скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва скачать рефераты

2. Вплив транспортної розв'язки на навколишнє середовище

2.1. Забруднення ґрунту свинцем

Фонові рівні забруднення ґрунту

У ході підготовки дипломної роботи для визначення вихідного стану ґрунтів був проведений хімічний аналіз і радіаційний контроль, виконані спеціалізованою акредитованою фірмою - « Пкти-Стройтрест».

У таблиці 2 представлені результати хімічного аналізу ґрунту, що відводиться під будівництво транспортної розв'язки (протокол № 215 від 6.12.99).

Отримано наступний санітарно-епідеміологічний висновок:

«У Центрі Госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурзі були розглянуті результати дослідження 5-ти об'єднаних проб ґрунту, відібраної на території, що відводиться під будівництво транспортної розв'язки за адресою: Спб, селище Горянська, S=4,0 га (протокол № 215 результатів хімічного аналізу від 6 грудня 1999 року).

Відповідно до протоколу випробувань концентрації нафтопродуктів, свинцю, цинку, міді, кадмію, марганцю, кобальту, ртуті, хрому й нікелю в дослідженому ґрунті не перевищують ПДК для будь-яких типів ґрунтів селитебних територій.

Сумарний показник забруднення (Zc) менше 16, що відповідає припустимій категорії забруднення ґрунту. (Показник Zc визначається в такий спосіб: Zc= Kci, де Ксi - коефіцієнт концентрації i-го хімічної речовини, що визначається віднесенням його реального змісту в ґрунті (З) до фонового (Сф): Кс=З/Сф.)

Додаткових заходів щодо рекультивації ґрунту не потрібно».

Відповідно до протоколу радіаційного обстеження (№ 99-ПКТИ від 30.11.99): потужність еквівалентної дози дорівнює 0,10 - 0,14 мкзв/ч. На обстеженій території поверхневих радіоактивних забруднень не виявлено.

Отримано наступний санітарно-епідеміологічний висновок:

«За результатами радіаційного обстеження території, що відводиться під будівництво транспортної розв'язки (S=4 га), за адресою: Спб, сел. Горянська, радіаційних аномалій і поверхневих радіоактивних забруднень не виявлено. Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання відповідає вимогам «Норм радіаційної безпеки» (НРБ-96). (Протокол № 99-ПКТИ від 30.11.99).

По радіаційному факторі використання зазначеної території заперечень не зустрічає».

Розрахунок забруднення ґрунту свинцем

Свинець осідає на пришляховій смузі при роботі двигунів, заправлених етілірованним бензином. Уважається, що близько 20% загальної кількості свинцю розноситься з газами у вигляді аерозолів, 80% випадає у вигляді твердих часток розміром до 25 напівтемних і водо-розчинних сполук на землю. Небезпека таких викидів полягає в тім, що свинець накопичується в ґрунті на глибині орного шару або на глибині фільтрації води атмосферних опадів. Далі нагромадження свинцю може відбуватися при передачі його по трофічних ланцюгах, що може являти загрозу стану екосистем, а також здоров'ю людини при споживанні продуктів харчування.

Гранично припустима концентрація сполук свинцю в ґрунті по загально санітарному показнику становить 32 мг/кг.

У найбільших містах Росії, у тому числі в Санкт-Петербурзі, а також у Ленінградській області, заборонене застосування етілірованного бензину. У принципі це дозволяє не виконувати спеціальних розрахункових оцінок. Однак, варто враховувати можливість використання етілірованного бензину транзитним транспортом. Як відомо, у цей час у країні виробляється не більше 40% етілірованних бензинів. З огляду на ці обставини, далі для розрахунків приймається експертна оцінка, відповідно до якої на розглянутій ділянці частка автомобілів, що використовують етілірованний бензин, не перевищує величини 10%. Таке припущення підкріплюється й іншими обставинами. Так, останнім часом спостерігається стійка тенденція подальшого зниження виробництва етилірованого бензину. Крім того, слід зазначити, що зміною №5 у ДЕРЖСТАНДАРТ 2048-77 виключені виробництво й продаж етилірованого бензину АИ - 93 (зміст свинцю 0,37 г(л) і уведений не етілірованний бензин із припустимим змістом свинцю менш 0,013 г/л. Про цілком благополучний стан справ свідчать і прямі виміри концентрацій свинцю в ґрунті, проведені в районі будівництва. Як зазначено в розділі 2, концентрації свинцю в ґрунті не перевищують гранично припустимих.

