скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Податкова система України скачать рефераты

ЗБОРИ ДО ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ

ОСІБ

Цей платіж є загальнодержавним збором, що визначено ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування». Його сплату провадять на підставі Закону України «Про Фонд гарантуван-ня вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 року.

Платникам збору є учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб -- банки -- юридичні особи, які зареєстровано в Державному реєстрі банків, що веде Національний банк Украї-ни, та мають банківську ліцензію на право здійснювати бан-ківську діяльність. Окрім того, такі суб'єкти повинні викону-вати встановлені Національним банком України економічні нор-мативи щодо достатності капіталу й платоспроможності та можуть виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.

Законодавством виокремлено такі види збору до Фонду га-рантування вкладів фізичних осіб: початковий, регулярний, спеціальний. Початковий збір встановлено в розмірі 1% за-реєстрованого статутного капіталу банку. Його сплачують бан-ки-учасники протягом ЗО календарних днів із дня отримання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Регулярний збір встановлено в розмірі 0,25% загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за ста-ном на 31 грудня року, що передує поточному, та ЗО червня поточного року. Отже, нарахування регулярного збору здійсню-ють банки-учасники двічі на рік. Сплату його здійснюють щок-вартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Спеціальний збір встановлюють у разі, якщо поточні до-ходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному об-сязі своїх зобов'язань щодо обслуговування й погашення за-лучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам банків-учасників Фонду. Рішення про встанов-лення спеціального збору приймає адміністративна рада Фон-ду за погодженням із Національним банком України. Внесен-ня спеціального збору банками-учасниками проводять у стро-ки й згідно з умовами, що також встановлює адміністративна рада Фонду. Законодавством встановлено тільки загальний розмір спеціальних зборів, які мають сплатити банки-учасни-ки протягом року -- він не повинен перевищувати розмір щорічного регулярного збору.

ГАСТРОЛЬНИЙ ЗБІР

Цей загальнодержавний збір встановлено Законом України «Про гастрольні заходи в Україні» від 10 липня 2003 року. Платниками збору за проведення гастрольних заходів на території України є організатори гастрольних заходів, за винят-ком організаторів благодійних гастрольних заходів.

Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації квитків на гастрольний захід.

Ставку збору встановлено в розмірі 3% об'єкта оподатку-вання.

Платники цього збору протягом 10 календарних днів після дати проведення гастрольного заходу подають до органу дер-жавної податкової служби за місцем його проведення розраху-нок збору за формою, встановленою центральним податковим органом. Збір сплачують одним платіжним дорученням протя-гом двадцяти календарних днів, наступних за датою проведен-ня гастрольного заходу, якою вважають дату його фактичного завершення. Надходження від збору розподіляють так: 30% нарахованих сум залишають на спеціальних рахунках управлінь Державно-го казначейства в Автономній Республіці Крим і в областях і використовують на підтримку гастрольних заходів у зазначе-них регіонах; 70% перераховують на спеціальний рахунок Дер-жавного казначейства України й використовують на підтримку гастрольних заходів вітчизняних гастролерів на загальнодер-жавному рівні.

ПЛАТА ЗА ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ

З 1998 року в Україні почали з'являтися альтернативні фор-ми оподаткування, до яких належать: здійснення підприємниць-кої діяльності з придбанням спеціального патенту1 та спрощена система оподаткування, обліку й звітності суб'єктів малого підприємництва. Обидва способи передбачають можливість доб-ровільного обрання. Стосовно фіксованого сільськогосподарсь-кого податку, то він, хоч і передбачає спрощене оподаткуван-ня, але його застосовують не за вибором платника. Іншими сло-вами, він не є альтернативним.

Визначення платників щодо сплати за патенти наведено в п. 1.2 ст. 1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року: суб'єктами правовідносин, що підлягають регулюванню за цим Зако-ном, є юридичні особи й суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, -- резиденти й нерези-денти, а також їхні відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва й ін.), які займаються підприємницькою діяль-ністю, передбаченою ч. 1 ст. 1 Закону.

