скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку скачать рефераты

Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Фінансовий менеджмент

Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів всіх форм навчання

Затверджено

На засіданні кафедри

економічної теорії та фінансів

Протокол № від

Київ 2004

Фінансовий менеджмент: Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів всіх форм навчання по спеціальності “Менеджмент організацій” /Склали: Бугас В.В., Кузьміна С.А. -К.:КНУТД, 2004.

Курс “Фінансовий менеджмент” вивчається студентами всіх форм навчання на V курсі у Х семестрі. Учбовим планом передбачається виконання контрольної роботи, складання іспиту. До іспиту допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу. Контрольна робота складається з теоретичної і практичної частини. Студент відповідає на три теоретичних питання і виконує два практичних завдання.

Студент вибирає той номер завдання, який відповідає останній цифрі його залікової книжки. Всі розрахунки повинні бути ретельно виконані та проаналізовані.

Програма розрахована на 16 годин аудиторних занять, із них 10 годин лекцій, 6 годин практичних занять та 74 години самостійної роботи студентів.

ВСТУП

В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність будь-якому господарюючому суб'єкту можливо забезпечити тільки ефективне управління рухом його фінансових ресурсів, тобто капіталу. Для того, щоб раціонально керувати рухом фінансових ресурсів необхідно знати методологію та методику фінансового менеджменту та оволодіти вмінням використовувати їх на практиці.

Курс “Фінансовий менеджмент” є професійно-орієнтованою дисципліною, яка вивчається після оволодіння студентами фундаментальними дисциплінами.

Метою курсу “Фінансовий менеджмент” є формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання.

Предметом курсу є система принципів, методів, форм та заходів регулювання ринкового механізму у сфері фінансів з метою підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта.

В наслідок вивчення курсу студент повинен надбати:

теоретичних знань фінансового менеджменту, а саме основних концепцій фінансового менеджменту, базових показників фінансового менеджменту, систем та методів фінансового менеджменту, що використовуються у вітчизняній та закордонній практиці;

практичних навичок розробки політики управління власним та залученим капіталом, інвестиціями, ризиками; розрахунку беззбиткового обсягу виробництва, запасу фінансової надійності, поточного та фінансового важелів, оцінки ефективності інвестицій, оцінки фінансових ризиків, застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками.

Досягнення поставлених задач передбачає доповнення циклу аудиторних занять самостійною роботою студентів.

Навчальна програма містить повний перелік тем необхідних для поглибленого засвоєння курсу та їх короткий зміст.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з курсу “Фінансовий менеджмент”

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

Зміст фінансової діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Загальна схема та основні завдання управління фінансами підприємств. Особливості управління фінансами на підприємствах різних організаційно правових форм. Функції та механізм фінансового менеджменту. Структура фінансових служб підприємств. Кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера. Взаємозв'язок курсу “Фінансовий менеджмент” з іншими економічними дисциплінами.

Основні терміни і поняття: фінансовий менеджмент; функції, механізм фінансового менеджменту.

Література [6, гл.1,2; 7, гл.1; 9, гл.1; 10, гл.1,2; 19, гл.1; 20; 24, гл.1,2]

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

Базові концепції фінансового менеджменту. Концепція тимчасової вартості грошей. Концепція компромісу між ризиком і доказом. Концепція грошового потоку. Концепція вартості капіталу. Концепція ефективності ринку капіталу. Концепція асиметричної інформації. Концепція агентських відносин. Концепція альтернативних витрат. Концепція тимчасової необмеженості функціонування господарського суб'єкта.

Прогнозно - аналітичні методи та прийоми, що використовуються у фінансовому менеджменті. Основні типи моделей у фінансовому менеджменті та прогнозуванні. Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

Основні терміни і поняття: базові концепції фінансового менеджменту; ризик та прибутковість; тимчасова вартість грошей; фінансові інструменти; форвардні контракти; ф'ючерсні контракти; опціони; метод факторного аналізу; методи економічної статистики; методи економічної кібернетики і оптимального програмування; методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень.

Література [6, гл.2,3; 9, гл.2; 19, гл.3]

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

Поняття грошового потоку та характеристика його видів. Класифікація грошових потоків за основними ознаками. Основні принципи управління грошовими потоками підприємства. Структура звіту про рух грошових коштів. Методи обліку для підготовки звітності про рух грошових коштів. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Розробка плану надходжень та витрат грошових коштів. Розробка платіжного календаря.