При виконанні справжньої оцінки враховувалося, що прогнозний період нагромадження свинцю в ґрунті становить 20 років. У той же час, можна думати, що в перспективі частка використання этилированного бензину на автомобільному транспорті буде неухильно знижуватися, і тому отримані оцінки будуть завищеними, даючи погрішність у безпечну сторону.

Розрахунок викидів свинцю і його сполук проведений за методикою, запропонованої в [1].

Потужність емісії свинцю при даній середньодобовій інтенсивності руху автомобілів визначається формулою [1]:

Рэ =КпДоmpКт(GiPiNi) (1)

де Pэ - виміряється в мг/м у добу,

Кп = 0,74 - коефіцієнт перерахування одиниць виміру,

mp - коефіцієнт, що враховує дорожні й автотранспортні умови, приймається за графіком на мал. 4.2.1. «Рекомендацій...» [1] в залежності від швидкості руху, у нашім випадку для розрахункової

швидкості 60 км/година mp =1,27, для 80 кмгод (на КАД) - mp =1,0.

До = 0,8 - коефіцієнт, що враховує осідання свинцю в системі випуску газів, що відробили,

КТ = 0,8 - коефіцієнт, що враховує частку свинцю, що викидається, в виді твердих часток у загальному об'ємі викидів,

Gi - середня експлуатаційна витрата палива для відповідної марки автомобіля,

Ni - середньодобова інтенсивність руху автомобілів відповідної марки,

Pi - зміст добавки свинцю в паливі, застосовуваному на автомобілі розглянутого типу.

В етілірованном бензині марки А-76 розрахунковий зміст свинцю приймається в кількості 0,17 г на кг палива й для А-93 у кількості 0,37 г на кг палива відповідно до «Рекомендацій...» [1].

Рівень забруднення свинцем поверхневого шару ґрунту на різних відстанях від проїзної частини визначається по формулі:

Рс = Рп/(h), (2)

де Рс - рівень забруднення ґрунту свинцем, мг/кг,

h - товщина ґрунтового шару (у метрах), у якому розташовуються викиди свинцю, для орних земель приймається 0,2 м,

- щільність ґрунту,

Рп - відкладення свинцю на поверхні землі (мг/м3), обумовлене по формулі:

Рп = 0,4ДО1UvTpPэ, (3)

де ДО1 - коефіцієнт, що враховує відстань від проїзної частини й

прийнятий по таблиці 4.2.1. «Рекомендацій...» [1],

Uv - коефіцієнт, що залежить від сили й напрямку вітрів, приймається рівним відношенню площі троянди вітрів з боку дороги, протилежній розглянутій зоні до загальної площі,

Tp - розрахунковий строк експлуатації дороги в добі, приймається рівним 7300 доби, що відповідає 20-літньому прогнозному строку,

Pэ - потужність емісії свинцю.

Розрахунок забруднення ґрунту свинцем по розглянутому алгоритмі реалізований за допомогою програми Microsoft Exel, з огляду на сполуку транспортного потоку, ріст його інтенсивності на прогнозний 20-літній період і переважний напрямок вітрів, причому щільність ґрунтового покриву прийнята рівної 1,6 т/м3, а його товщина - 0,1 м..

Для проведення розрахунків транспортна розв'язка була розділена на ділянки (мал. 3), причому коефіцієнти Uv обчислюються для кожної ділянки окремо. Відповідно до цього розбивці в таблиці 3 наведені результати обчислень. Границя санітарно-захисної зони (СЗЗ) визначається з умови не перевищення ПДК. Границі СЗЗ для інтенсивностній 20-літньої перспективи показані на мал. 3.

Таблиця 3

*- ліворуч і праворуч від траси приймається умовно

по ходу від меншого номера границі ділянки до більшого.

Як видно з наведених результатів, максимальні розміри СЗЗ спостерігаються до півночі від КАД - 18 м., однак, санітарно-захисна зона по змісту свинцю не захоплює площі, зайняті під житлову забудову й городи.

2.2. Забруднення атмосферного повітря

Оцінка забруднення атмосферного повітря в районі проектованої транспортної розв'язки для КАД у п. Горянська виконана відповідно до вимог ОНД-86 [4] з використанням програми УПРЗА "Еколог" (версія 2.2).

