скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Податкова система України скачать рефераты

Від сплати збору звільнено землевласників, землекористу-вачів, що добувають корисні копалини без подальшої їхньої реалізації (тобто для власних потреб). Пільги передбачено при використанні надр для господарських і побутових потреб, якщо земельні ділянки перебувають у власності або в користуванні суб'єктів, які добувають корисні копалини. Знижку за вико-ристання надр застосовують до платежів за користування над-рами й можуть надавати користувачу надр, що здійснює видо-буток:

-- дефіцитних корисних копалин при низькій економічній ефективності розробки покладів, об'єктивно обумовленої і не

пов'язаної з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів;

-- корисних копалин із запасів, що залишилися, зниженої якості, крім випадків погіршення якості запасів корисних ко-палин у результаті вибіркового відпрацьовування родовищ.

Платежі за користування надрами спрямовують до Держав-ного бюджету, бюджетів Автономної Республіки Крим, облас-тей, міст Києва й Севастополя в такому співвідношенні:

1) за видобуток корисних копалин загальнодержавного зна-чення: до Державного бюджету -- 40%, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя -- 60%;

2) за видобуток корисних копалин місцевого значення та за користування надрами з метою, не пов'язаною з видобутком корисних копалин: до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя -- 100%;

3) за пошук і розвідку родовищ корисних копалин: до Дер-жавного бюджету -- 80%, до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя -- 20%;

4) за користування надрами континентального шельфу й у межах виключної (морської) економічної зони: до Державного бюджету -- 100%.

ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА

Відносини в сфері охорони навколишнього середовища ре-гулює Закон України «Про охорону навколишнього природ-ного середовища», а за окремими видами використання при-родних ресурсів -- земельне, водне, лісове законодавство, за-конодавство про надра, про охорону атмосферного повітря тощо.

Зазначений збір є загальнодержавним збором, що визначе-но ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування». Підприємства, установи, організації, що забруднюють навко-лишнє середовище, підлягають державному обліку й зобов'я-зані безкоштовно надавати інформацію установам, які здій-снюють охорону навколишнього природного середовища, про обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин, використання природних ресурсів, виконання завдань щодо охорони навколишнього природного середовища та іншу інформацію в поряд-ку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Збір за забруднення навколишнього природного середови-ща розраховують на підставі лімітів викидів і скидів забрудню-ючих речовин і розміщення відходів промислового, сільсько-господарського, будівельного й іншого виробництва. Порядок встановлення нормативів збору затверджує Кабінет Міністрів України. В 1999 році було розроблено Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища від 1 березня 1999 року. Документом встановлено диференційований підхід щодо встановлення лімітів для різних видів забруднення навколишнього середовища. За понадлімітні обсяги викидів і скидів, розміщення відходів збір обчислюють у п'ятикратному розмірі. Якщо в платників збору відсутній за-тверджений ліміт викидів, скидів, розміщення відходів, то збір стягують як за понадлімітні викиди й скиди, розміщення відходів відповідно до їхніх обсягів. Попередній розрахунок збору, що підлягає сплаті, подають до податкової інспекції до 1 червня поточного року на наступний рік.

Сплату збору провадять протягом 10 календарних днів, на-ступних за останнім днем граничного терміну подання розра-хунку збору, за місцем податкової реєстрації. Остаточний річний розрахунок збору платники подають до податкової інспекції за місцем податкової реєстрації платника протягом 40 календар-них днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

ЗБІР НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ

СТРАХУВАННЯ

Цей збір сплачують відповідно до Закону України від 26 черв-ня 1997 року «Про збір на обов'язкове державне пенсійне стра-хування».

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне стра-хування є:

1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські та інші уста-нови й організації, об'єднання громадян і інші юридичні особи, а також фізичні особи -- суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих робітників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи плат-ників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташо-вані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної гро-мади;

3) фізичні особи -- суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їхні помічники, приватні нотаріуси, інші особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності й займаються діяль-ністю, пов'язаною з отриманням доходу;

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового дого-вору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (по-слуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами твор-чих спілок тощо.