Відповідно до наведеного визначення, є три групи платників:

-- юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання й форми власності;

-- громадяни-підприємці;

-- відокремлені підрозділи (філії, відділення тощо), проте ні місце їхнього розташування, ні наявність окремого банків-ського рахунку чи відокремленого балансу в цьому випадку зна-чення не мають.

Обов'язковою умовою, за якої перераховані категорії рези-дентів і нерезидентів класифікують як суб'єктів патентування, є здійснення ними кожного з видів діяльності, яка підлягає патентуванню.

Об'єкт патентування містить у собі чотири укрупнених види підприємницької діяльності.

1. Торговельна діяльність за готівкові кошти й по кредит-ним карткам на території України. Слід звернути увагу, що об'єктом патентування є не тільки роздрібна торгівля, а вся торгова діяльність, під якою відповідно до Порядку заняття торговою діяльністю і правилами торгового обслуговування населення, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року Зібрання постанов Уряду України. -- 1995. -- № 5. -- Ст. 118.

, розуміють роздрібну й оптову торгівлю, а також діяльність у торгово-виробничій сфері (гро-мадське харчування).

2. Діяльність із надання побутових послуг.

Об'єктом регулювання згідно зі ст. З Закону про патенту-вання є діяльність із надання побутових послуг, під якими ро-зуміють «діяльність, пов'язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також із використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки».

3. Діяльність із обміну готівкових валютних цінностей (вклю-чаючи операції з готівковими платіжними засобами, виражени-ми в іноземній валюті, та з кредитними картками).

Під торгівлею готівковими валютними цінностями слід ро-зуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних засобів, виражених у іноземній валюті (в тому числі дорожніх, банківських і персональних чеків), а також операції з дебетування кредитних (дебетових) карток у обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також у обмін на іншу іноземну валюту.

4. Діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу. Варто відзначити, що в Законі про патентування (п. 5.2 ст. 5) застосовано спеціальне (яке використовують тільки в цілях цього Закону) визначення грального бізнесу: під гральним бізнесом слід розуміти діяльність, пов'язану з влаштуванням казино, інших гральних місць (будинків), гральних автоматів із гро-шовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) і розиграшів із видачею грошових виграшів у го-тівковій або майновій формі.

Наведений перелік об'єктів оподаткування є вичерпним, і ніякі інші види діяльності патентуванню не підлягають.

Оплату провадять щомісяця, до 15 числа місяця, який пере-дує звітному. Під час придбання патенту вносять одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць (остан-ній місяць дії патенту). У випадку, якщо торговий патент набу-вають не з початку місяця, розмір плати за перший місяць виз-начають пропорційно кількості календарних днів із дня при-дбання торгового патенту до кінця місяця. При придбанні патенту після 15 числа місяця одночасно оплачують вартість торгового патенту за наступний звітний місяць.

Місцеві податки й збори

До певного часу в Україні не було чіткої законодавчої ви-значеності щодо місцевих податків і зборів. Етапним став 1993 рік, коли було прийнято Декрет Кабінету Міністрів Ук-раїни «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 року.

Пізніше Законом України від 16 червня 1993 року було внесено низку змін у Декрет. Основний зміст цього специфічного нор-мативного акту полягає в характеристиці конкретних видів по-датків і зборів, а кілька заключних статей розкривають механізм їхнього обчислення, вилучення, компетенції місцевих органів самоврядування.

Перш ніж перейти до конкретної характеристики окремих податків і зборів, слід відзначити, що в основу цього переліку буде покладено класифікацію, яка ґрунтується на ст. 15 Зако-ну України «Про систему оподаткування» і статтях 2--17 Дек-рету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збо-ри». Справа в тому, що низка загальнодержавних податків, зазначених у ст. 14 Закону України «Про систему оподаткуван-ня», також надходить до місцевих бюджетів (податок із до-ходів фізичних осіб, плата за землю, податок на промисел). Однак, компетенцію місцевих органів самоврядування не по-ширено на ці податкові важелі.

