скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області, його оцінка та шляхи стабілізації в умовах ринкових відносин скачать рефераты

Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області, його оцінка та шляхи стабілізації в умовах ринкових відносин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра фінансів і оподаткування

Допущено до захисту

Зав. кафедри, академік_______БЕЧКО П.Г.

КУЧЕР

ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області, його оцінка та шляхи стабілізації в умовах ринкових відносин.

Спеціальність 8.050106 “Облік і аудит”

Магістерська робота

Науковий керівник - доцент_________________________ Гузар Б.С.
Умань - 2005

З м і с т

Вступ

1.Фінансовий стан, проблеми його оздоровлення і стабілізація

Та нормативно-правове забезпечення

1.1. Фінансовий стан, проблеми його оздоровлення і стабілізації

1.2. Нормативно-правове забезпечення фінансового стану підприємства

2.Організаційно-економічна характеристика сільськогосподарських підприємств Тростянецького району Вінницької області та стан обліково-фінансової роботи

2.1. Природно-економічні умови сільськогосподарських підприємств району та показники їх виробничо-фінансової діяльності

2.2.Організація бухгалтерськог обліку в сільськогосподарських підприємствах

3.Фінансовий стан підприємств та шляхи його покращення

3.1.Основні показники оцінки фінансового стану піцдприємтсв

3.2.Джерела формування фінансових ресурсів підприємств району

3.3. Напрями використання фінансових ресурсів підприємств

4.Облік формування та використання фінансових результатів та складання фінансової звітності підприємств

4.1.Облік фінансових результатів

4.2.Значенння та особливості складання фінансової звітності на підприємствах

5.Шляхи зміцнення фінансового стану підприємств та підвищення прибутковості їх діяльності

6.Завдання та проведення аудиту фінансового стану підприємств

Висновки

Список викорастиної літератури

Додатки

ВСТУП

Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.

Ринкові відносини значною мірою посилюють фінансову відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Це визначається ліквідацією державної фінансової безповоротної підтримки і централізованого виучення коштів підприємства для створення різних фондів в управлінських структурах. Разом з тим змінюється і кредитна система. Можливість отримання кредиту зумовлена його фінансовою стабільністю. Відмова від державного фінансування підприємство зумовлює потребу використання комерційного кредиту, невід'ємною рисою якого є знання контрагентами фінансового стану підприємства і впевненість у його стійкості. Зростає зацікавленість у стабільності фінансового стану підприємств, постачальників, банків, акціонерів, податкових органів і інших підприємств. Фінансова стабільність підприємств є запорукою їх виживання, оскільки банкрутство підприємств в умовах ринку є результатом фінансово-господарської діяльності.

З метою покращення фінансового стану підприємств держава повинна вживати ряд серйозних заходів, серед яких - пільгове кредитування сільськогосподарськоих підприємств, сприяння підвищенню залучення інвестицій в їх господарську діяльність.

На фінансовий стан в сільськогосподарських підприємствах суттєвий вплив виявляє реалізація продукції і отримані при цьому фінансові результати. Якщо не забезпечений своєчасний і вигідний збут, то складно, а часто і неможливо розширювати виробництво продукції.

Недосконалість системи розподілу і реалізації сільськогосподарської про-дук-ції приводить до значних втрат, що не тільки знижує фінансові резуль-тати діяль-ності господарства, але і погіршує постачання населення продуктами хар-чу-вання, а промисловість сировиною. Повернення витрат в грошовій формі є завер-шальним етапом діяльності підприємства. 41

Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізацій них процесів. Однією з найважливіших проблем , з якою стикнулись вітчизняні підприємства, є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами в умовах перехолу до ринку. З огляду на те, що фінансові ресурси - головний чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно сього годні трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів спрямованих на його забезпечення.

Дана магістерська робота виконана з метою дослідження стану обліку та аудиту фінансового стану у сільськогосподарських підприємствах Тростянецького району Вінницької області та розробки міроприємств по їх удосконаленню .