Під час визначення об'єкта збору до Пенсійного фонду на-явний певний взаємозв'язок податку з доходу фізичних осіб і пенсійного збору, тобто, якщо не існує об'єкта оподаткування відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізич-них осіб» від 22 травня 2003 року, -- немає й пенсійного збору.

Об'єктом оподаткування є:

1) для суб'єктів підприємницької діяльності -- фактичні витрати на оплату праці робітників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохо-чувальних і компенсаційних виплат при обчисленні середньо-місячної заробітної плати для призначення пенсій, затверджу-ваних Кабінетом Міністрів України, а також винагороди, що виплачують громадянам за виконання робіт (послуг) за угода-ми цивільно-правового характеру;

2) для платників збору -- фізичних осіб і фізичних осіб -- суб'єктів підприємницької діяльності -- сума оподатковувано-го доходу (прибутку), яку обчислюють у порядку, визначено-му Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України;

3) для фізичних осіб, що працюють на умовах трудового договору, -- сукупний оподатковуваний дохід, обчислений відпо-відно до законодавства України. Ставки збору, що надходять до Пенсійного фонду, встанов-лено в таких розмірах:

1) із фізичних осіб, що працюють на умовах трудового до-говору (контракту), й з фізичних осіб, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, збір до Пенсійного фонду встановлено в розмірі 1% від сукупного опо-датковуваного доходу, якщо такий дохід не перевищує 150 грн., і 2% -- якщо такий дохід перевищує 150 грн.;

2) з юридичних і фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі-продажу валюти за гривні, збір у Пенсійний фонд справляють із суми операцій з купівлі-продажу валюти в роз-мірі 1%;

3) із суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок, глад-ко-шліфованих і з алмазною обробкою), платини й дорогоцін-них каменів, збір до Пенсійного фонду справляють у розмірі 5% від вартості реалізованих ювелірних виробів;

4) з юридичних і фізичних осіб, що відчужують легкові автомобілі (крім тих, якими забезпечують інвалідів і тих, що переходять у власність за спадщиною), збір до Пенсійного фонду справляють у розмірі 3% від вартості легкового автомобіля.

Для суб'єктів підприємницької діяльності, що використову-ють найману працю, ставка збору складає 32% від суми оподат-ковуваного доходу. Згідно з роз'ясненнями Пенсійного фонду України № 04/3278 від 11 грудня 1997 року, під час розрахун-ку суми оподатковуваного доходу цих суб'єктів у складі витрат враховують суму заробітної плати й прирівняних до неї виплат найманих працівників.

Згідно з п. 2 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за окремими видами господарських опе-рацій, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року1, з урахуванням змін і доповнень (далі -- Порядок), платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій із придбання іно-земної валюти є юридичні та фізичні особи, що купують валю-ту. Ставку цього збору встановлено в розмірі 1% від суми, ви-траченої на купівлю валюти.

ЗБІР НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА Й

ХМЕЛЯРСТВА

Зазначений обов'язковий платіж введено Законом України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмеляр-ства» від 9 квітня 1999 року. За один день до вступу Закону в дію Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження Порядку справляння збору і використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 29 червня 1999 ро-ку № 1170 і сам Порядок; наказом ДПАУ «Порядок заповнен-ня і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 28 березня 2002 року було затверджено форми звіту.

Платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності й підпорядкування, які реалізу-ють у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво. Збір сплачують підприємства торгівлі.

1. Суб'єкти роздрібної торгівлі платять збір від реалізації алкогольної продукції чи пива, що надійшли безпосередньо від виробника.

2. У випадку надходження алкогольної продукції і пива в роздрібну мережу з оптової торгівельної мережі збір платить оптовик. Потрібно, щоб у товарно-транспортних і платіжних документах суму збору було зазначено окремим рядком.

Об'єктом оподатковування є виручка від реалізації алко-гольних напоїв і пива.

Ставка збору складає 1% від об'єкта оподаткування. Об-числення суми платежу платник здійснює самостійно й відоб-ражає у відповідному звіті, який подає в податкові органи що-місяця протягом 20 днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду.

Збір сплачують щомісяця протягом 10 днів, наступних за граничним терміном подання звіту. Збір нараховують на всю суму виручки, включаючи ПДВ.

