скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області, його оцінка та шляхи стабілізації в умовах ринкових відносин скачать рефераты

Аналізуючи дані таблиці 2.2 необхідно відмітити, що з 2000 року по 2004 роки площа сільськогосподарських угідь сількогосподарських підприємств Тростянецького району зменши-лась на 16107га або на 28,7%, що звичайно потягнуло за собою скорочення площ ріллі на 11076га або на 22,1% ; площа сіножатей зменшилась на 891га або відповідно на 86,5%; площа пасовищ зменшилась на 2760,9га. Або на 77,5%. Факт скорочення площ сільськогосподарських угідь можна пояснити тим фактом, що саме в 2002 році певні підприємства були перепідпорядковані іншим районам України, а також скороченням чисельності сільськогосподарських підприємств. Площі лісу, ставків і водоймищ перейшли в підпорядкування до сільських рад.

Якщо гово-рити про структуру земельних ресурсів, то можна зазначити, що найбільшу пи-тому вагу сільськогосподарських угідь займає площа ріллі (в 2003 стано-вила майже 96,5%, а в 2004 році була 97,5%, тобто розораність земель в районі дуже висока).

Як відомо, від правильного використання земель залежать результати сільсько-господарського виробництва і соціальний розвиток підприємств. Для того, щоб визначити наскільки ефективно використовуються землі саме сільськогосподарськими пдприємствами Тростянецького району простежимо показ-ники в таблиці 2.3.

Виходячи з даних можемо зробити висновки, що виробництво продукції зернових та зернобобових на 100га відповідних угідь, а також приросту живої маси ВРХ з 2000 по 2003 роки поступово ззнижувалось. Слід відмітити, що ситуація з виробництва молока на протязі 2000-2003 років не була стабільною. Що ж стосується приросту живої ваги свиней, то з 2000 по 2002 роки спостерігається підвищення, а в 2003 році зниження виробництва даного виду продукції. В 2004 році порівнюючи з середнім значенняи за 2000-2003 роки виробництво на 100га. вдповідних угідь молока зменшилося на 9,9 ц. Або на 3,8%; живоі маси ВРХ- на 3,2 ц. Або на 11,8%; живоі маси свиней - на 6,8 ц. або на 43%. Виключенням є виробництво зернових і зернобобових. В 2004 році порівнюючи з середнім значенняи за 2000-2003 роки виробництво збільшилось на 71,6 ц. або на 4,8%.

Щодо Валового доходу та чистого прибутку збитковим виявився 2002 рік. В 2004 році порівнюючи з середнім значенняи за 2000-2003 роки Валовий дохід на 100га сільськогосподарських угідь збільшився на 21,7 тис. грн. або на 366%, а чистий прибуток збільшився на 3 тис. грн. або на 150%.

Таблиця 2.3

Ефективність використання земельних ресурсів сільськогоспо-дар-ськи-ми під-приємствами Тростянецького району

Показники

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

В се-ред-нь-ому за 2000-2003 роки

2004р.

Відхилення по-казника у 2004 році від се-реднього за 2000-2003роки

+/-

%

Виробництво на 100 га відповідних угідь ц.

Зернових і зерно-бобових

1821,1

1632,4

1629

820

1473,4

1545

71,6

4,8

Молока

268,3

247,0

284,6

220,3

255,0

245,1

-9,9

-3,8

Живої ваги великої рогатої худоби

30,2

28,7

27,8

21,5

27,0

23,8

-3,2

-11,8

Живої ваги свиней

14,9

15,8

19,3

13,2

15,8

9,0

-6,8

-43,0

Одержано на 100 га сільськогосподарських угідь

Валового доходу, тис. грн.

18,0

12,

-7,0

2,0

6,0

28,0

21,7

366,0

Прибутку (збитку), тис. грн.

13,0

2,0

-8,0

0,7

2,0

5,0

3,0

150,0

Для нормального ведення інтенсивного сільськогосподарського виробництва підприємство повинно бути забезпечено в достатній кількості трудовими ресурсами.

Загальна чисельність працівників сільського господарства зменшилась на 2694 особи або на 48,6%. Так як кількість працівників поступово зменшується, то перед керівним складом господарств постає питання найбільш повного і раціонального використання робочої сили. Тому розглянемо стан продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах в Тростянецькому районі. Дані представимо у вигляді таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Динаміка зміни продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах Тростянецького району

Показники

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

В середньому за 2000-2003 роки

2004р.

