скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області, його оцінка та шляхи стабілізації в умовах ринкових відносин скачать рефераты

Господарства мають дуже низький коефіцієнт абсолютної ліквідності. Він в 2004 р. становив 0,008. Це означає, що в підприємствах немає вільних грошових коштів, які вони можуть використовувати при виникненні такої необхідності.

З 2001 по 2004 рік дещо знизився коефіцієнт концентрації власного капіталу. На досить високому рівні знаходться коефіцієнт фінансової стабільності і починаючи з 2002 року його значення поступово починає збільшуватись. В 2004 році коефіцієнт фінансової стабільності становив 3,2.

Для покращення фінансового стану потрібно:

1. Жорстка державна дісципліна цін, яка дозволить кожній галузі одержати відповідну частку в доходах і залишити аграрному виробництву необхідні фінансові ресурси для його розвитку, тобто потрібно створити такі цінові відносини, які б забезпечили високу прибутковість сільськогосподарського підприємства.

2. Використовувати для сільськогосподарського підприємства диференційовану багатоканальну систему податків у бюджет, нараховувати податок иа прибуток і додану вартість, виходячи з фактичних цін реалізації продукції, робіт і послуг, не проводити донарахування податків при реалізації за цінами, нижчими фактичної собівартості.

3. Залучити кредити в сільське господарство на пільгових кредитних ставках для того, щоб сприяти оновленню основних засобів підприємства. Тобто потрібно покращити фінансово-кредитні відносини щодо аграрного сектора.

4. Проводити дослідження ринку реалізації сільськогосподарської продукції з метою зменшення ризику неплатежів за поставлену продукцію, укладання договорів з надійними партнерами.

5. В середині даного підприємства скоординувати господарську діяльність так, щоб максимально знизити затрати на виробництво продукції, що дасть можливість підвищити рентабельність виробництва, а отже, збільшити розмір прибутку підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року. - К.: Головна ДПАУ, 1994. - 86с.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Фінансові консультації. - 2000. - №11-12.

3. Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 рр. // Урядовий кур'єр. - 2001. - 20 лютого.

4. Закок України "Про знесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 рр. // Урядовий кур'єр. - 2001. - 26 червня.

5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 27.05.97 р. №283/97 - ВР // Все про бухгалтерський облік. - 1999 р. N53.

6. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" // Урядовий кур'єр. Орієнтир. - 2001 р. - 17 жовтня. -№41.

7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" // Голос України. - 2001 р. - 3 липня. - С. 5.

8. Указ президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" -.від 03.12.99 р. // Все про бухгалтерський облік і право, 1999. - №6. - С. 3-7.

9. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки // Праця і зарплата. - 2001. - №7. - С. 22.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - 23 квітня.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Доходи” // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - 23 квітня.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати” // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - 23 квітня.

13. Акопян В. Совершенствование учёта доходов и расходов // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. - 1999. - №7. - С.48

14. Антоньєв І.К. Основні напрями державної фінансової підтримки АПК // Фінанси України - 1999. - №6. - С. 3-7.

15. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. - М.: Ось - 89 - 1995. - С. 13-14.

16. Аудит і аудиторська діяльність / Л.С. Шатковська, В.М. Жук, В.К. Савчук та ін. За ред. Л.С. Шатковської. - 1С: Урожай, 1996 - с.256

17. Белолипеукий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. Л.П. Мерзнякова. - М.: ИНФРА, 1999. - 297 с.

18. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підр. - К.: Вища шк. - Знання, 1998. - 574 с.

19. Бланк І.А. Керування прибутком. К.: Ника Центр, 1998. - 210 с.

20. Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва // Фінанси України. - 2000. -№ІО.-С.63-68.

21. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник: за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

22. В- Гамкина,А. Ковальчук. Фиксированный налог для сельского хозяйства // Навигатор бухгалтера. - 1998. - №11.

23. Вальтер СБ., Лишанский М.Л. Прибыль сельскохозяйственных предприятий, ее распределение и использование. - М.: Агропромиздат, 1990.-240 с.

24. Василик О.Д., Павлюк К.В. Фінансова стабільність як фактор економічного зростання // Економіка України. - 1998. - №12. - С. 5-11.

25. Василик О.Д., Павлюк К.В. Фінансова стабільність як фактор економічного зростання // Економіка України. - 1998. - №12. - С. 5-11.

26. Веселуха Н.Т. Аудит: Учебник. - К.: Знання, КОО. - 2000. - 769 с.

27. Вожжов А.П., Новикова Р.О. Фінансові методи забезпечення економічного зростання // Фінанси України. - 2001. - №3. - С. 74-83.

28. Головний Звіт про прибутки і збитки за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку // Вісник бухгалтера і аудитора України. - 1997. -№12.