Методологічною основою написання магістерської роботи є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аудиту , законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської звітності підприємств Тростянецького району.

При написанні дипломної роботи використовувалися наступні методи економічних і статистичних досліджень: монографічний, графічний, метод спостереження, аналізу та синтезу, метод абстракції, групування, порівняння, вибірковий метод.

1. ФІНАНСОВИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОЗДО-РОВ-ЛЕННЯ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.1. Фінансовий стан, проблеми його оздоровлення і стабілізації

Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансово- господарської діяльності підприємств. Він є результатом дії системи внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування і розвитку підприємств. У ньому відбивається складна система різноманітних взаємодіючих фінансових відносин. Зміна одного з них призводить до змін інших і фінансового стану взвгалі. Ці взаємозв'язки різноманітні, складні і динамічні. Серед них є як детерміновані, так і стохастичні. Тому дослідження фінансового стану підприємств у системі всіх його відношень і взаємозв'язків потребує адекватних методів [84].

Фінансовий стан підприємств визначається фінансами підприємств, під якими слід розуміти систему економічних відносин, що проявляються в грошовій формі і за допомогою яких створюються і використовуються кошти для забезпечення розширеного відтворення, задоволення матеріальних і культурних потреб трудящих і участі у створенні загальнодержавних фондів фінансових ресурсів [70].

Фінансовий стан залежить від таких основних показників:

- джерел утворення засобів підприємства, їх розміщення і використання;

- забезпеченості господарства власними і прирівняними до них

оборотними засобами та раціонального їх використання;

- своєчасного забезпечення короткостроковими позичками та їх використання;

- виконання планів і завдань ;

- виробництва основних видів сільськогосподарської продукції за кількістю і якістю;

- зниження собівартості сільськогосподарської і промислової продукції та послуг;

- реалізації продукції і послуг за кількістю, якістю і строками;

- середньої ціни реалізації продукції;

- фінансових результатів від реалізації сільськогосподарської і промислової продукції та послуг;

- стану розрахунково- платіжної дисципліни;

- виконання фінансового плану;

- платоспроможності підприємств .

Фінансова діяльність підприємств включає сукупність операцій з надходження і витрачання засобів у вартісній оцінці та використання їх у процесі виробництва , реалізації продукції і товарів.

Аналіз фінансового стану підприємств здійснюється з метою поліпшення організації фінансів і підвищення ефективності їх використання. Зміст такого аналізу полягає у визначенні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємств, забезпеченості власними оборотними коштами , стану виробничих запасів, власних і залучених джерел їхнього формування.

Стабільність фінансосового стану всіх підприємств є об'єктивною умовою економічного розвитку держави і зростання суспільного добробуту населення. Ссьогодні немає потреби нікого переконувати у цьому.

Якщо в державі протягом тривалого часу немає стабільного фінансового стану підприємств, то настає деградація виробничих відносин, суспільної свідомості, а майбутнє стає невизначеним. Відсутність фінансової стабілізації і як наслідок, чергові списки кризових явищ тяжко б'ють по добробуту населення, бо втрати через прорахунки у фінансовій політиці несуть широкі маси населення, насамперед найдрібніші його верстви. Є підстави стверджувати , що зубожіла , притиснена недостатками в результаті інфляційної хвилі людина - поганий працівник і недоброякісний громадянин [57].

Суть проблеми полягає в тому , що майже всі фактори , які дестабілізують фінансовий стан підприємства , а , зокрема, і держави, є результатом дій відповідних державних структур на макрорівні, тобто залежать від основних положень фінансової політики, здійснюваної законодавчою та виконавчою владою і тільки вже згодом ці хиби і прорахунки тиражуються , поглиблюються і посилюються на макрорівні - на рівні підприємницьких структур і фізичних осіб.

