скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області, його оцінка та шляхи стабілізації в умовах ринкових відносин скачать рефераты

Визначення доходів і витрат, прибутку (збитку) за звітний період сільськогосподарських підприємств здійснюється відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Цим Положенням (Стандартом) визначається зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього Положення (Стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

2.Організаційно - Економічна характеристика сільськогосподарських підприємств Тростянецького району вінницької області та стан обліково - фінансової роботи

2.1. Природно - економічні умови сільськогосподарських підприємств району та показники їх виробничо - фінансової діяльності

Тростянецький район розташований в центральній частині Вінницької області і являється одним з типових сільськогосподарських районів лісостепової зони Украї-ни. Адміністративний і культурний центр району - смт. Тростянець, що знаходиться в 120км від обласного центру.

Тростянецький район займає вигідне географічне положення і є одним з типових промислових містечок. На його території розміщені: м'ясокомбінат, молокозавод, нафтобаза, вугільний склад.

До 2000 року функціонувало 24 колективних сільськогосподарських підприємств. Після реформування функціонувало до 2003 року 23 сільсько-гос-по-дарських підприємства різних форм власності, а в 2004 році їх залишилось 20, з яких:

сільські фермерські господарства (ФГ) - 1;

приватні сільськогосподарські підприємства (ПСП) - 2,

сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю (СТОВ) - 10; дослідне господарство (ДГ) - 1;

агрокооператив приватних пайовиків (АКПП) -4;

приватні орендні підприємства (ПОП) -2.

Для того, щоб мати більш повне уявлення про розміри сільськогосподарського виробництва та основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Тростянецького району розглянем таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.

Розміри сільськогосподарського виробництва та основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Тростянецького району

Показники

2000р

2001р

2002р

2003 р

В середньо-му за 2000-2003 роки

2004р.

Відхилення показ-ника у 2003 році від середнього за 2000-2003 роки

+ -

%

Площа с/г. угідь, га

56109

50311

49000

42334

49438,5

40002

-9436,5

-19

Площа ріллі, га

50077

47968

47000

40866

46477,7

39001

--7476,7

-16

Середньорічна кількість працівників, осіб

6950

6193

5371

3650

5541

2847

-2694

-48,6

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

192277

200792

184102,8

147802,4

181243,5

129246

-51997,5

-28,7

Виробництво валової прдукції в порівняльниих цінах 2000р. тис. грн.

33668*

49006,4

59761

36116,9

44638

45278

640

1,4

На 1га с/г., угідь

0,6

0,97

1,22

0,85

0,91

1,13

0,22

24,2

На 1 грн. середньо-річної вартості основних засобів

0,17

0,24

0,32

0,24

0,24

0,35

0,11

46

На 1 середньорічного

працівника

4,84

7,91

11,12

9,89

8,5

15,9

7,4

87

Одержано валового дохо-ду, тис. грн.

10267

6283,3

-3285,4

989,5

3563,6

11192

7628,4

214

На 1га с/г., угідь

0,18

0,12

-0,07

0,02

0,06

0,28

2,22

366

На 1 грн. середньорічної вартості основних засобів

0,05

0,03

-0,02

0,006

0,02

0,08

0,06

300

На 1 середньорічного

працівника

1,47

1,01

-0,61

0,27

0,53

3,93

3,4

641,5

Одержано чистого доходу (збитку), тис. грн.

7396

1360,1

-4242,4

300,7

1203,6

2065,5

861,4

71,6

На 1га с/г., угідь

0,13

0,02

-0,08

0,007

0,02

0,05

0,03

150

На 1 грн. середньорічної

вартості основних засобів

0,04

0,007

-0,023

0,002

0,006

0,016

0,01

166,7

На 1 середньорічного

працівника

1,06

0,22

-0,78

0,08

0,15

0,72

0,57

380

Примітка: * за 2000 рік валова продукція вказана в порівняльних цінах 1996 року.

