скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Прибуток підприємства та методи управління ним скачать рефераты

Згідно даних. наведених в табл.. 2.1, загальна вартість активів підприємства на кінець 2006 року склала 44182 тис. грн. В порівнянні з 2004 роком вона збільшилась на 4388 тис. грн. або 11,1%. Це свідчить про те, що підприємство розвивається і має стабільний фінансовий стан.

Вартість необоротних активів у 2006 році в порівнянні з 2004 роком збільшилась на 3705 тис. грн., або на 14,5%; оборотних на 683 тис. грн. або 4,8%. Дана ситуація типова для підприємства виробничої сфери на якому, як правило, необоротні активи перевищують оборотні.

Дебіторська заборгованість за аналізований період зменшилась на 1447 тис. грн., або на 40,9%, це є позитивний показник, який свідчить про виважену політику керівництва підприємства щодо дебіторів.

Власний капітал підприємства збільшився на 6297 тис. грн., або на 17,4%, внаслідок чого відпала потреба в залучені додаткового запозиченого капіталу, сума якого скоротилась на 1909 тис. грн., або 52,3%.

Вартість основних засобів збільшилась на 5877 тис. грн., або на 12,5%, проте коефіцієнт зносу основних засобів свідчить, що основні засоби підприємства зношені на 45% (2006р.) і потребують більш інтенсивного оновлення.

Матеріаломісткість господарської діяльності є дуже високою - 0,73 (2006р.), а трудомісткість, навпаки - досить низькою - 0,09 (2006р.). Це обумовлено специфікою продукції, що випускається.

Коефіцієнти співвідношення необоротних і оборотних активів та оборотних і необоротних активів свідчать, що підприємство займається виробничою діяльністю (необоротних активів більше ніж оборотних), що характерно для всіх виробничих підприємств.

Середньо облікова чисельність працівників за аналізований період збільшилась на 90 чол., або на 40%, що свідчить про збільшення обсягу виробництва.

Для того, щоб проаналізувати ліквідність підприємства розглянемо таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Оцінка ліквідності ДП „Арго”.

Показники

Норматив

Формула розрахунку

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності)

>1

ф.1 (сума р.260-270):(р.620)

3,89

6,28

12,13

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.

>0,5

ф.1 (сума р.150-250):(р.620)

1,07

1,48

2,12

3. Коефіцієнт незалежності (забезпеченої) ліквідності.

>0,5

ф.1 (сума р.130-150 + 230,240):(р.620)

1,11

2,24

4,68

4.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

>0,2

ф.1 (сума р.220-240):(р.620)

0,10

0,22

0,42

5.Частка оборотних активів в загальній сумі активів.

за планом

ф.1 (р.260):(р.280)

0,36

0,36

0,34

6.Частка виробничих запасів в оборотних активах.

>0,5

ф.1 (сума р.100-120):(р.260)

0,46

0,44

0,47

Загальний коефіцієнт покриття протягом аналізованого періоду має сталу тенденцію до збільшення. Це свідчить про достатність у підприємства обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Коефіцієнт швидкої ліквідності становить: у 2004р - 1,07; у 2005р. - 1,48; у 2006 р. - 2,12. Протягом аналізованого періоду він становив нормативне значення (> 0,5). Цей коефіцієнт свідчить про те скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Що стосується коефіцієнта абсолютної ліквідності, то тут ситуація наступна: у 2004 році цей показник становив менше нормативу (норматив 0,2; показник 0,10), проте у 2005 та 2006 роках його значення збільшилось і становило відповідно 0,22 та 0,42. Цей показник свідчить про готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Частина оборотних активів в загальній сумі активів та частина виробничих запасів в оборотних активах на протязі аналізованого періоду майже не змінюються і їх значення свідчать, як вже зазначалося раніше, про те що підприємство займається виробничою діяльністю (необоротних активів більше).

В загальному можна зробити висновок, що підприємство в аналізованому періоді мало ліквідний баланс.

За даними таблиці 2.3 проведемо аналіз ділової активності підприємства.

Таблиця 2.3

Оцінка ділової активності ДП „Арго”.