Основні терміни і поняття: операційна діяльність; інвестиційна діяльність; фінансова діяльність; грошовий потік; прямий та непрямий методи складання звіту про рух грошових коштів; звіт про рух грошових коштів.

Література [ 6, гл.15; 17, гл.3]

Тема 4 . Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Причини виникнення оцінки необхідності вартості грошей. Облікова і процентна ставка в фінансових розрахунках. Поняття простих відсотків. Визначення майбутньої вартості грошей за простою ставкою відсотків та простою обліковою ставкою. Дисконтування за складною ставкою відсотків. Облік за обліковою ставкою. Нарощення за складною обліковою ставкою. Поняття потоків платежів і фінансових рент. Види фінансових рент. Нарощені суми постійних фінансових рент. Еквівалентність ставок різноманітного типу. Номінальна і реальна процентна ставка.

Основні терміни і поняття: облікова ставка; процентна ставка; проста ставка; складна ставка; нарощення доходу; дисконтування доходу; фінансова рента їх види; еквівалентність ставок; номінальна і реальна процентна ставка.

Література [6, гл.4;7; 9, гл.7; 19, гл.2]

Тема 5. Управління прибутком суб'єкта господарювання на основі операційного аналізу.

Формування прибутку суб'єктів господарювання в умовах ринку. Прибуток від звичайної діяльності та прибуток (збиток) від надзвичайних подій. Управління прибутком на основі операційного аналізу. Операційний важіль. Беззбитковий обсяг виробництва. Гранична інтерпретація методу. Запас фінансової міцності. Управління бізнес - ризиком. Вплив методів нарахування амортизації на розмір прибутку. Вплив цінової політики на розмір прибутку суб'єктів господарювання. Управління прибутком та дивідендна політика.

Основні терміни і поняття: склад власного капіталу; статутний капітал; пайовий капітал; додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток; операційний аналіз; операційний важіль; беззбитковий обсяг виробництва; запас фінансової міцності; амортизаційна політика; цінова політика, дивідендна політика; маса дивіденду; поточна доходність акцій.

Література [3; 5; 6; 7, гл.9; 9 гл.12; 16]

Тема 6. Управління активами суб'єктів господарювання.

Економічна сутність активів підприємства, класифікація активів згідно національних стандартів обліку. Принципи формування активів підприємства. Політика управління необоротним активами. Управління оновленням необоротних активами. Управління фінансування необоротних активів. Управління запасами, основна модель управління запасами. Залежність ціни товару від обсягів замовлень. Управління дефіцитом. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Управління джерелами фінансування оборотних активів.

Основні терміни і поняття: активи підприємства; принципи формування активів; етапи формування політики управління активами; джерела фінансування необоротних активів; оборотні активи; модель управління запасами; дефіцит; дебіторська заборгованість; грошові кошти та їх еквіваленти; джерела фінансування оборотних активів.

Література [6; 9, гл.11; 19; 21]

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу.

Економічна сутність і класифікація капіталу суб'єктів господарювання. Принципи формування капіталу і ціна власного капіталу. Ціна капіталу і принципи її оцінки. Середньозважена ціна капіталу. Гранична ціна капіталу. Ціна короткострокових джерел фінансування. Структура капіталу та її вплив на ціну капіталу. Оптимізація структури капіталу. Джерела залученого капіталу. Управління банківським кредитом. Фінансовий леверідж. Варіанти та умови залучення довгострокових та короткострокових кредитів банків. Управління фінансовим лізингом. Управління облігаційними позиками. Управління комерційним кредитом. Управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Обґрунтування вибору банка.

Основні терміни і поняття: власний капітал; джерела фінансування; ціна власного капіталу; залучений капітал; види банківського кредиту; фінансовий важіль; інтегральний важіль; управління лізингом; управління облігаційними позиками; управління кредиторською заборгованістю.

Література [2; 6; 7, гл. 5; 9, гл.12,13; 13; 17, гл.4; 19; 20]

Тема 8. Управління інвестиціями.

Інвестування капіталу та його види. Інвестиційне планування. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Інвестиційний аналіз. Розрахунок строку окупності. Розрахунок чистої поточної вартості. Розрахунок внутрішньої норми доходності. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції. Лізинг. Форми фінансових інвестицій та особливості управління ними. Фактори, що визначають інвестиційні якості фінансових інструментів. Принципи та методи оцінки ефективності окремих фінансових інструментів. Формування портфеля фінансових інвестицій. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

Основні терміни і поняття: інвестиції; класифікація інвестицій; інновації; строк окупності; чиста поточна вартість; внутрішня норма доходності; інфляція; лізинг; реальні та фінансові інвестиції; портфель фінансових інвестицій; фінансові інструменти інвестування.