29. Грачева Р. Використання прибутку // Галицькі контракти. - 1998. - №16. -С.168.

30. Грачева Р. Формування фінансових результатів на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності" // Галицькі контракти. - 2000. - №5.

31. Гущіна І.І., Агапова М.В. Фінансовий аналіз діяльності підприємства // Бухгалтерський вісник. - 1999. - №94. - С. 17-20.

32. Дем'яненко І.В. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно-податкове регулювання // Фінанси України. - 2001. - №5. - С. 127-129.

33. Демьяненко М.Я. Проблеми фінансового забезпечення економічних реформ в аграрному секторі АПК // Соціально-економічна ситуація та шляхи подолання кризового стану в АПК України. - К.: ТАЕ, 1999. - 378 с.

34. Дем”яненко М.Я. Фінансово-кредитний механізм в умовах формування ринкових відносин // Економіка АПК. - 1998. - №8. - С. 17-19.

35. Доменський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. - К.: Вища пік., 1999. - 164 с.

36. Дудка К.П., Жук В.М. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами: Підручник. Інститут аграрної економіки УААН, 2000. -217 с.

37. Економіка підприємства: Підручник // За ред. С.Ф. Покропивного - вид.2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с., іл.

38. Економічний словник - довідник. / За ред. док. ек. наук, професора Мочерного С.В. - К.: Феміна, 1995. - 38 с.

39. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном // Економіка. Фінанси. Право, 1999. - №5. - С. 23-25.

40. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: Вид-во "Бліц-інформ", 1995. - 832 с.

41. Завгородний В.И. и др. Анализ хозяйственной деятельности сельско-хо-зяй-ствен-ных предприятий / В.И.Загородний, Т.Е. Малофеев, И.Т. Трубилин. - 3-е изд., перероб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1987. - 366 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

42. Зайцева О.А. Резервы увеличения чистого дохода предприятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -1998.-№7.-С. 5-8.

43. Здоровцов 0.1. Сучасне ціноутворення - головна руйнівна сила економіки сільського господарства України // Збірник наукових праць, присвячений 100-річчю з дня народження С.С. Рубіна. - Умань. - 2000. - 233 с..

44. Зоря С.І. Планування фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників // Економіка АПК. - 1998. - №9. - С. 44-46.

45. Зубець М,В. Реформування аграрного сектора економіки України // Агроінком. - 1997--№10 - 12. - С. 2-6.

46. Ізаненко В.І., Болюк М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. Навч. посібник для студентів. Київ. - 1999. - 203 с.

47. Ізаненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Київ, 2000. - 263 с.

48. Качмарик Я. Д., Хутрий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. - 1999. - №10. - С. 138-144.

49. Кізима А.Я., Кушнірик ІЛ. Аналіз руху коштів на підприємстві // Фінанси України. - 1997. -№7. - С. 11.

50. Колменська Т. Методика аналізу прибутку // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №12. -С. 2 - 8.

51. Колотуха С.М. Реформування розрахунково-кредитних відносин сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць. - Умань, 1998.-123с.

52. Колотуха С.М. Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та шляхи його оздоровлення // Агроінком. - 2001. - №1-3. - С. 19-20.

53. Колотуха С.М., Гузар Б.С., Мельник К.М. Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. -2002. - №4. - С. 72-76.

54. Кондратьев О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. - 1997. - №9. - С. 73-78.

55. Кондратьев О.В. Фінансова стійкість у механізмі господарювання підприємства // Фінанси України. - №7. - С. 73-77.

56. Кононенко Т.В. Організація обліку результатів сільськогосподарських підприємств за міжнародними стандартами // Економіка АПК. - 2000. - №3. - С60-65.

57. Кравчук Г.В. Внутрішні механізми фінансової стабілізації // Фінанси України. - 1999. - №8. - С.128-130.

58. Кричевськкй М.А. Как улучшить финансовое состояние предприятия // Бухгалтерский учет. - 1996. - №12. - С. 53-54.

59. Ластовенко І.В. Фінансові показники як основа механізму регулюванння економікою // Фінанси України. - 1998. - №3. - С. 73-79.

60. Логвинова Г. Комплексная оценка финансово-экономического состояния аграрных формирований // АПК: Экономика, управление. - 1999. - №2. - С. 11-14.

61. Лузан Ю.Я. Реформування аграрного сектора України. Стан і перспективи // Економіка АПК, 2002. - №4. - С. 3-8.

62. Лях Л.М. Про визначення основних критеріїв фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 2000. - №5. -- с. .42-47.

63. Мамонтова М.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств // Фінанси України. - 2000. - №8. - С. 103-106.

64. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. Підр. - К.: Вища шк., 1994.-415 с,

65. Навроцький Я.Ф. Місце кредиту в джерелах формування засобів сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 1998. - №5.

66. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підр. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - К.: Аграрна освіта, 2001.- 605с.

67. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. Суть, класифікація, структура // Фінанси України. - 1996. - №2. - С. 16-25.

68. Полозенко Д.В. Фінансова стабільність АПК: сутність і шляхи її здійснення // Фінанси України. - 1999. - №3. - С. 15-18.

69. Приса В.Й, Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. - 1996. - №1. - С. 67-72.

70. Савчук В.П., Москаленко О.В. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства // Фінанси України. - 2002. - №1. - С. 50-60.

71. Свідерський Д. Відображення в обліку показників фінансової діяльності підприємства згідно з новим планом рахунків: П(С)БО // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №3. -С. 40-45.

72. Семенець І.В. Визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства // Фінанси України. - 1999. - №9. - с. 12 - 14.

73. Сидорчук Т.В. Амортизація у формуванні фінансових ресурсів // Економіка АПК. - 1998. - №3. - С. 59-62.

74. Сопко В. Методика визначення фінансового стану підприємства за даними балансу // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №12. - С. 8-11.

75. Сугоняко О.А. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його оздоровлення // Фінанси України. - 1997. - №3. - С. 5-9.

76. Сук Л.П. Облік доходів і результатів діяльності // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2002. - №10. - С. 2-24.

77. Сук П.Л. Відображення витрат в обліку та звітності // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000. - №5. - С. 32-38.

78. Сук П.Л. Відображення витрат в обліку та звітності // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000. - №5. - С. 18-20.

79. Суліменко Л.А., Данкевич А.Є. Стан та перспективи розвитку реформованих сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. -2002. -№1.- С. 17-20.

80. Финансы Учеб. пособие / Под ред. М. Ковалевой. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 364 с.

81. Фінанси підприємств: Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Под'єгорін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.

82. Фінанси сільськогосподарських підприємств (Посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах) / За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2000. - 604 с.

83. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.Г Орлов та ш. К.: Либідь, 1998, 312 с.

84. Чепурко В.В„ Моделі ситуативної діагностики фінансового стану аграрних підприємств // Фінанси України, - 2000. - №6.- С. 79-90.

85. Шиян Д.В, Комплексна оцінка фінансового стану галузей економіки // Фінанси України. - 2002. - №2. - С. 54-62.

ДОДАТОК-А

Обсяг і структура товарної продукції по підприємствах Тростянецького району

Види продукції

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

Середнє значення за 2000-2004 роки

Виручка від реа-лізації, тис. грн.

Питома вага в структурі, %

Виручка від реа-лізації, тис. грн.

Питома вага в структурі, %

Виручка від реа-лізації, тис. грн.

Питома вага в структурі, %

Виручка від реа-лізації, тис. грн.

Питома вага в структурі, %

Виручка від реа-лізації, тис. грн.

Питома вага в структурі, %

Виручка від реа-лізації, тис. грн.

Питома вага в структурі, %

Зернові та зернобобові

25199,5

47,6

22010,7

46,3

18306,3

42,5

13440,8

35,0

15825,8

37,9

18956,6

42,4

Соняшник

1679,9

3,1

1532,1

3,2

1868,8

4,3

2856,2

7,4

2902,1

6,9

2167,8

4,8

Кукурудза

3506

6,6

3171,7

6,6

1926,4

8,4

4795,0

12,5

1758,0

4,2

3031,4

6,7

Цукровий Буряк

8399,8

15,8

7798,5

16,4

8361,5

19,4

7068,5

18,4

7928,6

19,0

7911,4

17,7

Овочі відкри-того ґрунту

219,2

0,4

174,8

0,4

190,4

0,4

87,9

0,2

45,7

0,1

143,6

0,3

Плоди (зерняткові і кісточкові)

34,8

0,06

44,1

0,09

527,0

1,2

850,6

2,2

892,4

4,1

469,8

1,0

Всього рослинниц-тва

36521,0

69,0

32831,0

69,0

30761,3

71,4

25633,4

66,9

28844,8

69,2

30918,3

69,1

Жива маса: -ВРХ

5579,0

10,5

5073,4

10,6

4322,1

10,0

4713,5

12,3

4431,7

10,6

4823,9

10,8

Жива маса свиней

3938,2

7,4

3610,4

7,6

2823,0

6,5

3232,4

8,4

2651,2

6,4

3251,0

7,2

Молоко

6396,5

12,0

5847,2

12,3

4920,4

11,4

4501,0

11,7

5159,4

12,4

5364,9

12,0

Разом тваринниц-тва

16409,0

31,0

14727,0

31,0

12318,1

28,6

12683,4

33,1

12845,6

30,8

13796,8

30,9

Всього

52930,0

100

47558,0

100

43079,4

100

38316,4

100

41690,4

100

44715,1

100

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14