скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансові ресурси підприємства скачать рефераты

Продовження додатку А.

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

649

649

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

4090

3138

Резервний капітал

340

182

182

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(1843)

(383)

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

3078

2986

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

415

416

( )

( )

Цільове фінансування

420

160

323

Усього за розділом ІІ

430

160

323

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

103

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

305

857

Відстрочені податкові зобов'язання

460

383

297

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

791

1154

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

898

1403

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2016

1517

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

24

2

з бюджетом

550

372

344

з позабюджетних платежів

560

344

124

зі страхування

570

117

79

з оплати праці

580

118

143

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

3

2

Інші поточні зобов'язання

610

1058

1146

Усього за розділом IV

620

4950

4760

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

8979

9223

Додаток Б.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

21102

23010

Податок на додану вартість

015

(3517)

(3835)

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

17585

19175

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(13055)

(15196)

Валовий:

прибуток

050

4530

3979

збиток

055

Інші операційні доходи

060

698

2633

Адміністративні витрати

070

(1310)

(1085)

Витрати на збут

080

(890)

(855)

Інші операційні витрати

090

(1491)

(710)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

1537

3962

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

2

Інші доходи

130

13153

3437

Фінансові витрати

140

(30)

(58)

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(12366)

(5574)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

2296

1767

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(837)

(405)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

1459

1362

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

1459

1362

збиток

225

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

10804

12553

Витрати на оплату праці

240

2867

2268

Відрахування на соціальні заходи

250

1098

744

Амортизація

260

486

348

Інші операційні витрати

270

1521

1991

Разом

280

16776

17904

Продовження Додатку Б

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

2595200

2595200

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію

320

0,5626

0,5248

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5