Збір за паркування автотранспорту. Платники -- юридичні й фізичні особи, які паркують автомобілі в спеціаль-но відведених або обладнаних місцях. Об'єкт обкладання -- одна година паркування автотранспорту. Сплачує водій на місці паркування. Ставка (граничний розмір) -- 3% неоподатковува-ного мінімуму доходів громадян у спеціально обладнаних місцях і 1% у віддалених місцях. Облік платників визначають органи місцевого самоврядування. Джерело оплати -- собівартість про-дукції (робіт, послуг) або особисті кошти. Подібний механізм передбачає й податкова система Російської Федерації.

Ринковий збір. Платники -- юридичні й фізичні особи, що реалізують сільськогосподарську та промислову продукцію. Об'єкт обкладання -- торгівельне місце (на ринках, у павіль-йонах, на майданчиках, із автомашин). Ставка податку: для фізичних осіб -- 20% мінімальної заробітної плати; для юри-дичних осіб -- 3 мінімальні заробітні плати. Й у першому, й у другому випадках за наданою схемою нараховують податкові відрахування за кожний день торгівлі. Облік платників веде адміністрація ринку. Термін сплати -- до початку реалізації про-дукції, а термін перерахування збору до бюджету визначають рішенням місцевого органу самоврядування. Джерело сплати -- собівартість продукції або особисті кошти.

Кабінетом Міністрів України рекомендовано змінити максимальні ставки місцевих податків на граничні (мінімальну й максимальну) межі цих ставок. Наприклад, ринковий збір має складати від 10 до 20% неоподатковуваного мінімуму доходів у столиці; від 5 до 20% -- у містах; від 3 до 15% -- в інших населених пунктах. Для іноземних юридичних осіб відповідно: від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів -- у столиці; від 1 до 2 -- у містах; від 0,5 до 1 -- в інших населених пунктах. Розмір ринкового збору диференціюють залежно від ринку, його місце знаходження й виду продукції.

Ринки перераховують до місцевого бюджету на рахунок міськфінуправління 50% зібраного ринкового збору, але не менше середньомісячної індикативної суми ринкового збору. 50% рин-кового збору й середньомісячний збір, що залишився, і кошти, зібрані понад середньомісячної індикативної суми, залишають у розпорядженні ринку й використовують: 30% -- на розвиток ринку; 20% -- на покриття витрат із утримання ринку. Збір за видачу ордера на квартиру. Платник -- отримувач ордера. Об'єкт обкладання -- послуги, пов'язані з видачею ордера. Ставка -- 30% неоподатковуваного мініму-му. Облік платників здійснюють органи обліку й розподілу житла. Цей збір сплачують до бюджету через установи банків до отримання ордера. Джерело оплати -- особисті кошти от-римувача ордера.

Збір із власників собак. Платники -- громадяни -- влас-ники собак, які проживають у будинках державного й громад-ського житлового фонду та приватизованих квартирах. Об'єкт обкладання -- за кожну собаку (крім службових) щорічно. Ставка (граничний розмір) -- 10% неоподатковуваного мініму-му на момент нарахування збору. Облік платників визначають місцеві органи самоврядування, що влаштовують комісійні відра-хування для компенсації витрат щодо проведення обліку плат-ників. Джерело сплати -- особисті кошти платників.

Курортний збір. Платники -- громадяни, які перебува-ють у курортній місцевості. Об'єкт обкладання -- проживання в межах курортної місцевості. Ставка -- не більше 10% неопо-датковуваного мінімуму. Облік платників здійснюють адміні-страції готелю, квартирно-посередницькі організації, органи внутрішніх справ, які контролюють дотримання паспортного режиму. Утримують під час реєстрації не пізніше 3-добового терміну з дня прибуття чи під час поселення в приватному житлі громадян. Джерело оплати -- особисті кошти платників. Цей вид збору передбачає широкий перелік пільгових звільнень (ст. 7 вказаного Декрету).