Негативні явища в економіці будуть доти , доки не буде досягнуто фінансової стабілізації , завдяки якій відбувається нормальний процес відтворення , зростає продуктивність праці й оплати праці, утримується оптимальний дефіцит бюджету , забезпечується сталість національної грошової одиниці, активно використовується банківський кредит за невисоку плату.

Отже, спад сільськогосподарського виробництва в Україні здебільшого відбувся через непродуману фінансову політику , лібералізацію цін , зростання плати за банківський кредит тощо. Ризик зниження фінансової стійкості неефективною структурою капіталу, тобто високим значенням коефіцієнта співвідношення залучених і власних коштів. Управління ризиком зниження фінансової стійкості є складовою загальної стратегії управління сталістю фінансового стану підприємств і полягає у розробці системи заходів щодо вияву та попередження його негативних наслідків із метою ліквідації пов'язаних з ним збитків [63].

На основі фінансової стратегії необхідно забезпечити фінансову стійкість підприємств, тобто, щоб стабільно реалізовувалася продукція підприємств, своєчасно проводилася оплата за неї від дебіторів, а отриманих коштів було достатньо для виконання зобов'язань із бюджетом, постачальниками, кредиторами, працівниками тощо [54].

Економісти приходять до висновку, що основною умовою функціонування господарських структур в ринкових умовах є створення адекватного ринкового середовища.

Вважається, що при створенні такого середовища ведучу роль відіграють фінансові чинники, серед яких, як основні, виділяються:

- створення умов додержання еквівалентності обміну між товаровиробниками різних галузей (паритет цін);

- забезпечення на оптимальному рівні сільськогосподарських товаровиробників кредитними ресурсами;

- належний страховий захист сільськогосподарських товаровиробників з врахуванням підвищеного ризику діяльності;

- підтримка на оптимальному рівні доходів сільськогосподарських товаровиробників [27].

Лях Л.М. [62] вважає, що не потрібно ігнорувати ці компоненти ринкової економіки, тим більше, що вони мають об'єктивний характер, не пробувати їх замінити іншими заходами, особливо організаційного спрямування, а здійснювати поступово в міру реальних можливостей, що мало бути здійснене ще на початку запровадження реформ.

Отже, при вирішенні питань, пов'язаних з нормалізацією фінансового стану підприємств необхідно:

- здійснити глибокий аналіз фінансового стану підприємств і визначити перспективи їх подальшої діяльності, враховувати номенклатуру вироблюваної продукції, її якість, конкурентоспроможність на знутрішньому і зовнішньому ринках збуту, оцінити реальні можливості підприємств;

- виявити і ліквідувати можливі втрати і збитки на підприємствах, їх причини і перебудувати організаційну структуру таким чином, щоб підприємства могли одержати максимальний прибуток;

- проводити глибоку ревізію діяльності, інвентаризацію статей балансу, детально вивчити склад матеріальних цінностей, особливості готової продукції, дебіторської заборгованості;

- обгрунтувати впровадження нових технологій, вибір варіантів розміщення виробничих потужностей, ввести нові інвестиційні проекти;

- впровадити систему інформації, яка могла б своєчасно, достовірно, повно і систематично надавати керівним органам підприємств необхідну інформацію про зовнішні та внутрішні умови, інформацію про реальний економічний стан на підприємствах;

- визначити конкретні вимоги, поставлені до системи управління підприємствами [69].

Отже, реформування колективних сільськогосподарських і створення приватних (приватно-орендних) сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання, заснованих на приватній власності, потребує від підприємств вишукування шляхів виходу з кризи, поліпшення свого фінансового стану.

Тому об'єктивною і невідкладною стала необхідність виведення аграрної реформи на організаційно вищий рівень, прискорення її темпів на основі формування ефективного власника і розвитку підприємницької діяльності [45].

Проблеми, що стосуються фінансових результатів пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції і дослідження потрібно починати саме з сфери виробництва. Об'єктивними і суб'єктивними причинами, що вплинули на об'єм отриманих доходів є загальне скорочення виробництва сільськогосподарської продукції як по підприємствах так і по Україні в цілому.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14