При забрудненні повітряного середовища варто виходити зі сформованої ситуації, з огляду на фонові рівні забруднення, що існують локальні джерела забруднення й перспективи їхньої зміни на прогнозний період. На основі цих даних можливе проведення осмислених оцінок, що дозволяють визначити внесок нового об'єкта (у цьому випадку - транспортної розв'язки КАД) у забруднення атмосфери, визначення порядку виконання необхідних природоохоронних заходів. У зв'язку із цим далі послідовно розглянуті питання, пов'язані з фоновими концентраціями забруднюючих речовин, з оцінкою впливу руху по Приморському шосе, і далі із загальним впливом при експлуатації розв'язки КАД, виходячи з розглянутих умов на 20-літній прогнозний період.

Фонові рівні забруднення атмосфери

У цей час якість повітряного середовища в розглянутому районі задовільне. Це підтверджують дані по фонових рівнях забруднення, надані ГУП "ГОСМЕТ" (лист № 09-30(335ф від 22.06.99) і зазначені в таблиці 4. Селище добре провітрюється з боку Фінської затоки. Однак можна відзначити відносно підвищену запиленість повітря, що обумовлено впливом міста й незавершеністю робіт з будівництва комплексу захисних споруджень від повеней. Остання причина буде усунута по закінченні будівництва цих споруджень.

Основним джерелом, що визначає сучасний рівень забруднення повітря іншими компонентами, є трансграничний перенос шкідливих домішок, вплив з боку Санкт-Петербурга, а на локальному рівні - рух автомобільного транспорту по Приморському шосе. Останнє джерело є визначальним у частині забруднення повітря селища діоксидом азоту, оскільки інші місцеві джерела цієї речовини в літній період відсутні, хоча в зимовий період додатковим джерелом діоксида азоту служить грубне опалення, здійснюване в житлових будівлях селища.

Вплив автомобільного транспорту, що рухається по Приморському шосе, згладжується наявністю достатньої кількості зелених насаджень (у тому числі на розділовій смузі), а також піднятим над шосе положенням основного житлового масиву п. Горянська. Доцільно характер цього впливу розглянути окремо.

Розрахунок забруднення атмосфери з боку існуючого транспортного потоку на Приморському шосе

Приморське шосе перетинає селище з півночі на південь, проходячи головним чином за межами житлової забудови, що розташовується за лінією залізниці на невеликому піднесенні. Шосе має чотири смуги руху й розділову смугу 12 м із дворядною посадкою дерев.

Як показали натурні спостереження (20.04.99 і 24.05.99), інтенсивність руху по шосе, на сьогоднішній день, становить у середньому 1020 а/м у годину, з них 70% легкових і 30% вантажних машин, в основному малотоннажних.

Розрахунок забруднення повітря вироблявся для цієї характерної інтенсивності потоку з метою виявити внесок Приморського шосе в загальну картину забруднень. Для побудови моделі виконана апроксимація траси витягнутими прямокутними майданними джерелами, поздовжні осі симетрії яких збігаються із серединою проїзної частини відповідних напрямків. Ширина майданних джерел дорівнює ширині проїзної частини Приморського шосе для відповідного напрямку руху.

Розрахунок емісії забруднюючих речовин виконаний відповідно до «Методики визначення викидів автотранспорту для проведення зведених розрахунків забруднення атмосфери міст» [3], розробленої НДІ атмосфери (1999 р.). Відповідно до Методики визначаються концентрації наступних забруднюючих речовин: діоксида азоту, оксиду вуглецю, сажі, вуглеводнів (бензин, гас), діоксида сірки, формальдегіду, бенз(а)пирена, а так само аерозолів сполук свинцю. При обчисленні емісії сполук свинцю покладається, що тільки 10% карбюраторних автомобілів використовують етілірованний бензин. Таке обмеження прийняте виходячи з того, що в Санкт-Петербурзі й області заборонене використання етілірованного бензину.

Обчислення розподілу концентрацій забруднюючих речовин виконано по програмі УПРЗА «ЕКОЛОГ». Потужність емісії майданного джерела (параметр ГВС у програмі УПРЗА «ЕКОЛОГ») визначається шляхом множення погонної емісії q на відповідну довжину розглянутої площадки.