Збір за участь у бігах на іподромі. Платники -- юридичні й фізичні особи, що виставляють своїх коней на іпод-ромі в змаганнях комерційного характеру. Об'єкт обкладання -- за кожного коня, виставленого на змаганнях комерційного ха-рактеру. Гранична ставка збору -- 3 неоподатковуваних мі-німуми. Облік платників здійснює адміністрація іподромів. Утримують із платників до початку змагань. Механізм перера-хування його до бюджету визначають місцевими органи само-врядування. Оплачують за рахунок прибутку (доходу).

Збір за виграш на бігах. Платники -- особи, що вигра-ли на тоталізаторі під час гри на іподромі. Об'єкт обкладання -- сума виграшу. Гранична ставка -- не більше 6% від суми вигра-шу. Облік платників здійснює адміністрація іподромів, яка й утримує збір під час видачі їм виграшів. Терміни перерахуван-ня до бюджету визначають місцеві органи самоврядування. Джерело сплати -- особисті кошти громадян.

Збір із осіб, що беруть участь у грі на тоталі-заторі на іподромі. Останній із трьох зборів, що мають схожу сферу застосування. Платники -- особи, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Об'єкт обкладання -- плата за участь у грі на тоталізаторі в формі відсоткової надбавки до плати за участь у грі. Гранична ставка не повинна перевищува-ти 5% від суми цієї надбавки. Облік платників здійснює адміні-страція іподромів. Збір утримують під час придбання квитків на участь у грі та в строки, затверджені місцевими органами самоврядування, перераховують до бюджету. Сплачують за рахунок особистих коштів громадян.

Податок із реклами. Платники -- юридичні й фізичні особи, що рекламують свою продукцію чи діяльність. Об'єкт обкладання -- вартість послуг за встановлення та розміщення реклами. Гранична ставка -- 0,1% вартості послуг за одноразо-ву рекламу й 0,5% -- за розміщення реклами на тривалий час. Облік платників проводять органи, на які покладено функції

розміщення реклами. Сплачують під час оплати послуг. Дже-рело сплати -- за рахунок собівартості продукції (робіт, по-слуг) або за рахунок особистих коштів.

Збір за право на використання місцевої символі-ки. Платники -- юридичні й фізичні особи, що використову-ють місцеву символіку з комерційною метою. Об'єкт обкладан-ня -- вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із використанням місцевої символіки. Граничний розмір збору -- 0,1% вартості виробленої продукції з використанням місцевої символіки для юридичних осіб і з громадян -- до 5 неоподатковуваних мінімумів. Облік платників здійснюють органи місцевого самоврядування, що видають дозвіл на вико-ристання символіки. Джерело сплати -- собівартість продукції (робіт, послуг) або особисті кошти платника.

Збір за право на проведення кіно- й телезйомок. Платники -- комерційні кіно- й телеорганізації, в тому числі закордонні, під час зйомок яких потрібні додаткові заходи. Об'єкт обкладання -- витрати на проведення додаткових за-ходів. Граничний розмір збору не має перевищувати фактич-них витрат на проведення таких заходів. Сплачують за раху-нок доходів кіно- й телеорганізацій. Конкретні механізми реалі-зації затверджують місцеві органи самоврядування.

Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродажів і лотерей. Платники -- юри-дичні й фізичні особи, що мають дозвіл на проведення аукці-онів, конкурсних розпродажів і лотерей. Об'єкт обкладання -- вартість заявлених на місцеві аукціони, лотереї тощо товарів, відповідно до їхньої початкової ціни чи суми, на яку випуска-ють лотерею. Гранична ставка -- 0,1% від вартості чи від суми товарів, на яку випускають лотерею; граничний розмір збору за право проведення лотерей -- 3 неоподатковуваних мінімуми. Платників визначають органи місцевого самоврядування, що видають дозволи на проведення місцевих аукціонів, конкурс-них розпродажів і лотерей. Стягують збір за 3 дні до проведен-ня аукціону тощо або під час отримання дозволу на випуск лотерей. Джерело сплати -- за рахунок прибутку (доходів), що залишається в розпорядженні юридичних осіб і громадян.