Відхилення по-казни-ка 2004ро-ку від се-ред-ньо-го показ-ни-ка за 2000-2003 ро-ки

+, -

%

Вироблено валової продукції по собівартості на 1 середньорічного працівника, тис. грн.:

у сільськогосподар- ському виробництві

106

10,7

10,7

12,81

18,2

18,2

7,0

62,5

У рослинництві

10,12

11,17

12,80

11,0

11,0

18,7

7,7

70,0

У тваринництві

11,2

11,78

10,0

12,83

11,5

17,3

5,8

50,4

відповідно за рік, тис. люд/год.

в тому числі:

8340,0

7657,7

6309,0

4769,0

6768,9

3737,1

-3031,8

-44,8

У рослинництві

4507,6

4021,4

3082,0

2261,0

3468,0

2627,7

-840,3

-24,2

У тваринництві

3832,4

3636,3

3227,0

2508,0

3300,9

1109,4

-2119,5

-66,4

Затрати праці люд./год. На 1 ц:

Зернових і зернобобових

1,9

1,8

1,7

2,0

1,85

1,84

-0,01

-0,5

Соняшника

6,7

6,5

3,7

4,3

5,3

6,2

0,9

16,9

Картоплі

10,8

10,2

71,4

24,7

29,3

20,3

-9,0

-30,7

цукрового буряка

1,9

1,8

1,3

1,4

1,6

1,7

0,1

6,3

овочів відкритого ґрунту

31,2

30,8

22,4

24,0

27,1

26,4

-0,7

-2,6

Кукурудза

2,8

2,6

1,7

1,9

2,3

1,8

-0,5

-21,7

Молока

13,7

13,4

11,5

10,9

12,37

10,97

-1,4

-11,3

приросту ВРХ

71,3

68,3

77,8

93,9

77,8

81,5

3,7

4,7

приросту свиней

96,1

92,6

79,6

86,6

88,7

101,0

12,3

13,8

Як свідчать дані таблиці 2.4, у районі відбувається поступове підвищення продуктивності праці протягом останніх п'яти років. Можемо відмітити, що скоротились витрати праці насамперед в галузі тваринництва. Так, в 2004 році витрати праці становили 11109,4 тис. люд/год., а середнє значення за 2000 - 2003 роки відповідного показника становили 3300,9 тис. люд/год., тобто скорочення становить 2119,5 тис. люд/год., або 66,4%. Щодо галузі рослинництва, то також відбулось певне зниження затрат праці - на 840 тис. люд/год. або на 24,2%. Затрати праці на зернові і зернобобові, соняшник, цукровий буряк, кукурудзу і овочів відкритого грунту протягом 2000-2002 років знизились. Затрати праці по картоплі протягом 2000-2001 років знижувались, в 2000 році помітно зросли, а протягом 2003-2004 років знову збільшувались. В 2004 році затрати праці відносно середнього значення за 2000-2003 роки знизились по всіх видах культур, окрім соняшника (в 2004 році збільшились на 0,9 люд./год. з 1га. або на 16,9%). Щодо галузі тваринництва, то відбулось певне скорочення витрат праці по виробництву основних видів продукції, що виробляються в цій галузі. Так, по виробництву молока і приросту живої маси свиней затрати протягом 2000-2003 року зменшились, а по приросту живої маси ВРХ навпаки збільшились. В 2004 році затрати праці відносно середнього значення за 2000-2003 роки по приросту живої маси ВРХ збільшились на 3,7 люд./год. з 1га. або на 4,7%, а по приросту живої маси свиней - на 12,3 люд./год. з 1га або на 13,8%.

Для того, щоб мати наочне уявлення щодо зміни чисельності працівників

представимо їх у вигляді графіка (рис. 1).

Вирішальне значення в господарській діяльності сільськогосподарських під-приємств належить основним засобам. Розширення, підтримання належного функ-ціонального стану і раціонального використання основних засобів вели-кою мірою визначають обсяг виробництва, можливості росту і підвищення його ефек-тивності. Тому далі розглянемо наявність та ефективність використання ос-новних засобів сільськогосподарськи-ми підприємствами Тростянецького району. Спо-чатку ознайомимось із забезпеченістю сільськогосподарських підприємств ра-йону основними засобами. Дані наведемо у вигляді таблиці 2.5

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств Тростянецького району основними засобами, тис. грн.

Показники

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

В серед-ньо-му за 2000-2003оки

2004р.

Відхилення по-каз-ника 2004 ро-ку від середнього по-каз-ника за 2000-2003 роки

+/-

%

Наявність основних засобів на кінець року, тис. грн.

194830

206754,2

161451,5

134152,2

174297,2

127407

-46890,2

-26,9

На 100га сільськогоспо-дарських угідь

347,2

410,9

329,5

316,9

351,1

318,5

-32,6

-9,3

на 1 середньорічного працівника

28,0

33,4

30,0

36,7

32,0

44,7

12,7

39,7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14