Основний житловий масив сел. Горянська піднятий над рівнем Приморського шосе на височині висотою 6-8 м, що позначається на просторовому розподілі забруднюючих речовин. Ця обставина може бути враховане за допомогою методики ОНД-86 [4 (Гл. 4)] і, відповідно, у програмі УПРЗА «ЕКОЛОГ» шляхом введення поправочного коефіцієнта на рельєф місцевості. Для розглянутої ділянки Приморського шосе цей коефіцієнт становить =1,2.

Як відомо, найбільшу ширину санітарно-захисної зони по забрудненню повітря автомобільним транспортом дає діоксид азоту, тому цьому компоненту забруднень при проведенні ОВОС приділяється підвищена увага.

Як показують розрахунки, вплив властиво Приморського шосе на забруднення приземної атмосфери діоксидом азоту дає концентрації, рівні приблизно 0,5 ПДК (див. мал.4), що досить близько до існуючих фонових концентрацій. З останнього треба, що фонові концентрації NO2 (див. табл. 4) визначаються, насамперед, рухом транспорту по Приморському шосе. Сказане дає підставу надалі враховувати Приморське шосе в загальній розрахунковій схемі всієї транспортної розв'язки з виключенням його із тла.

Розрахунок забруднення атмосферного повітря в сел. Горянська при функціонуванні транспортної розв'язки

Розрахунок забруднення атмосферного повітря при функціонуючій транспортній розв'язці в сел. Горянська виконаний відповідно до методики ОНД-86 [4], реалізованої з використанням програми УПРЗА “ЕКОЛОГ”. У розрахунку враховуються всі транспортні потоки, що роблять вплив на якість атмосферного повітря: Приморське шосе, Кільцева автомобільна дорога (КАД) з галузями розв'язки, а також вул. Муромцева (з виходом на а(д Горянська - Осиковий Гай ), що забезпечує місцевий рух. Вплив залізничного транспорту не враховується, оскільки шлях електрифікований. Зазначені дороги розташовуються в різних рівнях, а сама розв'язка має складну просторову конфігурацію, що накладає додаткові вимоги до побудови розрахункової моделі. Слід зазначити, що програма УПРЗА «ЕКОЛОГ» дозволяє врахувати ці особливості, і ця можливість, що відкривається, реалізована в представлені далі розрахунках.

Складна система проектованих і існуючих доріг і шляхопроводів моделюється набором майданних джерел забруднення, сполучених між собою. Схема розташування й нумерація площадок представлена на мал. 5. У використовуваній моделі кожна смуга руху КАД моделюється як окреме джерело забруднюючих викидів, що розбивається далі на характерні розрахункові площадки з однорідними характеристиками емісії, що залежать від інтенсивності руху на розглянутій ділянці. Згідно ОНД-86 всі параметри для кожного майданного джерела задаються як для один крапкового, тобто відповідають одному осредненному по характеристиках автомобілю, а потужність емісії забруднюючої речовини задається сумарна для всієї розглянутої площадки. Сумарна потужність емісії перебуває шляхом множення погонної емісії q (г(м(с), обумовленої, виходячи з даних «Методики визначення викидів...» [3], на довжину відповідного майданного джерела (див. табл. 6). Приморське шосе апроксимується прямокутними майданними джерелами, що поєднують потоки на кожному з напрямків руху. Майданні джерела, що моделюють ділянку місцевого руху по вул. Муромцева, включають всю ширину проїзної частини.

Інтенсивність руху по основних магістралях і галузям розв'язки приймається відповідно до даних, зазначеними на мал. 6.

Швидкості руху на магістральних ділянках прийняті рівними 80 км(година, а на галузях розв'язки 40 км(година.

Моделі, закладені в основу ОНД-86, ураховують висоту джерела забруднюючих речовин, причому, як відомо, концентрація швидко падає зі збільшенням висоти джерела. Це дозволяє врахувати підняте положення відповідних ділянок КАД у зоні житлової забудови (до 4-х метрів над існуючими оцінками) і над Приморським шосе (до 10 метрів), що, по суті, визначає тривимірне розташування джерел. Розбивка на площадки зроблено таким чином, щоб у межах площадок не було значних перепадів висот. При розрахунках ураховується середнє висотне положення площадок.

Страницы: 1, 2, 3, 4