Література [6, гл.12,13,14; 8, гл.4; 17, гл.5]

Тема 9. Управління фінансовими ризиками.

Концепція ризику і методи його оцінки. Ризик як функція часу. Економічна сутність й класифікація фінансових ризиків. Принципи управління фінансовими ризиками. Політика управління фінансовими ризиками. Оцінка міри ймовірності окремих фінансових ризиків. Оцінка можливості фінансових збитків, пов'язаних з окремими ризиками. Встановлення граничного значення рівня ризиків по окремих фінансових операціях. Оцінка рівня фінансових ризиків, методи оцінки. Зона фінансових ризиків. Заходи щодо профілактики фінансових ризиків: уникнення ризику, мінімізація ризику, диверсифікація ризику, лімітування рівня ризиків.

Основні терміни і поняття: ризик та прибуткові ставки; фінансові ризики; принципи управління ризиками; методи оцінки ризиків; уникнення ризику; мінімізація ризику; диверсифікація ризику; лімітування рівня ризиків; страхування ризиків.

Література [4;6, розд.6; 7,розд.11; 9, гл.6,9; 11;19 гл.5 ]

Тема 10. Аналіз фінансових звітів роботи підприємства.

Мета складання звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності. Баланс підприємства: зміст та структура активу та пасиву. Зміст основних статей звіту про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Сутність та зміст звіту про власний капітал. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: аналіз валюти бухгалтерського балансу; аналіз джерел формування капіталу; аналіз активів підприємства. Система показників оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Оцінка фінансової стійкості. Оцінка платоспроможності та ліквідності. Оцінка ефективності використання капіталу. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. Взаємозв'язок окремих показників оцінка фінансового стану підприємства за системою Du - Pont. Оцінка можливості стійкого розвитку підприємства.

Основні терміни і поняття: принцип нарахування; користувачі фінансової звітності; необоротні активи; оборотні активи; власний капітал; фінансові результати від операційної, іншої операційної, звичайної, надзвичайної діяльності; рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; складові власного капіталу; методи фінансового аналізу; система показників оцінки фінансового стану підприємства; показники фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, кредитоспроможності, ділової активності, інвестиційної привабливості, аналіз за системою Du - Pont; оцінка стійкого розвитку підприємства.

Література [9,гл.4; 10,гл.4; 12;13;14;15;16;20]

Тема 11. Внутрішньофірмове прогнозування та планування.

Поняття фінансової стратегії підприємства. Етапи формування фінансової стратегії. Фінансова політика підприємства. Системи і методи фінансового планування. Основні фінансові показники у системі бізнес - планування. Фінансове планування в системі бюджетування поточної діяльності. Методи прогнозування фінансових показників. Бізнес - план інвестиційного проекту. Критерії оцінки інвестиційних проектів. Формування бюджету капіталовкладень.

Основні терміни і поняття: фінансова стратегія; фінансова політика; системи фінансового планування; фінансовий план бізнес - плану; бюджетування поточної діяльності; метод експертних оцінок; методи регресійного аналізу; методи ситуаційного аналізу; критерії оцінки інвестиційного проекту; бюджет капіталовкладень.

Література [9,гл.5; 10,гл.10; 12;13;14;15;16;21]

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

Сутність, види та процедури банкрутства. Політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства. Прогнозування ймовірності банкрутства. Визначення економічної вартості підприємства.

Система механізмів фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства.

Основні терміни і поняття: банкрутство; фінансова санація; форми фінансової санації; двофакторна та п'яти факторна моделі ймовірності банкрутства; економічна та ліквідаційна вартість; реорганізація підприємства.

Література [1; 6, гл.19,20,21; 17, гл.11; 18; 21 ]

II. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ЗАВДАННЯ

Варіант 1

Ціль, функції та механізми фінансового менеджменту.

Інвестиційна політика підприємства.

Оптимізація структури капіталу.

Варіант 2

Основні концепції фінансового менеджменту.

Методи оцінки ефективності реальних інвестицій.

Суть та склад фінансових ресурсів та капіталу.

Варіант 3

Інформаційна база фінансового менеджменту

Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними.

Показники аналізу ділової активності підприємства.

Варіант 4

Страницы: 1, 2