скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Пенсійний фонд України як фінансовий інститут скачать рефераты

Частка заробітної плати, що підлягає виплаті у вигляді пенсії, звичайно залежить від стажу, тому в багатьох фондах вона пропорційна йому (наприклад, 1-2% за кожен рік роботи чи кожен рік роботи понад, скажімо, 5 років і т.д.). Іноді ця частка складається з двох елементів, перший з яких залежить від стажу, а другий - пропорційний йому.

Дуже часто передбачаються мінімальні, а іноді й максимальні розміри пенсій. Наприклад, у США максимальна частка пенсії становить 80% заробітної плати, в Португалії - 100%, у Канаді максимальна пенсія представлена у вигляді граничної суми, що досягається при стажі в 35 років.

У деяких пенсійних системах розглядається можливість отримання так званої ранньої пенсії, що виплачується працівникам при звільненні з роботи у віці, який трохи менший за стандартний. Ця пенсія менша за звичайну на певний відсоток. Наприклад, в Австрії рання пенсія можлива у віці 60 років (стандартний вік становить 65 років), у Канаді - 55 років (відповідно 60 років), у Португалії - 60 років при стажі 36 років (70 років при стажі не менше 5 років), у США - 60 років при стажі 20 років, або 55 років при стажі 30 років (62 роки при стажі 5 років) [26].

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Необхідність реформування пенсійної системи в Україні

Після того, як економіка України почала реформуватися у напрямі переходу до різноманітності форм власності й відмови від адміністративно-командної системи управління, дедалі наочнішою стає невідповідність між усезростаючим рівнем змін в економіці та відносною стабільністю державної системи пенсійного забезпечення. Така штучно утримувана стабільність, а також певні спроби дещо модифікувати цю систему, щоб пристосувати до потреб окремих прошарків суспільства, призвели до накопичення низки проблем і посилення кризових явищ у цій сфері.

Серед основних із них можна виділити такі:

1. Погіршення демографічної ситуації. Наявна в Україні довгочасна демографічна тенденція загалом відповідає тим напрямам змін у демографічній ситуації, які характерні для всіх розвинутих країн. У них із більшого чи меншою інтенсивністю відбувається процес старіння населення і, отже. зростає потреба у коштах для пенсійних фондів. В Україні ця проблема особливо гостра. Так, частка осіб у віці, визнаному старшим за працездатний (згідно із чинним українським законодавством це жінки старші за 55, а чоловіки -- за 60 років), протягом 1996--2000 років зросла з 22,7% до 23,4%. Така тенденція призводить до зростання пенсійного навантаження на тих. хто працює.

2. Окрім того, демографічне старіння населення посилюється те й тим, то нині різко зростає кількість осіб, які виходять на пенсію ще до досягнення пенсійного віку через наявність пільгових умов і за вислугу років. Зокрема, кількість дострокових пенсій за віком збільшилася удвічі. Нині 28% пенсіонерів призначено дострокові (на 5--10 років раніше) пенсії, тобто майже кожному третьому (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Показники чисельності й структури пенсіонерів в Україні [18, 19]

1986

1991

1996

1997

1998

1999

2000

Населення (млн. осіб)

50,8

51,9

51,3

50,9

50,5

50,1

49,7

Кількість пенсіонерів (тис.осіб)

12038

13084

14487

14487

14535

14521

14530

Частка пенсіонерів у загальній чисельності населення (%)

23,7

25,2

28,2

28,5

28,8

28,9

29,2

Чисельність осіб, що отримують пенсії (тис. чол.)

за віком

8541

9713

10615

10587

10558

10473

10424

за інвалідністю

1352

1313

1814

1868

1923

1978

2005

через втрату годувальника

1522

1209

1195

1163

1168

1153

1155

за вислугу років

--

--

429

443

464

493

517

соціальні пенсії

--

319

434

426

422

424

429

Структура пенсіонерів (у %)

за віком

70,9

74,3

73.2

73.1

72,6

72Л

71,7

за інвалідністю

11.2

10.0

12,5

12.9

13,3

13,7

13,8

через втрату годувальника

12,6

9.3

8.3

8,0

8,0

7.9

7,9

за вислугу років

--

--

3,1

3,1

3,2

3.4

3.7

соціальні пенсії

--

2,4

2,9

2.9

2,9

2,9

2,9

Частка певних вікових груп у загальній структурі населення (у%)