Комунальний податок. Платники -- юридичні особи, за винятком бюджетних і планово-дотаційних сільгосппідприємств. Об'єкт обкладання -- річний фонд оплати праці, роз-рахований відповідно до мінімального розміру заробітної пла-ти. Гранична ставка -- 10% річного фонду оплати праці. Облік здійснюють податкові інспекції на місцях. Джерело сплати -- прибуток (дохід), що залишається в розпорядженні юридич-них осіб. З 20 січня 1995 року по Харківській області ставку збільшено в 10 разів.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Платники -- юридичні й фізичні особи, що реалізу-ють продукцію. Об'єкт -- оформлення й видача дозволів на торгівлю в спеціально відведених місцях. Граничний розмір збору -- 20 неоподатковуваних мінімумів для суб'єктів, що постійно торгують, і 1 неоподатковуваний мінімум у день за одноразову торгівлю. Облік здійснюють організації, що воло-діють подібними правами. Сплачують за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні юридичних осіб чи особистих коштів громадян.

Висновок

Аналізуючи зміст податків, потрібно враховувати, що вони не є єдиним джерелом доходів бюджету й становлять собою тільки один із видів позаекономічного державного примусу. Крім власне податків, яким належить провідна роль у формуванні бюджету, існують й інші види вилучень до бюджетів: ліцензійні та реєстраційні збори, збори з населення. Крім того, підприєм-ства й громадяни роблять обов'язкові відрахування до поза-бюджетних фондів, платять різні тарифи та інші обов'язкові платежі. Різноманіття форм вилучень обумовлює потребу виз-начити, що ж із них є безпосередньо податком, а що -- неподатковими платежами. Мабуть, усю систему платежів, що вхо-дять до податкової системи, можна розділити на податки й пла-тежі податкового характеру. Якщо до першої групи належать саме податки (на прибуток, на землю тощо), то друга група складається зі зборів і відповідних податкових платежів (мито, державне мито тощо).

Р озмежування податків, зборів, платежів є не виключно теоретичною проблемою, а й значною мірою проблемою прак-тики. По-перше, коли йдеться про податки, то це, насамперед, безумовні та нецільові платежі, й після їхнього надходження до бюджетів неможливо простежити використання цих коштів, та це й не потрібно. В ситуації зі зборами картина інша. Це цільові надходження, вони необхідні для фінансування певних заходів і мають чітке цільове призначення. Тому можна пору-шувати питання про нецільове використання коштів (навіть може йтися про самостійний склад правопорушення).

По-друге, податки здебільшого надходять до бюджетів, тоді як збори можуть формувати цільові (в тому числі й позабюд-жетні) фонди. Тому, якщо потрібно закріпити виключно стабільні надходження до бюджетів нецільового характеру, -- це безсумнівно податки. Якщо ми хочемо закріпити стійкий зв'язок між податковими надходженнями й джерелами, з яких їх спрямовують, -- це збори.

І, по-третє, якщо встановлення, зміна й скасування податків і всіх елементів правового механізму податків є виключно ком-петенцією органів державної влади, то деталізацію елементів зборів у перспективі можна розглядати і як компетенцію вико-навчих органів.

Список використаної літератури

1. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч посібник. - К.: Основи, 1998.

2. Халфина Р. О. Право как средство соціального управления. - М.: Наука, 1998.

3. Основи налогового права / Под ред. С. Г. Пепеляева. -- М., 1995.

4. Відомості Верховної Ради України. -- 1997. -- № 15.

5. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. -- М.: БЕК, 1996. - С. 232; Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой. - М.: Юристь, 1996. - С. 185.

6. Офіційний вісник України. - 1998

7. Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учеб. Пособие - Харьков: Легас, 2003.

8. Основы налогового права Под ред С. Г. Пепеляева. - М., 1995.

9. Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: воросы теории и практики. - М., 1993.

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8