Цей збір зараховують на спеціальні рахунки Державного казначейства України. 30% цих коштів використовують на роз-

виток виноградарства, садівництва й хмелярства. Розпорядни-ками цих коштів є місцеві органи виконавчої влади. Централь-ний орган виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері виноградарства, садівництва й хмелярства, розпоряджаєть-ся 70% коштів від збору. Суми збору, що надходять на спеці-альний рахунок Державного казначейства України, розподіля-ють у співвідношенні: 70% -- на розвиток виноградарства, 30% -- на розвиток садівництва й хмелярства.

ЄДИНИЙ ЗБІР, ЩО СПРАВЛЯЮТЬ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ

ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Зазначений платіж є загальнодержавним збором, що визна-чено ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування». Його сплату провадять на підставі Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кор-дон України» від 4 листопада 1999 року. Порядок справляння єдиного збору визначає Кабінет Міністрів України.

Єдиний збір встановлено щодо транспортних засобів вітчиз-няних та іноземних власників, які перетинають державний кор-дон України, справляють за здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного й екологічного контролю вантажів і транспортних засобів; за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень і (або) габаритних параметрів.

Отже, єдиний збір складається з:

1) плати за здійснення передбачених вищевказаним Зако-ном видів контролю вантажу й транспортного засобу;

2) плати за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами;

3) додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень і (або) габаритних параметрів.

Платниками єдиного збору можуть бути такі суб'єкти:

1) власник транспортного засобу й вантажу;

2) перевізник вантажу;

3) інша особа, вповноважена власником або перевізником. Законодавством також передбачено випадки, коли єдиний збір не справляють. Ними є: 1) перетинання державного кор-дону авіаційними й водними транспортними засобами, заліз-ничними вагонами без вантажу, залізничними пасажирськими вагонами, легковими автомобілями; 2) транзит вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон, і який перевантажу-ють на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пун-кту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення й вивезення цього вантажу; 3) в'їзду та виїзду транспортного засобу в ме-жах одного пункту пропуску через державний кордон без пере-тинання митного кордону; 4) переміщення товарів трубопро-відним транспортом і лініями електропередачі. Окрім цього, єдиний збір не справляють із транспортних засобів, якими перевозять вантажі гуманітарної допомоги, якщо товаросу-провідні документи оформлено на отримувачів гуманітарної до-помоги в Україні, яких внесено до Єдиного реєстру таких отри-мувачів.

Ставки збору залежать від виду транспортного засобу, міст-кості або загальної маси транспортного засобу з вантажем, ре-жиму переміщення й встановлені в євро. Але цей платіж спла-чують у національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день сплати цього збо-ру. Єдиний збір не може перевищувати вартість витрат, пов'я-заних із здійсненням митного під час транзиту вантажів і транс-портних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного й екологічного контролю вантажів і транспорт-них засобів, і витрат, пов'язаних із відновленням автомобіль-них доріг.

Єдиний збір справляють одноразово, залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит), за єдиним платіжним доку-ментом, форму й порядок заповнення якого затверджує Держмитслужба.

Єдиний збір у повному обсязі перераховують до Державно-го бюджету України.

ЗБІР ЗА ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ

УКРАЇНИ

Збір за використання радіочастотного ресурсу є загально-державним збором, що передбачено ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування». Його справляння здійснюють на підставі Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 1 червня 2000 року. Справляння цього збору має на меті формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу в Україні.

Платниками є користувачі радіочастотного ресурсу, а саме -- юридичні або фізичні особи, діяльність яких пов'язано з викори-станням радіоелектронних засобів та/чи радіовипромінювальних пристроїв.

Об'єкт оподаткування -- 1 МГц смуги радіочастот.

Ставки збору за використання радіочастотного ресурсу вста-новлює Кабінет Міністрів України не частіше одного разу на рік у гривнях окремо для кожного регіону України (Автоном-ної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) й залежать від виду радіозв'язку та діапазону радіочастот.

Збір сплачують з дати фактичного використання радіочас-тотного ресурсу України щомісяця до 15 числа кожного поточ-ного місяця. Суму платежу розраховують платники самостійно, відповідно до розмірів встановлених ставок і ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочас-тотного ресурсу України.

Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ре-сурсу України у вигляді зборів, зараховують до Державного бюджету України.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8