скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області, його оцінка та шляхи стабілізації в умовах ринкових відносин скачать рефераты

ДОДАТОК?Д

Призначення основних компонентів фінансової звітності аграрних формувань

Компоненти фінансової

Звітності

Зміст

Використання інформації

Баланс

Наявність економічних

ресурсів, які

контролюються

підприємством, на дату

балансу

Оцінка структури

ресурсів підприємства, їх

ліквідності та

платоспроможності

підприємства;

прогнозування майбутніх

потреб у позиках; оцінка

та прогнозування змін в

економічних ресурсах,

які підприємство

(імовірно)

контролюватиме в май-

бутньому

Звіт про фінансові

Результати

Доходи, витрати та

фінансові результати

діяльності підприємства

за звітний період

Оцінка та прогноз:

прибутковості діяльності

підприємства;

структури доходів та витрат

Звіт про рух грошових коштів

Генерування та викорис-тання грошових коштів протягом звітного періоду

Оцінка та прогноз опера-ційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Звіт про власний капітал

Зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

Оцінка та прогноз змін у власному капіталі

Примітки

Вибрана облікова полі-тика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансо-вих звітах, але обов'язкова за П(С)БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення зрозумілості

Оцінка та прогноз: облікової політики; ризи-ків або непевності, які впливають на під-приємство, його ресурси та зобов'язання; діяльності підрозділів підприємства тощо

ДОДАТОК - Б

АКПП «Україна»

3.01.2005

НАКАЗ №1-Б10

Про облікову політику підприємства на 2005 рік згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укреїні» від 16.07.1999 №996-14 та діючим положенням (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності для забезпечення вимог передбачених Статутом підприємства НАКАЗУЮ: встановити на підприємстві таку облікову політику:

1 При веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності керуватися Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність В Україні» та положенням (стандартами) бухгалтерського обліку.

2 Обовязки щодо ведення обліку покласти на бухгалтерію господарства під керівництвом головного бухгалтера, який здійснює розподіл обовязків між працівниками бухгалтерії і має право другог підпису.

3 Облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою обліку.

4 Первинний облік здійснюється за затвердженими формами і графіком документообігу.

5 Основні засоби беруться на облік, за початковою вартістюпридбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».

6 Нарахування амортизації основних засобів здійснюється виходячи з нормативного строку експлуатації. Наарахування амортизації здійснюється за прямолінійним методом.

7 Нарахування амортизації по матеріальних активах здійснюється прямолінійним методом з розрахунку 100% перенесення її вартості при такій тривалості експлуатації.

8 До малоцінних предметів відносять обєкти вартістю 500 грн; нарахування зносу на малоцінні іта швидкозношувальні предмети здійснюється при передачі їх в експлуатацію в розмірі 100% вартості.

9 Облікматеріальних цінностей вести за загальноприйнятою методикою, використовуючи сальдовий метод та середньозважені ціни.

10 Облік прцесу виробництва має вестись на рахунку 23 та рахунках 9 класу.

11 Облік витрат ведуть відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

12 Резерв сумнівних боргів визначати виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.

13 Резерв майбутніх витрат створити в розмірі 6% від суми нарахованої оплати праці.

14 Затвердити зразок підписів прцівників, які мають право підпису документів у тому числі звітності.

15 Затвердити відповідальних посадових осіб за складання і подання звітності: фінансової, статистичної, податкової, іншої.

ДОДАТОК - В

Виписка з графіку документообігу

№ ф.

Назва документа

Час складання

Посадова особа

Дата подання до бухгалтерїї

1. Первинні документи, складені в бригадах

80

Відомість руху зерна та іншої родукції з поля

Щозмінно

Зав током, комірник

В кінці дня

67

Обліковий лист тракториста- машиніста

Щодня

Обліковець

18 (30) числа щомісяця

66

Обліковий лист праці і виконаних робіт (по бригаді)

Щодня

Обліковець

В кінці декади

81

Щоденник натходження сільськогосподарської продукції

Щодня

Зав. током

В кінці дня

102

Звіт про рух худоби і птиці на фермі

Щомісяця

Зав. фермою, зоотехнік

30-31 числа щомісяця

2. Первинні документи, що склалаються у підсобних і обслуговуючих виробництвах

120

Звіт про рух палива і мастильних матеріалів

Кожну поїздку

Завгар, механік

Щодня

Дорожній лист вантажного автомобіля

Кожну поїздку

Завгар, механік

Щодня

94

Відомість витрати кормів

Щодня

Зав. фермою

В кінці декади

97

Акт на переведення тварин з групи в групу

У день переведення

Зав. фермою

Із звітом про рух

112

Журнал обліку надоїв молока

Щодня

Обліковець

В кінці місяця

3. Первинні документи при грошових операціях, документи загального призначення

286

Авансовий звіт

Щодня

Підзвітна особа

Наступного дня

К.1

Прибутковий касовий ордер

При надходженні грошей у касу

Головний бухгалтер

В кінці дня

К.2

Видатковий касовий ордер

При видачі грошей з каси

Головний бухгалтер

В кінці дня

117

Лімітно- забірна картка на отримання пального, продукції зі складу.

Щодня

комірник

30-31 числа щомісяця

Головний бухгалтер_______________

ДОДАТОК-Г

Модель обліку формування фінансових результатів

ДОДАТОК - Е

Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів.

Користувачі звітності

Інформаційні потреби

Інвестори, власники

Придбання, продаж та володіння цінними паперами.

Учать у капіталі підприємства. Оцінка якості управління.

Визначення суми дивідендів

Керівництво підприємства

Регулювання діяльності підприємства

Банки, постачальники та інші кредитори

Забезпечення зобов'язань підприємства. Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання

Замовники

Оцінка здатності підприємства своєчасно

виконувати свої зобов'язання

Працівники підприємств

Оцінка здатності підприємства своєчасно

виконувати свої зобов'язання. Забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками

Органи державного управління

Формування макроекономічних показників

ДОДАТОК - Ж

Особливості перевірки фінансової звітності

з/з

Назва прийому

Мета роботи

Зміст роботи

1

2

3

4

1

Перевірка за формою

Полягає у візуальній перевірці правильності записів всіх реквізитів звітності та виявленні наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявність підписів

Під час загального огляду звітних форм увага звертається на заповнення їх адресної частини. Вид діяльності підприємства повинен відповідати видам діяльності, передбачених Статутом. При необхідності ліцензування даного виду діяльності обов'язковою є перевірка наявності у підприємства ліцензії та строку її дії. Визначення виду діяльності підприємства є важливим критерієм для правильного розмежування доходів і витрат підприємства по основній та іншій діяльності.

2

Аналітична перевірка показників

Виявлення суттєвих відхилень, вивчення яких за допомогою глибинних та наскрізних тестів дозволяє встановити факти помилок та порушень, що призводять до перекручення звітності

В першу чергу слід перевірити відповідність вказаної в балансі величини статутного капіталу даним засновницьких документів, а також чи не мають місце прострочення погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу у засновників. Визначаються ті ділянки звіту, де аудиторський ризик є найбільшим, де існує можливість шахрайства чи наявність помилок в обліку і звітності для даного підприємства є найімовірнішим. Залежно від цього виділяються ті операції та активи, які необхідно перевірити більш ретельно.

3

Перевірка по суті

Встановлення достовірності показників звітності

Проводиться арифметична перевірка, тобто перевіряється узгодженість показників, відображених в різних формах бухгалтерської звітності, показників відображених у формах бухгалтерської звітності та зведених регістрах обліку, регістрах обліку та зведених документах.

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14