55--59 років

7,3

7,2

6.6

5,7

5,1

60--64 роки

4,7

4,9

5,5

6,2

6,7

65--69 років

5,6

5,4

5,1

4,6

4,3

70 і більше років

8,3

8,6

8,9

9,3

9,5

частка осіб у віці, визнаному старшим за працездатний згід-но із чинним законодавством України

22,7

22,9

23,2

23,3

23,4

3. Гострота проблеми фінансування пенсійних виплат посилюється й тим, що темпи економічного зростання в Україні були від'ємними з 1990 року, а відповідно реальні надходження до державного бюджету й Пенсійного фонду у реальному виразі весь час зменшувалися. За таких умов збільшення величини ставок обов'язкових відрахувань не могло реально збільшити надходжень, воно, навпаки, стало гальмом на шляху відновлення економічного зростання, оскільки сприяло посиленню "тінізації" економіки. Саме через це ставки тарифів обов'язкового відрахування до Пенсійного фонду в Україні були зменшені для роботодавців з 55,88% на початку 1992 року до 31,82%, а починаючи з 1997 року вони становили 32%. Частка відрахувань до Пенсійного фонду у ВВП поступово зменшувалася з 9,2 % у 1992-му до 8,2% у 1995 році. У 1997 році вона зросла до 11,2%, а нині має стійку тенденцію до зменшення.

4. Пенсійна система України переобтяжена різними пільгами й виплатами. які за своєю сутністю їй не повинні бути притаманні, а мали б стати окремими елементами у системі соціального страхування й соціального забезпечення України. Нині через Пенсійний фонд відбувається фінансування, окрім пенсій за віком, ще й пенсій за інвалідністю, через втрату годувальника, за вислугу років, чорнобильських, соціальних пенсій та інших. При тому ті, хто мав би фінансувати зазначені виплати у повному обсязі, цього не здійснюють, зокрема і через те, що значна частина населення зайнята у тіньовій частині економіки чи взагалі безробітна. Такий стан призвів до того, що Пенсійний фонд виявився неспроможним проводити щомісячні поточні виплати пенсіонерам, внаслідок чого перед останніми у фонду починаючи з 1995 року офіційно з'явилася заборгованість. Свого максимуму затримки у виплаті пенсій сягнули у 1998 році (1974 млн. грн.). I хоча у 2000 році всі борги перед пенсіонерами було погашено, проте сам факт фінансової нестабільності й незбалансованості нинішньої пенсійної системи досить показовий (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2.

Рівень пенсій в Україні

1986

1991

1996

1997

1998

1999

2000

Середньомісячна заробітна плата

168

244

126

143

153

178

230

Середньомісячний розмір пенсії

68

104

38,7

51,9

52,2

60,7

68,9

Співвідношення середньої пенсії до середньої зарплати (%)

40,5

42,6

30,7

36,3

34,1

34,1

29,9

Межа малозабезпеченості

_

_

68,1

70,9

73,7

90,7

118,3

Співвідношення середньої пенсії і межі малозабезпеченості (%)

_

_

56,8

73,2

70,8

66,9

58,2

Загальна заборгованість із виплати пенсій (млн. грн.)

_

_

1124

1280

1974

1263

0

5. Посилення демографічного навантаження, різке падіння загального та офіційного рівня доходів населення, збільшення різних додаткових виплат із бюджету Пенсійного фонду та інші чинники призвели до того, що різко зменшився середній розмір трудової пенсії. Здійснювані нині в Україні пенсійні виплати недостатні для забезпечення навіть мінімально допустимого рівня життя осіб похилого віку. Середня трудова пенсія становить трохи більше як 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. При цьому у зіставленні із середньою заробітною платою середня пенсія дорівнює лише 34,1--29,9% (див. табл. 2), хоча початкове планувалося, що ці виплати становитимуть 75% від попереднього заробітку.

6. Така ситуація призводить до зрівнялівки, до того, що у трудовій пенсії нівелюється диференціація, пов'язана зі стажем праці й розмірами попереднього заробітку. Тобто трудова пенсія перетворюється на різновид соціальної допомоги, а різні категорії пенсіонерів отримують майже однакові пенсії, хоча сплачували зовсім не однакові пенсійні внески. А це викликає, з одного боку, сплеск суспільного невдоволення, який стає особливо помітним через постаріння населення України, а з другого -- змушує пенсіонерів будь-що працювати далі.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12