Перед аналізом даної таблиці слід зазначити, що показники від яких залежить значення виробництва валової продукції у розрахунку на 1га сільськогосподарських угідь, на 1 грн. середньорічної вартості основних засобів (фондовіддача) та на 1 середньорічного працівника (продуктивність праці). Так, показник виробництва валової продукції на 1га сільськогосподарських угідь, залежить від зміни безпосередньо показника виробництва валової продукції та площі сільськогосподарських угідь. На протязі 2000-2002 років виробництво валової продукції збільшувалось при зменшенні площі сільськогосподарських угідь. В 2003 році були несприятливі погодні умови, що призвело до значного скорочення виробництва валової продукції, а тому і зниження величини даних показників.

Щодо показника фондовіддачі, то він в 2004році, порівняно з середнім значенням за 2000- 2003 роки, зріс на 0,11 і становив 0,35 грн., тобто на 1 гривню основних засобів виробляється більше валової продукції. На збільшення даного показника значний вплив здійснив той факт, що зменшення середньорічної вартості основних засобів у 2004 році відбулось на 28,7% або на 51997,5 тис. грн., а також підвищення виробництва валової продукції в порівнянні з середнім значенням за 2000- 2003 роки(на 640 тис. грн. Або на 1,4%).

Також необхідно торкнутись питання підвищення продуктивності праці. Бачимо, що в 2004 році виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника, порівняно з середнім значенням за 2000- 2003 роки, збільшилось на 87% або на 7,4 грн. Ці зміни відбулись за рахунок збільшення виробництва валової продукції, а також за рахунок зменшення кількості працюючих в галузі сільського господарства. Так, в 2004 році кількість працівників, що були зайняті в галузі сільського господарства, зменшилась на48,6% або на 2694 чоловік у порівнянні з середнім показником за 2000 - 2003 роки.

Сільськогосподарські підприємства, незалежно від форми власності, як і будь-які юридичні особи, мають на меті одержання прибутку. З цією метою вони займаються виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції. Продукцію рослинництва і тваринництва підприємства району реалізують на приймальні пункти переробним підприємствам смт. Тростянець.

Отже, ми проаналізували певні ресурси, які є в наявності в Тростянецькому районі, і можемо дійти висновку, що в районі є ресурсний потенціал, який при належному застосуванні може дати значні прибутки. Для сільського господарства найбільш важливим ресурсом є земля, тому проаналізуємо більш докладно саме земельні ресурси, які використовуються підприємствами району.

Земля - основний і незамінний ресурс сільськогосподарського виробництва, одне з найважливіших складових ресурсного потенціалу аграрних формувань, який крім землі включає трудові ресурси, основні засоби та оборотні. Наявний ресурсний потенціал, якісні його параметри та раціональне поєднання в процесі господарської діяльності є вихідною передумовою виробництва конкурентоспроможної продукції. Зауважимо, що земельна площа є базовим ресурсом, а саме він визначає формування інших ресурсів. Раціональне використання землі є і буде одним з найважливіших народногосподарських завдань.

Склад і структуру земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Тростянецького району розглянемо в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Склад і структура землекористування сільськогосподарських підприємств Тростянецького району вінницької області

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Відхилення показ-ника 2004 року від по-казника 2000 року

Площа, га

Питома вага %

Площа, га

Питома вага %

Площа, га

Питома вага %

Площа, га

Питома вага %і

Площа, га

Питома вага %

+/-

%

Сільсько-господарські угіддя

56109

100

50311

100

49000

100

42334

100

40002

100

-16107

28,7

із них: рілля

50077

89,0

47968

95,3

47000

96,0

40866

96,5

39001

97,5

-11076

-22,1

сінокоси

1029,0

1,8

144,4

0,3

150,2

0,3

171,0

0,4

138,8

0,3

-891

-86,5

пасовища

3561,0

6,4

1018,1

2

1000,0

2,1

935

2,2

800,1

2

-2760,9

-77,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14