сума, т.грн.

Питома вага,%

1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції - код 035, в т.ч.:

21521

52,6

1.1. Реалізація товарної продукції

19396

47,4

- експорт

-

1.2. Реалізація матеріалів

-

1.3. Реалізація основних фондів

-

1.4. Оренда

-

2. Інші операційні доходи - код 060

-

3. Доход від участі в капіталі - код 110

-

4. Інші фінансові доходи - код 120

-

5. Інші доходи - код 130

-

6. Надзвичайні доходи - код 200

-

Разом :

40917

100

Характеристика операційних витрат підприємства за елементами представлена у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Характеристика операційних витрат КП "Городницький фарфоровий завод"

За попередній період

За звітний

період

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

пунктів в структурі

1

2

3

4

5

6=4-2

7=6:2х100

8=5-3

Матеріальні затрати

71

17,7

78

17,2

7

9,8

-0,5

Витрати на оплату праці

154

38,4

181

40

27

17,5

1,6

Відрахування на соціальні заходи

51

12,7

59

13

8

15,7

0,3

Амортизація

116

28,9

120

26,5

4

3,4

-2,4

Інші операційні витрати

9

2,2

15

3,3

6

66,7

1,1

Разом

401

100

453

100

52

Виробничо-економічні показники господарської діяльності КП «Городницький фарфоровий завод» за 2004-2005р.р. представлені у таблиці 1.5. (див. Додаток№2 «Звіт про фінансові результати за 2004-2005 рр»)

Таблиця 1.5

Основні виробничо-економічні показники господарської діяльності КП "Городницький фарфоровий завод"за 2004-2005 роки

№ з/п

Назва показника

Роки

Відхилення(+/-)

2004р. (попередній)

2005р. (звітний)

1

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

703

653

-50

2

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

5174

4957

-217

3

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

13587

16054

2477

4

Обсяг виробництва валової продукції, тис. грн.

20418

26284

5866

5

Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

22675

19396

-3279

6

Обсяг виручки від реалізації продукції, робіт, послуг тис. грн.

17015

21512

4497

7

Обсяг загального прибутку, тис. грн.

1708

2125

417

8

Обсяг чистого прибутку, тис. грн.

1259

699

-560

9

Фондоємність та фондозабезпеченність

0,54

0,39

-0,15

10

Продуктивність праці, грн

29044

40251

11207

11

Обсяг валової продукції в розрахунку на:

1. Одиницю середньорічної вартості ОВФ

3,95

5,30

1,356130835

2. Одиницю середньорічної вартості обігових активів

1,50

1,64

0,134464377

12

Обсяг отриманного чистого прибутку в розрахунку на:

1. Одиницю середньорічної вартості ОВФ

0,24

0,14

-0,102319336

2. Одиницю середньорічної вартості обігових активів

0,09

0,04

-0,049121553

3. Одного працівника

1,790896159

1,070444104

-0,720452055

13

Рентабельність виробництва

15,73

8,15

-7,58

Динаміка основних економічних показників господарської діяльності підприємства за 2004 - 2005 рр. така: Обсяг господарської діяльності КП «Городницький фарфоровий завод»у 2005 році склав 26284 тис.грн., що на 28,7% більше, ніж було досягнуто у 2004 році.

Збільшеня чистого доходу від реалізації продукції у 2005 році склало 26,5%. Чистий доход склав 21521 тис.грн., тоді як у 2004 році він становив 17015 тис.грн.

Валовий прибуток у 2005 році зріс, у порівнянні з 2004 роком, на 24,4% і склав 2125 тис.грн., тоді як у 2004 році ця сума становила 1708 тис.грн.

Чистий прибуток у 2005 році становив 1259 тис.грн., що на 560 тис.грн більше, ніж було фактично отримано у 2004 році.

На КП "Городницький фарфоровий завод" відбулось зменшення персоналу на 7,1 і становить 653 чол.

Середньорічна вартість необоротних активів у 2005 році по відношенню до 2004 року зменшилась на 4,2 і становить 4957 тис.грн. Середньорічна вартість оборотних активів у 2005 році становить 16054 тис.грн., що на 18,2 % більше за показник 2004 року, який становив 13587 тис.грн. Рентабельність господарської діяльності у 2004 році становила 15,73%, тоді як у 2005 році цей показник становить 8,15%. відбулось зменшення .

Аналіз основних економічних показників КП "Городницький фарфоровий завод" з 2004 по 2005 рік показує на збільшення обсягу господарської діяльності, чистого доходу, валового прибутку, фондовіддачі, продуктивності праці, але при цьому зменшується чистий прибуток, середньооблікова чисельність працівників, середньорічна вартість необоротних активів та рентабельність господарської діяльності.

1.2 Фінансова діяльність підприємства КП „Городницький фарфоровий завод”

Зміст фінансової діяльності підприємства складають грошові відносини, які пов'язані з визначенням джерел необхідних коштів і форм фінансування власної діяльності, оптимізацією структури нагромадження капіталу, проведенням розрахунків з постачальниками ресурсів і покупцями продукції, а також персоналом фірми і органами по стягненню податків та виконання інших забов'язань.

Основні завдання фінансової діяльності :

Вибір оптимальних форм фінансування структури капіталу і напрямків його використання ;

Збалансування за часом надходження і видатків платіжних засобів;

Підтримання належної ліквідності активів та своєчасних розрахунків з державою та партнерами.

Внутрішнє фінансування здійснюються за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства, використання чи продажу його майна. До таких коштів належать : прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу майна і т.д.. Зовнішнє фінансування має своїми джерелами кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства : внески власників у статутній капітал безпосередньо або у формі купівлі акцій , кредит, державні субсидії.

Страницы: 1, 2, 3, 4