Показники

Формула розрахунку

2004

2005

2006

Зміни

абсолютні
гр.5 - гр. 3

відносні,
%

((гр.5 / гр. 3) - 1)*100

1

2

3

4

5

6

7

1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

ф.2 (р.010)

41506

63528

81265

39759,0

96,0

2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

ф.2 (р.035)

34587

52938

67718

33131,0

96,0

3. Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), тис. грн.

ф.2 (р.280)

25929

33518

37986

12057,0

47,0

4. Валовий фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

 

 

 

- прибуток

ф.2 (р.050)

5683

8682

11804

6121,0

108,0

- збиток

ф.2 (р.055)

 

 

 

 

 

5. Чистий фінансовий результат:

 

 

 

 

 

 

- прибуток

ф.2 (р.220)

1521

3321

5911

4390,0

289,0

- збиток

ф.2 (р.225)

 

 

 

 

 

6. Продуктивність праці (по оплаті праці), тис. грн.

ф.2 (р.035):(р.240)

11,74

16,49

14,84

х

Х

7. Фонд оплати праці, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

- річний

ф.2(р.240)

2945

3210

4562

1617,0

55,0

- місячний

ф.2(р.240):12

245,42

267,50

380,17

135,0

55,0

8. Фондовіддача, грн.

ф.2(р.035):ф.1(р.030)

1,37

2,02

2,32

х

Х

9. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

ф.2(р.035):ф.1(р.260)

2,44

3,51

4,55

х

Х

10. Тривалість обороту оборотних активів, дні

365:Коеф.оборотності оборотних активів

150

104

80

-70,0

х

11. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

ф.2(р.035):ф.1(р.380 )

0,96

1,36

1,60

х

Х

12. Тривалість обороту власного капіталу, дні

365:Коефіцієнт оборотності власного капіталу

381

269

229

-153,0

х

З наведених даних бачимо, що підприємство в період з 2004 по 2006 рік суттєво збільшило випуск готової продукції, внаслідок чого зросла валова виручка та чистий доход підприємства (відповідно на 39759 тис. грн. або 96,0% та 33131 тис. грн. або 96,0%). Фактичні обсяги виробництва продукції збільшились на 12057,0 %, або 47,0%; збільшення виручки на 96,0 % свідчить про те що було збільшено ціни на продукцію підприємства.

Чистий прибуток підприємства за аналізований період збільшився на 289,0 %(!). Продуктивність праці на підприємстві збільшилась на 26,0%. Фонд оплати праці виріс на 5,0%. Тривалість обороту оборотних активів зменшилась майже вдвічі з 150 днів у 2004р. до 80 днів у 2006р., що є позитивним показником. Також зменшилась на 153 дні тривалість обороту власного капіталу.

Можна зробити висновок, що показники ділової активності підприємства за аналізований період суттєво покращились.

За даними таблиці 2.4 проведемо аналіз рівня ефективності господарської діяльності ДП „Арго”.

Таблиця 2.4

Оцінка рівня ефективності господарської діяльності ДП „Арго”.

Показники

Формула розрахунку

2004

2005

2006

Зміни

абсолютні
гр.5 - гр. 3

відносні,
%

((гр.5 / гр. 3) - 1)*100

1

2

3

4

5

6

7

1. Рентабельність (прибутковість) виробничих витрат

ф.2 (р.050 або 055) : (р.040) * 100

19,7

19,6

21,1

х

7,4

2. Рентабельність (прибутковість) господарської діяльності

ф.2 (р.170 або 175+р.200-205) : (сума р.040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 205) * 100

11,2

16,6

23,9

х

113,1

3. Рентабельність (прибутковість) підприємства

ф.2 (р.220 або 225):(сума р.040,070,080,090,140,150,160,205)*100

4,6

6,8

9,9

х

113,1

4. Чиста рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ф.2 (р.220 або 225) : (р.035)*100

4,4

6,3

8,7

х

98,5

5. Рентабельність активів

ф.2 (р.220 або 225) : (р.280)*100

5,9

9,9

15,6

х

165,3

6. Коефіцієнт окупності виробничих витрат

ф.2 (р.035) : (р.040)

1,20

1,20

1,21

х

х

7. Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

ф.2 (р.070) : (р.040)

0,05

0,03

0,02

-0,02

-48,7

8. Коефіцієнт окупності активів

ф.2(р.035) : ф.1 (р.280 гр.3+гр.4)

0,9

1,3

1,5

х

х

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6